Điều khoản sử dụng

Update:  June 27, 2023
Điều khoản sử dụng

Mục lục

Bản tóm tắt

Bạn đăng ký các dịch vụ của chúng tôi trong một thời hạn cụ thể (hàng năm, nửa năm, hàng quý hoặc hàng tháng) và đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào cuối thời hạn và sẽ tự động được gia hạn nếu tùy chọn mua định kỳ vẫn được bật.

 Nếu bạn đã hủy mua hàng định kỳ, đăng ký của bạn sẽ không được gia hạn tự động.

Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào trong quá trình sử dụng. Trong cả hai trường hợp, khoản tạm ứng còn lại trước đó (nếu có và được tính theo tỷ lệ) sẽ được điều chỉnh bằng cách tăng thời hạn của gói đăng ký mới tương ứng.

Nếu bạn muốn được hoàn lại tiền, quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp.

Nếu bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi giữa thời hạn, chúng tôi sẽ hoàn trả các khoản phí mà bạn đã trả cho thời hạn còn lại.

Nếu gói của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian tối đa là một (1) năm. Nếu không gia hạn đăng ký của bạn trong khoảng thời gian này, có thể chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu tạm ngưng tài khoản và các khoản thanh toán của mình trong tương lai trong khoảng thời gian tối đa là một năm. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản của bạn và giữ lại dữ liệu của bạn trong thời gian tối đa là một năm.

Nếu bạn muốn hủy hoặc xóa tài khoản của mình, hãy thông báo cho chúng tôi ít nhất 15 ngày trước khi kết thúc thời hạn của bạn (qua email tới [email protected] hoặc qua bảng điều khiển sản phẩm). Sau khi hủy, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào nhưng sẽ thông báo trước cho bạn.

Điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận này được ký kết giữa QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH một công ty đã đăng ký tại Singapore và người trả tiền hoặc/và người nhận các dịch vụ dưới đây được xác định là một phần của quy trình đăng ký QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH Các dịch vụ sau đây được gọi là “Khách hàng”,

Xét rằng Khách hàng và QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH cả hai đều đồng ý với các điều khoản & các điều kiện sau đây được đề cập;

Do đó, bằng cách nhấp vào “Tôi đồng ý”, đặt hàng và/hoặc sử dụng QRTIGER PTE. LTD.’, Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này (sau đây gọi là thỏa thuận):

Phạm vi dịch vụ

Giao diện ứng dụng của sản phẩm ("Trình tạo", "Mã QR đã lưu", "Khách hàng tiềm năng", "Phân tích", "Cài đặt nâng cao", "API tạo mã QR", "API quản lý mã QR"). Dịch vụ được lưu trữ tại miền do QRTIGER PTE quản lý. TNHH..

Mạng thu thập dữ liệu và phân phối nội dung của sản phẩm.

Hỗ trợ được cung cấp bởi QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH chủ yếu thông qua địa chỉ email [email protected] và các kênh hỗ trợ khách hàng khác.

Tài khoản dùng thử miễn phí

Nếu bạn đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí của Dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ (trên cơ sở giới hạn) miễn phí cho bạn cho đến ngày bắt đầu đăng ký của bạn hoặc hết hạn dùng thử miễn phí. Nếu chúng tôi bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung trên trang web đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí, những điều khoản và điều kiện đó cũng sẽ được áp dụng. 

Trong tài khoản dùng thử miễn phí (i) Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, (ii) chúng tôi có thể tạm dừng, giới hạn hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và (iii) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Sử dụng hợp pháp các dịch vụ

Khách hàng theo đây đồng ý sử dụng các dịch vụ của QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH chỉ theo cách được ủy quyền theo các điều khoản của dịch vụ/gói đã chọn. Trong trường hợp phát hiện thấy việc sử dụng dịch vụ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào khác do các cơ quan có liên quan ban hành theo thời gian, QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH có quyền chấm dứt thỏa thuận với hiệu lực ngay lập tức.

QRTIGER PTE. Trách nhiệm, tuyên bố và bảo đảm của LTD.

Thỏa thuận

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH đồng ý với:

Thực hiện Dịch vụ với khả năng tốt nhất của mình và với mức độ quan tâm, siêng năng và kỹ năng mà một người thận trọng hợp lý sẽ thực hiện trong các trường hợp tương đương;

Liên lạc với Khách hàng thông qua điều phối viên của Khách hàng về các vấn đề liên quan đến Dịch vụ;

Thông báo cho Khách hàng, bất cứ khi nào có thể, nếu có thể phát sinh các chi phí vượt quá các khoản phí đã thỏa thuận;

Lập hóa đơn cho Khách hàng theo các điều khoản của Thỏa thuận này và Biểu dịch vụ áp dụng cho các Dịch vụ đã thực hiện; Và

Tiến hành theo hướng dẫn hợp lý của Khách hàng đối với việc xử lý Dữ liệu và nguồn cung cấp của Khách hàng khi chấm dứt bất kỳ Lịch trình Dịch vụ nào.

Nỗ lực hợp lý để sửa lỗi trong thông báo

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH đảm bảo rằng bằng chi phí của mình sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để sửa bất kỳ lỗi nào mà QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH chịu trách nhiệm trực tiếp và duy nhất bằng cách chạy lại Dịch vụ, với điều kiện là Dữ liệu cần thiết để sửa các lỗi đó có sẵn cho QRTIGER PTE. TNHH.; hoặc tại QRTIGER PTE. LTD.' cung cấp khoản tín dụng cho Khách hàng tương đương với khoản phí có thể được áp dụng để sửa phần Dịch vụ bị lỗi, khoản tín dụng đó sẽ chỉ dành cho các lỗi chỉ do trục trặc của hệ thống hoặc Phần mềm do QRTIGER PTE cung cấp . CÔNG TY TNHH hoặc bất kỳ lỗi nào của QRTIGER PTE. LTD.’ trong việc thực hiện Dịch vụ. 

Để nhận được Dịch vụ chạy lại hoặc tín dụng, Khách hàng phải thông báo cho QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH bằng văn bản về những sai sót đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được Dịch vụ được cho là có sai sót.

Trách nhiệm, tuyên bố và bảo đảm của khách hàng

Thỏa thuận

khách hàng đồng ý

Cung cấp tất cả Dữ liệu cần thiết và mọi biểu mẫu đặc biệt hoặc tài liệu hoặc thông tin cần thiết khác cho QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH đúng tiến độ hoặc kịp thời để kích hoạt QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH để cung cấp Dịch vụ;

Đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và đầy đủ của tất cả Dữ liệu được cung cấp cho QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH và tự chịu trách nhiệm về kết quả thu được từ việc Khách hàng sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào;

Liên hệ với QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH thông qua một điều phối viên. Khách hàng sẽ xác định, về các vấn đề liên quan đến Dịch vụ và ủy quyền cho điều phối viên đó đưa ra quyết định thay mặt cho Khách hàng liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này và Dịch vụ cũng như bất kỳ thay đổi nào sau đó;

Tuân thủ QRTIGER PTE. LTD.’ (đôi khi có thể được QRTIGER PTE. LTD. sửa đổi hoặc bổ sung) khi nhân viên hoặc đại lý của Khách hàng giao tiếp với QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH hệ thống đã cài đặt;

Kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin tài khoản, id người dùng và mật khẩu liên quan đến Dịch vụ và khi giao tiếp với QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH hệ thống đã cài đặt;

Tuyên bố và Bảo hành của Khách hàng

Khách hàng tuyên bố và bảo đảm với QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH rằng: (a) thông tin mà Khách hàng đã cung cấp cho mục đích thiết lập tài khoản với QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH là chính xác, và (b) Khách hàng đã tuân thủ và sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư, đồng thời đã nhận được và sẽ tiếp tục nhận được sự đồng ý cần thiết về quyền riêng tư trong việc thu thập và sử dụng tất cả thông tin có thể được thu thập trên bất kỳ trang web nào hoặc được duy trì trên bất kỳ máy chủ nào do QRTIGER PTE lưu trữ. TNHH..

Khách hàng đại diện và đảm bảo rằng Khách hàng có đủ năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng và trong trường hợp Khách hàng hành động thay mặt cho một số tổ chức kinh doanh, Khách hàng được ủy quyền hợp lệ để ký kết thỏa thuận thay mặt cho tổ chức mà Khách hàng đang đại diện. Khách hàng cũng đại diện và đảm bảo rằng Khách hàng không phải là đối thủ cạnh tranh của QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH.,

Thời hạn, chấm dứt và đình chỉ dịch vụ

Thời hạn ban đầu

Thời hạn đăng ký ban đầu sẽ bắt đầu vào ngày Đăng ký của bạn có hiệu lực và hết hạn vào cuối khoảng thời gian đã chọn trong quá trình đăng ký.

Chấm dứt bởi khách hàng

Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận này trước khi kết thúc Thời hạn mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý (ngoại trừ số tiền phải trả cho Dịch vụ được cung cấp cho đến ngày chấm dứt có hiệu lực) nếu “QRTIGER PTE. TNHH.” (a) không cung cấp Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này, việc không cung cấp Dịch vụ đó gây ra thiệt hại đáng kể cho Khách hàng và “QRTIGER PTE. TNHH.” không khắc phục lỗi trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Khách hàng mô tả chi tiết hợp lý về lỗi; hoặc (b) vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản từ Khách hàng mô tả chi tiết hợp lý về vi phạm.

Chấm dứt bởi “QRTIGER PTE. TNHH.”

“QRTIGER PTE. TNHH.” có thể chấm dứt Thỏa thuận này trước khi kết thúc Thời hạn mà không có trách nhiệm pháp lý (a) trong bảy (7) ngày làm việc thông báo cho Khách hàng nếu Khách hàng quá hạn thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn theo Thỏa thuận này; (b) nếu Khách hàng vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng mười (10) ngày trước thông báo bằng văn bản từ “QRTIGER PTE. TNHH.” mô tả vi phạm một cách chi tiết hợp lý; hoặc (c) ngay lập tức bằng văn bản thông báo khi Khách hàng mất khả năng thanh toán hoặc phá sản theo định nghĩa của Luật Phá sản và Mất khả năng thanh toán.

Sau khi chấm dứt

Đồng ý rằng trong trường hợp chấm dứt, các khoản phí phải trả cho QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH theo thỏa thuận này sẽ không bị hủy bỏ hoặc từ bỏ. Dữ liệu và cài đặt tài khoản của Khách hàng sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt. Khách hàng sẽ có trách nhiệm bảo mật tất cả dữ liệu cần thiết từ tài khoản của Khách hàng trước khi chấm dứt.

Đình chỉ dịch vụ

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ có quyền tạm dừng Dịch vụ mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu (a) QRTIGER PTE. LTD., hành động hợp lý, tin rằng Dịch vụ đang được sử dụng vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào; (b) Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản quan trọng nào của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không thanh toán đầy đủ số tiền đã lập hóa đơn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ Ngày đến hạn. 

Khách hàng sẽ không thể truy cập bất kỳ tệp nào trên QRTIGER PTE. LTD.’ trong thời gian tạm ngừng Dịch vụ. QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo trước cho Khách hàng bằng văn bản về việc tạm dừng Dịch vụ trừ khi cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có chỉ thị khác hoặc việc tạm ngừng mà không cần thông báo là cần thiết để bảo vệ QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH hoặc các khách hàng khác của nó. Việc tạm ngừng Dịch vụ theo tiểu mục này sẽ không bị QRTIGER PTE coi là vi phạm. CÔNG TY TNHH của các điều khoản của Thỏa thuận này.

Thời hạn đình chỉ và lưu giữ dữ liệu

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ giữ tài khoản của khách hàng bị đình chỉ vì những lý do đã nêu ở trên trong thời gian tối đa là một (1) Năm, sau đó tài khoản sẽ bị xóa và dữ liệu/thông tin của khách hàng sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của QRTIGER PTE. LTD.. Nhưng theo yêu cầu đặc biệt và được sự đảm bảo của khách hàng về việc nối lại dịch vụ, QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH có thể kéo dài thời gian đình chỉ và lưu giữ dữ liệu/thông tin trong một khoảng thời gian xác định khác theo thỏa thuận.

gia hạn thời hạn

Đăng ký trả phí và Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn nếu tùy chọn mua hàng định kỳ vẫn được bật. Nếu bạn đã hủy mua hàng định kỳ, đăng ký của bạn sẽ không được gia hạn tự động.

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH lưu trữ thông tin thanh toán của bạn qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho Checkout.

Phí, Thanh toán, Thuế, Lệ phí

lệ phí

Các khoản phí được quy định trong biểu mẫu đặt hàng được tạo ngay từ đầu tài khoản của “Khách hàng” sẽ có hiệu lực trong Thời hạn ban đầu, với điều kiện là QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH có quyền sửa đổi các khoản phí này bất cứ lúc nào sau ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản cho Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với việc sửa đổi phí đó, Khách hàng có quyền chấm dứt Thỏa thuận này sau ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản, với điều kiện là thông báo chấm dứt đó phải được nhận trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo. của việc tăng phí.

Thu xếp thanh toán và thanh toán

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ lập hóa đơn cho Khách hàng theo định kỳ hàng năm/hàng quý/nửa năm/hàng tháng hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác được hai bên đồng ý cho tất cả các khoản phí định kỳ (tham khảo liên kết để biết các gói thanh toán/đăng ký). Phí một lần, bao gồm phí thanh toán trễ, phí xử lý hóa đơn và phí séc bị trả lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền sẽ được xử lý trên cơ sở từng trường hợp. Hóa đơn/thanh toán được coi là cuối cùng và được Khách hàng chấp nhận, trừ khi có tranh chấp hoặc cần làm rõ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát hành. Khách hàng phải luôn cung cấp và lưu giữ thông tin liên hệ, thẻ tín dụng, nếu có và thông tin thanh toán hiện tại và cập nhật của Khách hàng trên bảng điều khiển quản trị.

Thanh toán bằng Thẻ tín dụng/Chuyển khoản/Séc/PayPal/Sọc

Để thanh toán QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ chỉ cung cấp hóa đơn điện tử cho Khách hàng. Khách hàng có thể xem và in hóa đơn cho tài khoản của Khách hàng. Có thể yêu cầu phiên bản PDF của hóa đơn bằng cách gửi email tới [email protected] . Nếu bạn đang thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn đối với tất cả các khoản phí phải trả khi bắt đầu Thời hạn đăng ký ban đầu. Bạn cũng cho phép chúng tôi sử dụng bên thứ ba để xử lý các khoản thanh toán và đồng ý tiết lộ thông tin thanh toán của bạn cho bên thứ ba đó. QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH có thể cho phép bất kỳ phương thức thanh toán nào khác theo yêu cầu và hoàn cảnh đặc biệt của Khách hàng.

thuế

Khách hàng thừa nhận rằng tất cả các loại thuế, nghĩa vụ hoặc thuế chính phủ hiện hành đều được bao gồm trong các khoản phí và chi phí được tính theo Thỏa thuận này.

Sửa đổi các điều khoản và điều kiện

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH có thể cập nhật, sửa đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này theo thời gian và sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Khách hàng về điều đó. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên xem xét phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào tại https://QR code tiger.com/terms-conditions.

Nếu bất kỳ lúc nào Khách hàng không đồng ý với bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung nào đối với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận này theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng tài khoản của Khách hàng và/hoặc các dịch vụ sau thời gian thông báo sẽ được coi là sự chấp nhận của Khách hàng đối với bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy.

Bảo hành có giới hạn: Giới hạn thiệt hại

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH cung cấp dịch vụ “nguyên trạng”. Khách hàng hoàn toàn đồng ý với việc sử dụng QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH dịch vụ là rủi ro duy nhất của Khách hàng. QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý, đối tác, nhà cung cấp và người cấp phép từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không sự vi phạm. Khách hàng theo đây đồng ý rằng các điều khoản của thỏa thuận này sẽ không bị thay đổi do tập quán hoặc cách sử dụng hoặc do quá trình giao dịch hoặc quá trình thực hiện của các bên theo thỏa thuận này.

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý, đối tác, nhà cung cấp và người cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh, mất mát chương trình hoặc thông tin và những thứ tương tự, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ hoặc do nhầm lẫn, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp hoặc thư mục, sai sót, khiếm khuyết, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, bất kể QRTIGER PTE . CÔNG TY TNHH đã được thông báo về những thiệt hại đó hoặc khả năng của chúng.

Khách hàng đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của Khách hàng đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ được giới hạn ở các khoản tín dụng được quy định và đồng ý theo gói cước do Khách hàng lựa chọn.

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và dữ liệu truyền qua QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH của mạng hoặc sử dụng Dịch vụ và cho tất cả các hoạt động mà Khách hàng thực hiện với sự hỗ trợ của Dịch vụ.

Phần mềm và quyền sở hữu trí tuệ

Quyền Sở Hữu Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm mọi Phần mềm, thuộc sở hữu của một bên, người cấp phép hoặc nhà thầu phụ của họ kể từ ngày Thỏa thuận này có hiệu lực sẽ tiếp tục thuộc sở hữu của bên đó, người cấp phép hoặc nhà thầu phụ của họ và, trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, bên kia sẽ không có được bất kỳ quyền, tư cách hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với các Quyền sở hữu trí tuệ đó. 

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ sở hữu tất cả các quyền, tư cách và lợi ích trong và đối với bất kỳ tài liệu nào do QRTIGER PTE tạo ra hoặc phát triển. CÔNG TY TNHH hoặc các nhà thầu phụ của mình để sử dụng nội bộ hoặc để hỗ trợ Khách hàng trong việc cung cấp Dịch vụ và Khách hàng sẽ sở hữu tất cả các quyền, tư cách và lợi ích trong và đối với mọi Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh hoặc dựa trên bất kỳ sản phẩm công việc nào được tạo hoặc phát triển dành riêng cho Khách hàng theo Thỏa thuận này nếu được Khách hàng thanh toán đầy đủ.

nhãn hiệu

Tên Công ty, các điều khoản QR TIGER, QR TIGER PTE LTD., và tất cả các logo và tác phẩm nghệ thuật liên quan đến các điều khoản nói trên, và tất cả các tên, thiết kế và khẩu hiệu sản phẩm và dịch vụ khác xuất hiện trên Trang web của chúng tôi là thương hiệu của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty hoặc người cấp phép. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Quyền sử dụng biểu trưng

Khách hàng đồng ý để QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sử dụng logo của tổ chức họ trong QRTIGER PTE. danh sách khách hàng của LTD. và tại những nơi khác trên trang web của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn ởwww.qrcode-tiger.com, tài liệu quảng cáo, trang truyền thông xã hội và các nền tảng tiếp thị khác).

Trong trường hợp khách hàng muốn rút lại sự đồng ý về quyền QR TIGER sử dụng logo của mình, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại www.qrcode-tiger.com/contact 

Giấy phép phần mềm khách hàng và sở hữu trí tuệ

Khách hàng đồng ý cấp cho QRTIGER PTE. LTD., dành riêng cho QRTIGER PTE. LTD. cung cấp Dịch vụ, giấy phép trong Thời hạn để sử dụng bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm bất kỳ Phần mềm nào, được bên thứ ba sở hữu hoặc cấp phép cho Khách hàng và điều đó là cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này. 

Đối với mọi Quyền sở hữu trí tuệ và Phần mềm được sử dụng bởi QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH để cung cấp Dịch vụ, Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) Khách hàng là chủ sở hữu của Quyền sở hữu trí tuệ hoặc Phần mềm đó hoặc được chủ sở hữu ủy quyền để đưa Phần mềm hoặc Quyền sở hữu trí tuệ đó vào Thỏa thuận này; và (b) QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH có quyền trong Thời hạn sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ và Phần mềm đó cho mục đích cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng như được quy định trong Thỏa thuận này.

Không đảm bảo tính tương thích

Khách hàng thừa nhận rằng QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo rằng thiết bị và Phần mềm của Khách hàng sẽ tương thích với QRTIGER PTE. LTD., Phần mềm và hệ thống hoặc Dịch vụ.

Bảo mật

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ không sử dụng bất kỳ Thông tin mật nào của Khách hàng ngoại trừ liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ hoặc thực hiện các quyền của mình theo Thỏa thuận này và sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để duy trì tính bảo mật của Thông tin mật của Khách hàng và để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép cho người khác về Thông tin bí mật. QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ thực hiện các quy trình bảo mật tiêu chuẩn của ngành, chẳng hạn như các biện pháp bảo mật truy cập, mã hóa và tường lửa thích hợp nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho Khách hàng do vô tình vi phạm tính bảo mật.

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ chỉ tiết lộ Thông tin mật cho những nhân viên của mình cũng như các đại lý và nhà thầu phụ được phép, những người có nhu cầu biết và yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin mật khi có thể cần thiết một cách hợp lý trong việc thực hiện QRTIGER PTE. quyền và việc thực hiện Dịch vụ của LTD. theo Thỏa thuận này. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ không bắt buộc phải giữ bí mật và có thể sử dụng hoặc cấp phép không hạn chế đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào liên quan đến xử lý thông tin do QRTIGER PTE phát triển. CÔNG TY TNHH trong việc thực hiện Dịch vụ.

Bất kể những điều đã nói ở trên, QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ được phép: (i) giám sát việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng; (ii) báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp bất kỳ hành vi nào của Khách hàng (hoặc khách hàng của Khách hàng hoặc người dùng cuối) mà QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH tin tưởng một cách hợp lý là vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, (iii) cung cấp bất kỳ thông tin nào, kể cả Thông tin mật, theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định phải được tiết lộ, hoặc để đáp ứng yêu cầu chính thức hoặc không chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ; và (iv) tiết lộ rằng QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH đang cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng và có thể bao gồm tên của Khách hàng trong các tài liệu quảng cáo bao gồm thông cáo báo chí và trên QRTIGER PTE. Trang web của LTD.

Sự bồi thường

Khách hàng phải bồi thường, bảo vệ và không làm hại QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH (và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý, đối tác, người bắt buộc, nhà cung cấp và người cấp phép) của bất kỳ và tất cả Khiếu nại (bao gồm cả Khiếu nại của bên thứ ba) phát sinh do hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này hoặc lỗi của Khách hàng hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào do Khách hàng thực hiện thông qua Dịch vụ hoặc liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của “Khách hàng”.

Luật chi phối

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi, duy nhất và độc quyền, và được hiểu theo luật pháp Singapore. Khách hàng đồng ý, trong trường hợp bất kỳ khiếu nại hoặc vụ kiện nào được đưa ra liên quan đến Thỏa thuận này, nó sẽ được đưa ra khu vực tài phán và địa điểm duy nhất của tòa án Singapore. Trong bất kỳ hành động nào nhằm thực thi Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hành động nào của QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH đối với việc thu hồi các khoản phí đến hạn dưới đây, Khách hàng sẽ thanh toán các khoản phí và chi phí luật sư hợp lý liên quan đến hành động đó.

Tính nghiêm trọng 

Trong trường hợp bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản nào trong tài liệu này, vì bất kỳ lý do gì, bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì sự vô hiệu, tính bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của điều khoản này. Thỏa thuận và Thỏa thuận này sẽ được hiểu như thể (các) điều khoản đó chưa bao giờ có trong tài liệu này, miễn là (các) điều khoản đó sẽ bị cắt giảm, hạn chế hoặc loại bỏ chỉ trong phạm vi cần thiết để loại bỏ tính không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành .

từ bỏ

Không từ bỏ bởi QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH bất kỳ hành vi vi phạm nào của Khách hàng đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ hành vi vi phạm nào trước đó hoặc sau đó đối với Thỏa thuận này. Không có sự từ bỏ nào như vậy sẽ có hiệu lực trừ khi nó được ký bằng văn bản bởi các bên theo đây, và sau đó chỉ trong phạm vi được quy định rõ ràng bằng văn bản đó.

Phân công

Khách hàng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của QRTIGER PTE. LTD.. QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây, toàn bộ hoặc một phần: (i) cho một chi nhánh của QRTIGER PTE. LTD., (ii) liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất hoặc bán toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của QRTIGER PTE. LTD., hoặc (iii) để tài trợ, chứng khoán hóa hoặc các mục đích tương tự khác, mà việc chuyển nhượng và/hoặc chuyển nhượng sẽ vận hành việc đổi mới và giải phóng QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH dưới đây. Việc thay đổi quyền kiểm soát của Khách hàng sẽ được coi là chuyển nhượng và chuyển giao dưới đây và sẽ được điều chỉnh bởi các yêu cầu của điều khoản này.

Các điều khoản và điều kiện cùng vớichính sách bảo mật với tất cả các tham chiếu, cấu thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ của các bên trong thỏa thuận này đối với vấn đề có trong tài liệu này và thay thế tất cả các điều khoản và điều kiện trước đó đã được Khách hàng đồng ý.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản và Điều kiện này bao gồm mọi yêu cầu thực hiện các quyền hợp pháp của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger