Vilkår for brug

Update:  May 01, 2024
Vilkår for brug

Indholdsfortegnelse

Resumé

Du abonnerer på vores tjenester for en bestemt periode (årligt, halvårligt, kvartalsvis eller månedligt), og dit abonnement udløber ved slutningen af perioden og vil automatisk blive fornyet, hvis tilbagevendende købsmulighed er blevet holdt aktiveret.

 Hvis du har annulleret et tilbagevendende køb, bliver dit abonnement ikke automatisk fornyet.

Du kan opgradere eller nedgradere niveauet af vores tjenester på et hvilket som helst tidspunkt af din brug. I begge tilfælde vil den tidligere resterende forudbetaling (hvis nogen og beregnet på et forholdsmæssigt grundlag) blive justeret ved at forlænge perioden for det nye abonnement tilsvarende.

Hvis du ønsker tilbagebetaling, vil der blive truffet afgørelse fra sag til sag.

Hvis du stopper med at bruge vores tjenester i mellem perioden, refunderer vi de gebyrer, du har betalt for den resterende periode.

Hvis din plan udløber, vil vi opbevare dine data i en periode på højst et (1) år. Ved manglende fornyelse af dit abonnement inden for denne periode, er det muligt, at vi fjerner alle data fra din konto.

Du kan også anmode om at suspendere din konto og betalinger for fremtiden i en periode på højst et år. I et sådant tilfælde vil vi suspendere din konto og opbevare dine data i en periode på højst et år.

Hvis du ønsker at annullere eller slette din konto, skal du give os besked mindst 15 dage før udløbet af din periode (via en e-mail til [email protected] eller via produktdashboard). Ved annullering slettes dine data fra vores servere.

Vi kan ændre vilkårene på ethvert tidspunkt, men vil give dig besked på forhånd.

Servicevilkår

Denne aftale er indgået mellem QRTIGER PTE. LTD. en virksomhed, der er registreret i Singapore, og betaleren eller/og modtageren af tjenester heri som identificeret som en del af abonnementsprocessen for QRTIGER PTE. LTD. Tjenester herefter kaldet "Kunde",

Hvorimod kunde og QRTIGER PTE. LTD. begge accepterer hermed vilkårene & betingelser herefter nævnt;

Derfor ved at klikke på "Jeg accepterer", bestille og/eller bruge QRTIGER PTE. LTD.’ tjenester, accepterer kunden at være bundet af alle vilkår og betingelser i denne aftale (herefter benævnt aftalen):

Serviceomfang

Produktets applikationsgrænseflade ("Generator", "Gemte QR-koder", "Leads", "Analytics", "Avancerede indstillinger", "QR Code Generation API", "QR Code Management API"). Tjenesten hostes på et domæne, der administreres af QRTIGER PTE. LTD..

Produktets dataindsamlings- og indholdsleveringsnetværk.

Support tilbydes af QRTIGER PTE. LTD. primært via e-mailadresse [email protected] og andre kundesupportkanaler.

Gratis prøvekonto

Hvis du tilmelder dig en gratis prøvekonto for Tjenesten, vil vi stille Tjenesten (på begrænset basis) til rådighed for dig gratis indtil startdatoen for dit abonnement eller udløbet af den gratis prøveperiode. Hvis vi inkluderer yderligere vilkår og betingelser på den gratis prøvekontoregistreringswebside, vil disse også gælde. 

På den gratis prøvekonto (i) leveres Tjenesten "som den er" og uden nogen form for garanti, (ii) vi kan suspendere, begrænse eller opsige Tjenesten af enhver grund til enhver tid uden varsel, og (iii) vi vil ikke være ansvarlig over for dig for skader af nogen art relateret til din brug af Tjenesten.

Lovlig brug af tjenesterne

Kunden accepterer hermed at bruge tjenesterne fra QRTIGER PTE. LTD. kun på autoriseret måde i henhold til vilkår for tjenester/pakke valgt. Hvis det viser sig, at brugen af tjenester overtræder vilkårene i denne aftale eller enhver anden lov, regel eller forskrift vedtaget af de berørte myndigheder fra tid til anden, QRTIGER PTE. LTD. forbeholder sig ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

QRTIGER PTE. LTD.s ansvar, repræsentationer og garantier

Aftaler

I udførelsen af Services, QRTIGER PTE. LTD. accepterer:

Udføre tjenesterne efter bedste evne og med den grad af omhu, flid og dygtighed, som en rimeligt forsigtig person ville udøve under sammenlignelige omstændigheder;

Forbindelse med kunden gennem kundens koordinator om spørgsmål relateret til tjenesterne;

Giv Kunden besked, når det er praktisk muligt, hvis der kan påløbe udgifter ud over de aftalte gebyrer;

Fakturere kunden i henhold til vilkårene i denne aftale og den gældende serviceplan for de udførte tjenester; og

Fortsæt i overensstemmelse med kundens rimelige instruktioner for disponering af kundens data og forsyninger ved opsigelse af enhver serviceplan.

Rimelige forsøg på at rette fejl ved meddelelse

QRTIGER PTE. LTD. garanterer, at det for egen regning vil gøre kommercielt rimelige forsøg på at rette eventuelle fejl, som QRTIGER PTE. LTD. er direkte og eneansvarlig ved at køre tjenesten igen, forudsat at de nødvendige data til at rette sådanne fejl er tilgængelige for QRTIGER PTE. LTD.; eller hos QRTIGER PTE. LTD.' mulighed for at give en kredit til kunden svarende til det gebyr, der ville have været gældende for at rette den del af tjenesten, der er fejlagtig, en sådan kredit vil kun være for fejl, der udelukkende skyldes fejlfunktion i et system eller software leveret af QRTIGER PTE . LTD. eller enhver fejl begået af QRTIGER PTE. LTD.’ personale i udførelsen af Tjenesten. 

For at opnå gentagelsestjenesten eller kreditten skal Kunden underrette QRTIGER PTE. LTD. skriftligt om sådanne fejl inden for femten (15) dage efter modtagelse af Tjenesterne, der menes at indeholde fejlene.

Kundens ansvar, repræsentationer og garantier

Aftaler

Kunden accepterer

Giv alle nødvendige data og eventuelle specielle formularer eller andre nødvendige materialer eller oplysninger til QRTIGER PTE. LTD. tidsplan eller rettidigt for at aktivere QRTIGER PTE. LTD. at levere Tjenesterne;

Sikre nøjagtigheden, læseligheden og fuldstændigheden af alle data, der leveres til QRTIGER PTE. LTD. og være eneansvarlig for resultaterne opnået fra kundens brug af nogen af tjenesterne;

Kontakt med QRTIGER PTE. LTD. gennem en koordinator. Kunden vil identificere, i forhold til Tjenesterne, og give denne koordinator tilladelse til at træffe beslutninger på vegne af Kunden i forhold til implementeringen af denne Aftale og Tjenesterne og eventuelle ændringer heraf;

Overhold QRTIGER PTE. LTD.’ sikkerheds- og driftsprocedurer (som kan blive revideret eller ændret af QRTIGER PTE. LTD. fra tid til anden), når kundens medarbejdere eller agenter har grænseflader med QRTIGER PTE. LTD. installerede systemer;

Kontroller og vær ansvarlig for brugen af kontooplysninger, bruger-id'er og adgangskoder relateret til Tjenesterne og, ved grænseflader med QRTIGER PTE. LTD. installerede systemer;

Kundeerklæringer og garantier

Kunden repræsenterer og garanterer over for QRTIGER PTE. LTD. at: (a) de oplysninger, Kunden har givet med henblik på at oprette en konto hos QRTIGER PTE. LTD. er nøjagtig, og (b) Kunden har overholdt og vil fortsætte med at overholde alle gældende love om beskyttelse af privatlivets fred og har opnået og vil fortsætte med at indhente de nødvendige samtykker til privatlivets fred i forbindelse med indsamling og brug af alle oplysninger, der kan indsamles på ethvert websted eller vedligeholdes. på enhver server hostet af QRTIGER PTE. LTD..

Kunden repræsenterer og garanterer, at Kunden er juridisk i stand til at indgå kontrakt, og i tilfælde af at Kunden handler på vegne af en forretningsenhed, er Kunden behørigt bemyndiget til at indgå aftale på vegne af den enhed, Kunden repræsenterer. Kunden repræsenterer og garanterer også, at kunden ikke er en konkurrent til QRTIGER PTE. LTD.,

Periode, opsigelse og suspension af tjenesten

Indledende periode

Den første abonnementsperiode begynder på ikrafttrædelsesdatoen for dit abonnement og udløber ved udgangen af den periode, der er valgt under abonnementsprocessen.

Opsigelse fra Kundens side

Kunden kan opsige denne Aftale inden udløbet af Løbetsperioden uden ansvar (undtagen for skyldige beløb for Tjenester leveret op til opsigelsesdatoen), hvis "QRTIGER PTE. LTD.” (a) undlader at levere tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, en sådan fejl forårsager væsentlig skade på kunden og "QRTIGER PTE. LTD.” ikke afhjælper fejlen inden for ti (10) hverdage efter modtagelse af skriftlig meddelelse fra Kunden, der beskriver fejlen i rimelige detaljer; eller (b) væsentligt krænker enhver anden bestemmelse i denne aftale og undlader at afhjælpe overtrædelsen inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af skriftlig meddelelse fra kunden, der beskriver overtrædelsen i rimelige detaljer.

Opsigelse af "QRTIGER PTE. LTD.”

"QRTIGER PTE. LTD.” kan opsige denne Aftale inden udløbet af Perioden uden ansvar (a) med syv (7) arbejdsdages varsel til Kunden, hvis Kunden er forsinket med betalingen af ethvert skyldigt beløb i henhold til denne Aftale; (b) hvis kunden væsentligt overtræder nogen anden bestemmelse i denne aftale og undlader at afhjælpe overtrædelsen inden for ti (10) dages skriftligt varsel fra "QRTIGER PTE. LTD.” at beskrive overtrædelsen i rimelig detaljer; eller (c) straks efter skriftlig meddelelse, når kunden bliver insolvent eller konkurs i henhold til konkurs- og insolvenslovene.

Efter opsigelse

Det er aftalt, at i tilfælde af opsigelse, de skyldige gebyrer til QRTIGER PTE. LTD. i henhold til denne aftale vil ikke blive annulleret eller frafaldet. Kundens data og kontoindstillinger slettes uigenkaldeligt inden for tredive (30) dage fra opsigelsesdatoen. Det er kundens eneansvar at sikre alle nødvendige data fra kundens konto før opsigelse.

Suspension af tjenesten

QRTIGER PTE. LTD. vil være berettiget til at suspendere Tjenesten uden ansvar, hvis (a) QRTIGER PTE. LTD., der handler med rimelighed, mener, at tjenesten bliver brugt i strid med denne aftale eller enhver gældende lov; (b) Kunden har misligholdt et væsentligt vilkår i denne Aftale, herunder, uden begrænsning, undladelse af at betale fakturerede beløb fuldt ud inden for tredive (30) dage efter Forfaldsdatoen. 

Kunden vil ikke være i stand til at få adgang til nogen filer på QRTIGER PTE. LTD.’ servere under en suspension af tjenesten. QRTIGER PTE. LTD. vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at give Kunden skriftligt forudgående varsel om en suspension af Tjenesten, medmindre en retshåndhævende eller statslig instans bestemmer andet, eller suspension uden varsel er nødvendig for at beskytte QRTIGER PTE. LTD. eller dets andre kunder. En suspension af tjenesten i henhold til dette underafsnit vil ikke blive betragtet som et brud af QRTIGER PTE. LTD. af vilkårene i denne aftale.

Periode for suspension og opbevaring af data

QRTIGER PTE. LTD. skal holde kundens konto suspenderet af ovennævnte årsager i en periode på højst et (1) år, hvorefter kontoen bliver slettet, og kundens data/oplysninger slettes fra QRTIGER PTEs database. LTD.. Men på særlig anmodning og efter at være blevet forsikret af kunden om genoptagelse af tjenester, QRTIGER PTE. LTD. kan forlænge suspensionsperioden og opbevare dataene/oplysningerne i yderligere angivet tidsrum som aftalt.

Fornyelse af termin

Det betalte abonnement og denne aftale fornyes automatisk, hvis den tilbagevendende købsmulighed er blevet holdt aktiveret. Hvis du har annulleret et tilbagevendende køb, bliver dit abonnement ikke automatisk fornyet.

QRTIGER PTE. LTD. gemmer dine betalingsoplysninger via sin betalingsudbyder til Checkout.

Gebyrer, fakturering, skatter, afgifter

Gebyrer

De gebyrer, der er angivet i bestillingsformularen, der blev oprettet ved begyndelsen af "Kundens" konto, træder i kraft i den indledende periode, forudsat at QRTIGER PTE. LTD. har ret til at ændre disse gebyrer til enhver tid med tredive (30) dages skriftligt varsel til kunden. I tilfælde af at kunden ikke er enig i en sådan gebyrrevision, har kunden ret til at opsige denne aftale med tredive (30) dages skriftligt varsel, forudsat at en sådan opsigelse skal modtages inden for tredive (30) dage efter varselsdatoen af gebyrforhøjelsen.

Fakturerings- og betalingsordninger

QRTIGER PTE. LTD. vil fakturere kunderne årligt/kvartalsvis/halvårligt/månedligt eller enhver anden gensidigt aftalt periodebasis for alle tilbagevendende gebyrer (se linket for betalings-/abonnementsplaner). Engangsgebyrer, herunder gebyrer for forsinket betaling, fakturabehandlingsgebyrer og returnerede checkgebyrer kan forekomme til enhver tid. Alle anmodninger om tilbagebetaling vil blive behandlet fra sag til sag. Fakturaer/betalinger anses uigenkaldeligt for endelige og accepteret af Kunden, medmindre de bestrides eller anmodes om afklaring inden for tredive (30) dage fra udstedelsesdatoen. Kunden skal til enhver tid give og opbevare aktuelle og ajourførte Kundens kontakt-, kreditkort-, hvis relevant, og faktureringsoplysninger på det administrative kontrolpanel.

Betaling med kreditkort/bankoverførsel/check/PayPal/Stripe

Til betaling QRTIGER PTE. LTD. skal kun levere en elektronisk faktura til Kunden. Kunder kan se og udskrive en faktura for kundens konto. Der kan anmodes om en PDF-version af fakturaen ved at sende en e-mail til [email protected] . Hvis du betaler med kreditkort, giver du os tilladelse til at debitere dit kreditkort eller bankkonto for alle gebyrer, der skal betales i begyndelsen af den indledende abonnementsperiode. Du giver os endvidere tilladelse til at bruge en tredjepart til at behandle betalinger og giver dit samtykke til videregivelse af dine betalingsoplysninger til en sådan tredjepart. QRTIGER PTE. LTD. kan tillade enhver anden betalingsmåde på kundens særlige ønsker og omstændigheder.

Skatter

Kunden anerkender, at alle gældende skatter, afgifter eller offentlige afgifter er inkluderet i de gebyrer og udgifter, der opkræves i henhold til denne aftale.

Ændring af vilkår og betingelser

QRTIGER PTE. LTD. kan opdatere, ændre, ændre eller supplere vilkårene og betingelserne i denne aftale fra tid til anden og vil gøre en rimelig indsats for at underrette kunden om det samme. Kunden er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå den seneste version af denne aftale til enhver tid på https://QR code tiger.com/terms-conditions.

Hvis Kunden på noget tidspunkt ikke er enig i nogen ændring, modifikation eller supplement til vilkårene og betingelserne i denne aftale, kan kunden opsige denne aftale i henhold til vilkårene i denne aftale. Kundens fortsatte brug af Kundens konto og/eller tjenesterne efter varselperioden vil endeligt blive anset for at være Kundens accept af sådanne ændringer eller tillæg.

Begrænset garanti: Begrænsning af skader

QRTIGER PTE. LTD. leverer tjenester "som de er". Kunden accepterer udtrykkeligt brugen af QRTIGER PTE. LTD. tjenester er på kundens eget ansvar. QRTIGER PTE. LTD. og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, ansatte, agenter, partnere, leverandører og licensgivere fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, de stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke- krænkelse. Kunder accepterer hermed, at vilkårene i denne aftale ikke skal ændres på grund af sædvane eller brug eller på grund af parternes handleforløb eller forløb i henhold til denne aftale.

QRTIGER PTE. LTD. og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, ansatte, agenter, partnere, leverandører og licensgivere er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, særlige, strafbare eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til skader for tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af programmer eller informationer og lignende, der skyldes brugen eller manglende evne til at bruge tjenesterne eller af fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning af filer eller mapper, fejl, defekter, forsinkelser i drift eller transmission, uanset om QRTIGER PTE . LTD. er blevet informeret om sådanne skader eller deres mulighed.

Kunden accepterer, at Kundens eneste beføjelse for ethvert krav vedrørende Tjenesterne er begrænset til de kreditter, der er angivet og aftalt i henhold til tarifplanen valgt af Kunden.

Kunden er fuldt ud ansvarlig for indholdet af de oplysninger og data, der passerer gennem QRTIGER PTE. LTD. 's netværk eller brug af Tjenesterne og for alle aktiviteter, som Kunder udfører ved hjælp af Tjenesterne.

Software og intellektuelle ejendomsrettigheder

Ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder enhver software, der ejes af en part, dennes licensgivere eller underleverandører på ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale, skal fortsat ejes af en sådan part, dennes licensgivere eller underleverandører, og undtagen som udtrykkeligt angivet i denne aftale, anden part skal ikke erhverve nogen ret, ejendomsret eller interesse i eller til sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder. 

QRTIGER PTE. LTD. skal eje alle rettigheder, titel og interesser i og til ethvert materiale skabt eller udviklet af QRTIGER PTE. LTD. eller dets underleverandører til dets interne brug eller til at hjælpe kunden med at levere tjenesterne, og kunden skal eje alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til enhver intellektuel ejendomsret, der er et resultat af eller baseret på et arbejdsprodukt, der er oprettet eller udviklet udelukkende til kunden i henhold til denne aftale hvis det er fuldt betalt af kunden.

Varemærker

Firmanavnet, vilkårene QR TIGER, QR TIGER PTE LTD., og alle logoer og illustrationer forbundet med de foregående vilkår, og alle andre produkt- og servicenavne, designs og slogans, der optræder på vores websteder, er varemærker tilhørende selskabet eller dets tilknyttede selskaber eller licensgivere. Du må ikke bruge sådanne mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Alle andre navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans på webstederne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Ret til at bruge logo

Kunden accepterer at lade QRTIGER PTE. LTD. bruge deres organisations logo i QRTIGER PTE. LTD.s kundeliste og andre steder på deres hjemmeside (inklusive, men ikke begrænset tilwww.qrcode-tiger.com, salgsfremmende materialer, sider på sociale medier og andre marketingplatforme).

Hvis en kunde ønsker at tilbageholde sit samtykke til QR TIGERs ret til at bruge sit logo, kan du kontakte vores kundesupport på www.qrcode-tiger.com/contact 

Licens til kundesoftware og intellektuel ejendom

Kunden accepterer at give QRTIGER PTE. LTD., udelukkende til QRTIGER PTE. LTD.'s levering af tjenesterne, en licens i løbet af løbetiden til at bruge eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder enhver software, ejet af eller licenseret til kunden af tredjeparter, og som er nødvendig for at levere tjenesterne til kunden og i øvrigt udføre sine forpligtelser i henhold til denne aftale. 

Med hensyn til enhver intellektuel ejendomsret og software, der bruges af QRTIGER PTE. LTD. for at levere Tjenesterne, erklærer og garanterer Kunden, at: (a) Kunden enten er ejer af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder eller software eller er autoriseret af sin ejer til at inkludere det under denne aftale; og (b) QRTIGER PTE. LTD. har ret til i løbet af løbetiden at bruge sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder og software med det formål at levere tjenesterne til kunden som påtænkt i denne aftale.

Ingen garanti for kompatibilitet

Kunden anerkender, at QRTIGER PTE. LTD. giver ingen erklæringer, garantier eller forsikringer om, at kundens udstyr og software vil være kompatibelt med QRTIGER PTE. LTD.s udstyr, software og systemer eller tjenesterne.

Fortrolighed

QRTIGER PTE. LTD. vil ikke bruge nogen af kundens fortrolige oplysninger undtagen i forbindelse med udførelsen af tjenesterne eller udøvelsen af dens rettigheder i henhold til denne aftale og vil tage alle rimelige forholdsregler for at opretholde fortroligheden af kundernes fortrolige oplysninger og for at forhindre uautoriseret videregivelse til andre af Fortrolige oplysninger. QRTIGER PTE. LTD. skal implementere industristandardsikkerhedsprocedurer, såsom passende firewall-, kryptering- og adgangssikkerhedsforanstaltninger, men er ikke ansvarlig for skader forårsaget af kunden som følge af utilsigtede brud på fortroligheden.

QRTIGER PTE. LTD. skal kun videregive de fortrolige oplysninger til de af dets ansatte og tilladte agenter og underleverandører, der har et behov for at kende og kræver adgang til de fortrolige oplysninger, som det med rimelighed kan være nødvendigt i udøvelsen af QRTIGER PTE. LTD.s rettigheder og udførelse af tjenesterne i henhold til denne aftale. Uanset det modsatte i denne aftale, QRTIGER PTE. LTD. vil ikke være forpligtet til at holde fortrolige, og må bruge eller licensere uden begrænsninger, ideer, koncepter, knowhow eller teknikker relateret til informationsbehandling, som er udviklet af QRTIGER PTE. LTD. i udførelsen af tjenester.

Uanset det foregående, QRTIGER PTE. LTD. skal have tilladelse til at: (i) overvåge kundens brug af tjenesterne; (ii) rapportere til de relevante myndigheder enhver adfærd fra kundens side (eller kundens kunder eller slutbrugere), som QRTIGER PTE. LTD. mener med rimelighed overtræder enhver gældende lov, (iii) give enhver information, herunder fortrolige oplysninger, som kræves i henhold til lov eller regulering for at blive afsløret, eller som svar på en formel eller uformel anmodning fra en retshåndhævelse eller et statsligt organ; og (iv) oplyse, at QRTIGER PTE. LTD. leverer tjenesterne til kunden og kan inkludere kundens navn i reklamemateriale, herunder pressemeddelelser og på QRTIGER PTE. LTD.s hjemmeside.

Skadesløsholdelse

Kunder skal skadesløsholde, forsvare og holde QRTIGER PTE skadesløs. LTD. (og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, ansatte, agenter, partnere, obligatoriske, leverandører og licensgivere) af ethvert og alle krav (inklusive tredjepartskrav), der opstår som følge af eller i forbindelse med brud på denne aftale eller fejl fra kundens side , eller i forhold til aktiviteter, som udføres af kunden gennem tjenesterne, eller på anden måde i forbindelse med "Kundens" produkter eller tjenester.

Lovvalg

Denne aftale er underlagt, udelukkende og udelukkende, og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Singapore. Kunder er indforstået med, at i tilfælde af, at et krav eller sag anlægges i forbindelse med denne aftale, skal det anlægges til den eksklusive jurisdiktion og værneting for domstolene i Singapore. I enhver handling for at håndhæve denne aftale, herunder, uden begrænsning, enhver handling fra QRTIGER PTE. LTD. for inddrivelse af skyldige gebyrer i henhold hertil, skal Kunden betale rimelige advokatsalærer og omkostninger i forbindelse med en sådan handling.

Adskillelse 

I tilfælde af, at en eller flere af bestemmelserne indeholdt heri af en eller anden grund anses for at være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhævelige i nogen henseende, skal en sådan ugyldighed, ulovlighed eller uhåndhævelse ikke påvirke nogen af de andre bestemmelser i denne aftale, og denne aftale skal fortolkes, som om sådanne bestemmelser aldrig havde været indeholdt heri, forudsat at sådanne bestemmelser kun skal indskrænkes, begrænses eller fjernes i det omfang, det er nødvendigt for at fjerne ugyldigheden, ulovligheden eller uhåndhævelsen .

Afkald

Ingen dispensation fra QRTIGER PTE. LTD. af ethvert brud fra Kundens side af nogen af bestemmelserne i denne Aftale, skal betragtes som et afkald på ethvert forudgående eller efterfølgende brud på denne Aftale. Ingen sådan fraskrivelse er effektiv, medmindre den er skriftligt underskrevet af parterne hertil, og da kun i det omfang, der udtrykkeligt er angivet i sådan skriftligt.

Opgave

Kunder må ikke overdrage eller overføre denne aftale eller nogen rettigheder eller forpligtelser heri, helt eller delvist, undtagen med forudgående skriftligt samtykke fra QRTIGER PTE. LTD.. QRTIGER PTE. LTD. kan overdrage eller overdrage denne aftale eller enhver rettigheder eller forpligtelser heri, helt eller delvist: (i) til en tilknyttet QRTIGER PTE. LTD., (ii) i forbindelse med en fusion, sammenlægning eller salg af hele eller en væsentlig del af QRTIGER PTE's virksomhed. LTD., eller (iii) til finansiering, securitisering eller andre lignende formål, hvilke opgaver og/eller overførsler skal drive novation og afvikle QRTIGER PTE. LTD. Herunder. En ændring af kundens kontrol skal anses for at være en overdragelse og overførsel i henhold hertil og er underlagt kravene i denne bestemmelse.

Vilkår og betingelser sammen medprivatlivspolitikker med alle referencer, udgør den eneste og fuldstændige aftale mellem parterne i denne aftale med hensyn til det heri indeholdte emne, og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser, som er aftalt af kunden.

kom i kontakt med os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, herunder anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte os via e-mail på [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger