ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

Update:  May 29, 2023
ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਸੰਖੇਪ

 • ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਦਿ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ QRTIGER PTE ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਐਪ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ/ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਡਾਟਾ, ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਟਾਈਗਰ ਬਲੌਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

 • ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ QRTIGER PTE ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। LTD.’ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ QRTIGER PTE ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। LTD.. ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ QRTIGER PTE ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 • ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ QRTIGER PTE ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। LTD.. ਇਹ ਨੀਤੀ QRTIGER PTE ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। LTD..

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • ਕਿਉਂਕਿ QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ (QR ਕੋਡ, URL) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
  • ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਖਰੀ ਨਾਮ
  • ਈਮੇਲ ਪਤਾ
  • ਪਾਸਵਰਡ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ, QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਰ ਲੌਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬ ਬੇਨਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਤਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂਕੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ QRTIGER PTE ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। LTD., ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਐਪ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਰਲੇਵੇਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

 • ਅਸੀਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ, ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ QRTIGER PTE ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ QRTIGER PTE ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। LTD..

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ QRTIGER PTE ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। LTD.' ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਜੋ ਕਿ QRTIGER PTE 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। LTD.’ ਸਰਵਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ SSL ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ QRTIGER PTE ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। LTD.’ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ। QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ QRTIGER PTE ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। LTD.' ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ।

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

 • QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ QRTIGER PTE 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ QRTIGER PTE ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਖਾਤਾ।
 • QRTIGER PTE. ਲਿਮਿਟੇਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Google Analytics ਕੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, DoubleClick ਕੂਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Google ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਿਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Google ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।
 • ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger