Create QR codes in bulk with our BULK QR Code generator

Tùy chỉnh mã QR của bạn
Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu này sau để phù hợp với thương hiệu của mình
Square pattern QR code
Round pattern QR code
Star pattern QR code
Rectangle pattern QR code
Oval pattern QR code
Horizontal pattern QR code
Vertical pattern QR code
Clover pattern QR code
Circle pattern QR code
Diamond pattern QR code
free qr code
Định dạng đầu ra để in
Tải xuống mã QR hàng loạt của bạn theo cách bạn muốn
khổ giấy
Xin hãy lựa chọn

Không định dạng
Individual QR code in a zip file
tệp nén
Được tin cậy bởi hơn 850.000 thương hiệu tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới
template

Các câu hỏi thường gặp

Bulk QR Codes
What are bulk QR codes?

Bulk QR codes refer to a large number of QR codes that can be generated via a single CSV file upload.

What are some common uses for bulk QR codes?

Bulk QR codes can be used in various applications: marketing campaigns, product packaging, event tickets, inventory management, payments, among others.

How do I generate bulk QR codes?

Using QR TIGER, upload a CSV file containing up to 3,000 URLs. Our advanced Bulk QR Code generator tool will create a unique code for each data entry.

Can I customize bulk QR codes?

Yes, you can customize the pattern, eyes, color scheme, and frame of your QR codes. You can also use a template and upload an image or logo. You can also set the paper size and format or choose to download your codes in a zip file.

Can I track the performance of bulk QR codes?

Yes, your QR TIGER dashboard comes with tracking and analytics features that allow you to track the performance of your QR codes.