Gebruiksvoorwaarden

Update:  May 01, 2024
Gebruiksvoorwaarden

Inhoudsopgave

Samenvatting

U abonneert zich op onze diensten voor een bepaalde termijn (jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks) en uw abonnement verloopt aan het einde van de termijn en wordt automatisch verlengd, als de optie voor terugkerende aankopen ingeschakeld blijft.

Als u een terugkerende aankoop heeft geannuleerd, wordt uw abonnement niet automatisch verlengd.

U kunt het niveau van onze services op elk moment van uw gebruik upgraden of downgraden. In beide gevallen wordt het vorige resterende voorschot (indien van toepassing en pro rata berekend) aangepast door de periode van het nieuwe abonnement dienovereenkomstig te verlengen.

Indien u een terugbetaling wenst, zal dit per geval worden beslist.

Stop je tussen de looptijd met het gebruik van onze diensten, dan restitueren wij de door jou betaalde vergoedingen voor de resterende looptijd.

Als je abonnement afloopt, bewaren we je gegevens maximaal één (1) jaar. Als u uw abonnement niet binnen deze periode verlengt, is het mogelijk dat we alle gegevens van uw account verwijderen.

U kunt ook verzoeken om uw account en betalingen voor de toekomst op te schorten voor een periode van maximaal één jaar. In dat geval zullen wij uw account opschorten en uw gegevens maximaal een jaar bewaren.

Als u uw account wilt annuleren of verwijderen, laat het ons dan minstens 15 dagen voor het einde van uw termijn weten (via een e-mail naar [email protected] of via het productdashboard). Bij opzegging worden uw gegevens van onze servers verwijderd.

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen, maar laten u dit van tevoren weten.

Servicevoorwaarden

Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen QRTIGER PTE. LTD. een bedrijf geregistreerd in Singapore, en de betaler en/of ontvanger van diensten hieronder zoals geïdentificeerd als onderdeel van het inschrijvingsproces voor QRTIGER PTE. LTD. Diensten hierna "Klant" genoemd,

Terwijl Customer en QRTIGER PTE. LTD. beiden gaan hierbij akkoord met de voorwaarden & hierna vermelde voorwaarden;

Dus door op "Ik ga akkoord" te klikken, bestelt en/of gebruikt QRTIGER PTE. LTD.'-diensten, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze overeenkomst (hierna de overeenkomst genoemd):

Reikwijdte van de dienst

De applicatie-interface van het product (de "Generator", "Opgeslagen QR-codes", "Leads", "Analytics", "Geavanceerde instellingen", "QR Code Generation API", "QR Code Management API"). De service wordt gehost op een domein dat wordt beheerd door QRTIGER PTE. LTD..

Netwerk voor gegevensverzameling en levering van inhoud van het product.

Ondersteuning aangeboden door QRTIGER PTE. LTD. voornamelijk via het e-mailadres [email protected] en andere kanalen voor klantenondersteuning.

Gratis proefaccount

Als u zich registreert voor een gratis proefaccount van de Service, stellen we de Service (op beperkte basis) gratis voor u beschikbaar tot de startdatum van uw abonnement of het verstrijken van de gratis proefperiode. Als we aanvullende voorwaarden opnemen op de webpagina voor gratis proefaccountregistratie, zijn die ook van toepassing.

In het gratis proefaccount (i) wordt de Service geleverd "zoals ze is" en zonder enige vorm van garantie, (ii) kunnen we de Service om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, beperken of beëindigen, en (iii) we is niet aansprakelijk jegens u voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met uw gebruik van de Service.

Rechtmatig gebruik van de diensten

De klant gaat hierbij akkoord met het gebruik van de diensten van QRTIGER PTE. LTD. alleen op geautoriseerde wijze volgens de servicevoorwaarden/het geselecteerde pakket. In het geval dat wordt vastgesteld dat het gebruik van services in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst of enige andere wet, regel of verordening die van tijd tot tijd door de betrokken autoriteiten wordt uitgevaardigd, zal QRTIGER PTE. LTD. behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

QRTIGER PTE. LTD.'s verantwoordelijkheden, verklaringen en garanties

Overeenkomsten

Bij de uitvoering van Diensten, QRTIGER PTE. LTD. gaat akkoord:

de Diensten naar beste vermogen en met de mate van zorg, toewijding en vaardigheid uit te voeren die een redelijk voorzichtig persoon in vergelijkbare omstandigheden zou betrachten;

Contacten onderhouden met de Klant via de coördinator van de Klant over zaken die verband houden met de Services;

Klant, waar mogelijk, op de hoogte stellen als er kosten worden gemaakt die de overeengekomen kosten te boven gaan;

Klant factureren volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst en het toepasselijke Serviceschema voor de uitgevoerde Services; En

Ga te werk volgens de redelijke instructies van de Klant voor het verwijderen van de Gegevens en benodigdheden van de Klant bij de beëindiging van een Serviceprogramma.

Redelijke pogingen om fouten bij kennisgeving te corrigeren

QRTIGER PTE. LTD. garandeert dat het op eigen kosten commercieel redelijke pogingen zal ondernemen om eventuele fouten te corrigeren waarvoor QRTIGER PTE. LTD. is rechtstreeks en als enige verantwoordelijk voor het opnieuw uitvoeren van de Service, op voorwaarde dat de Gegevens die nodig zijn om dergelijke fouten te corrigeren beschikbaar zijn voor QRTIGER PTE. LTD.; of bij QRTIGER PTE. LTD.'-optie een tegoed aan de klant verstrekken dat gelijk is aan de kosten die van toepassing zouden zijn geweest voor het corrigeren van dat deel van de service dat een fout bevat, een dergelijk tegoed is alleen voor fouten die uitsluitend het gevolg zijn van een storing in een systeem of software geleverd door QRTIGER PTE . LTD. of een fout gemaakt door QRTIGER PTE. LTD.’ personeel bij de uitvoering van de Dienst. 

Om de herhalingsservice of het tegoed te verkrijgen, moet de klant QRTIGER PTE op de hoogte stellen. LTD. schriftelijk van dergelijke fouten binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de Services waarvan wordt aangenomen dat ze de fouten bevatten.

Verantwoordelijkheden, verklaringen en garanties van de klant

Overeenkomsten

Klant stemt ermee in

Verstrek alle benodigde gegevens en alle speciale formulieren of andere vereiste materialen of informatie aan QRTIGER PTE. LTD. op schema of tijdig om QRTIGER PTE in te schakelen. LTD. om de Diensten te leveren;

Zorgen voor de juistheid, leesbaarheid en volledigheid van alle aan QRTIGER PTE verstrekte gegevens. LTD. en als enige verantwoordelijk zijn voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van een van de Services door de Klant;

Neem contact op met QRTIGER PTE. LTD. via een coördinator. De Klant zal zaken met betrekking tot de Services identificeren en die coördinator machtigen om namens de Klant beslissingen te nemen met betrekking tot de implementatie van deze Overeenkomst en de Services en eventuele wijzigingen daarin;

Voldoen aan QRTIGER PTE. LTD.' beveiligings- en operationele procedures (zoals van tijd tot tijd kan worden herzien of gewijzigd door QRTIGER PTE. LTD.) wanneer werknemers of agenten van de Klant contact hebben met QRTIGER PTE. LTD. geïnstalleerde systemen;

Beheer en ben verantwoordelijk voor het gebruik van accountinformatie, gebruikers-ID's en wachtwoorden met betrekking tot de Services en, bij interactie met QRTIGER PTE. LTD. geïnstalleerde systemen;

Klantverklaringen en garanties

De klant vertegenwoordigt en garandeert QRTIGER PTE. LTD. dat: (a) de informatie die de Klant heeft verstrekt om een account aan te maken bij QRTIGER PTE. LTD. nauwkeurig is, en (b) de Klant heeft voldaan aan en zal blijven voldoen aan alle toepasselijke privacywetten en heeft de vereiste privacytoestemmingen verkregen en zal deze blijven verkrijgen bij het verzamelen en gebruiken van alle informatie die op een website kan worden verzameld of onderhouden op elke server gehost door QRTIGER PTE. LTD..

De Klant verklaart en garandeert dat de Klant wettelijk bekwaam is om een contract aan te gaan en in het geval dat de Klant handelt namens een zakelijke entiteit, is de Klant naar behoren gemachtigd om een overeenkomst aan te gaan namens de entiteit die de Klant vertegenwoordigt. De klant verklaart en garandeert ook dat de klant geen concurrent is van QRTIGER PTE. LTD.,

Termijn, beëindiging en opschorting van de dienst

Eerste termijn

De initiële abonnementsperiode begint op de ingangsdatum van uw abonnement en loopt af aan het einde van de periode die tijdens het abonnementsproces is geselecteerd.

Beëindiging door klant

De Klant kan deze Overeenkomst voor het einde van de Looptijd zonder aansprakelijkheid beëindigen (behalve voor bedragen die verschuldigd zijn voor Diensten die zijn geleverd tot de ingangsdatum van de beëindiging) als “QRTIGER PTE. Ltd.” (a) de Diensten niet levert in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, een dergelijke storing veroorzaakt materiële schade aan de Klant en “QRTIGER PTE. Ltd.” de storing niet verhelpt binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de Klant waarin de storing redelijk gedetailleerd wordt beschreven; of (b) een wezenlijke schending vormt van enige andere bepaling van deze Overeenkomst en de schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de Klant waarin de schending redelijk gedetailleerd wordt beschreven.

Beëindiging door “QRTIGER PTE. Ltd.”

“QRTIGER PTE. Ltd.” kan deze Overeenkomst beëindigen voor het einde van de Termijn zonder aansprakelijkheid (a) met een opzegtermijn van zeven (7) werkdagen aan de Klant als de Klant achterstallig is met de betaling van enig bedrag dat verschuldigd is onder deze Overeenkomst; (b) als de Klant een andere bepaling van deze Overeenkomst wezenlijk schendt en de schending niet herstelt binnen tien (10) dagen na schriftelijke kennisgeving van "QRTIGER PTE. Ltd.” de overtreding redelijk gedetailleerd beschrijven; of (c) onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving wanneer de Klant insolvent of failliet wordt in de zin van de faillissements- en insolventiewetten.

Na beëindiging

Er wordt overeengekomen dat in geval van beëindiging de vergoedingen verschuldigd zijn aan QRTIGER PTE. LTD. volgens deze overeenkomst zal niet worden geannuleerd of kwijtgescholden. De gegevens en accountinstellingen van de klant worden onherroepelijk verwijderd binnen dertig (30) dagen na de datum van beëindiging. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om alle benodigde gegevens van het account van de Klant te beveiligen vóór beëindiging.

Opschorting van de dienst

QRTIGER PTE. LTD. heeft het recht om de Dienst zonder aansprakelijkheid op te schorten indien (a) QRTIGER PTE. LTD., redelijk handelend, gelooft dat de Service wordt gebruikt in strijd met deze Overeenkomst of enige toepasselijke wet; (b) De Klant schendt enige materiële voorwaarde van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het niet volledig betalen van gefactureerde bedragen binnen dertig (30) dagen na de Vervaldatum.

De klant heeft geen toegang tot bestanden op QRTIGER PTE. LTD.'-servers tijdens een opschorting van de Service. QRTIGER PTE. LTD. zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen van een opschorting van de Dienst, tenzij een wetshandhavings- of overheidsinstantie anders bepaalt of opschorting zonder kennisgeving noodzakelijk is om QRTIGER PTE te beschermen. LTD. of zijn andere klanten. Een opschorting van de Service onder deze subsectie wordt niet beschouwd als een inbreuk door QRTIGER PTE. LTD. van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Termijn van schorsing en bewaren van gegevens

QRTIGER PTE. LTD. zal het account van de klant geschorst houden om de hierboven vermelde redenen voor een periode van maximaal één (1) jaar, daarna wordt het account verwijderd en worden klantgegevens/-informatie verwijderd uit de database van QRTIGER PTE. LTD.. Maar op speciaal verzoek en wanneer de klant verzekerd is van hervatting van de diensten, QRTIGER PTE. LTD. kan de periode van opschorting verlengen en de gegevens/informatie bewaren voor een nader gespecificeerde periode zoals overeengekomen.

Verlenging van termijn

Het betaalde abonnement en deze Overeenkomst worden automatisch verlengd als de optie voor terugkerende aankopen ingeschakeld blijft. Als je een terugkerende aankoop hebt geannuleerd, wordt je abonnement niet automatisch verlengd.

QRTIGER PTE. LTD. slaat uw betalingsgegevens via zijn betalingsprovider op bij Checkout.

Vergoedingen, facturering, belastingen, toeslagen

Vergoedingen

De vergoedingen die worden vermeld op het bestelformulier dat is aangemaakt aan het begin van het account van de "Klant", zijn van kracht voor de initiële termijn, op voorwaarde dat QRTIGER PTE. LTD. heeft het recht om deze vergoedingen te allen tijde te herzien na dertig (30) dagen schriftelijke kennisgeving aan de Klant. In het geval dat de klant niet akkoord gaat met een dergelijke vergoedingsherziening, heeft de klant het recht om deze overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen, op voorwaarde dat een dergelijke kennisgeving van beëindiging binnen dertig (30) dagen na de datum van kennisgeving moet worden ontvangen. van de tariefverhoging.

Facturerings- en betalingsregelingen

QRTIGER PTE. LTD. zal Klanten jaarlijks/driemaandelijks/halfjaarlijks/maandelijks of een andere wederzijds overeengekomen periode factureren voor alle terugkerende kosten (zie de link voor betalings-/abonnementsplannen). Eenmalige kosten, waaronder kosten voor te late betaling, factuurverwerkingskosten en kosten voor geretourneerde cheques, kunnen op elk moment in rekening worden gebracht. Alle verzoeken om restitutie worden van geval tot geval behandeld. Facturen/betalingen worden onherroepelijk als definitief beschouwd en aanvaard door de Klant, tenzij ze binnen dertig (30) dagen na de uitgiftedatum worden betwist of om opheldering worden verzocht. De Klant zal te allen tijde de contact-, creditcard-, indien van toepassing, en factureringsgegevens van de Klant actueel en up-to-date houden op het administratieve bedieningspaneel.

Betaling per Creditcard/Overboeking/Cheque/PayPal/Stripe

Tegen betaling QRTIGER PTE. LTD. zal enkel een elektronische factuur verstrekken aan de Klant. Klanten kunnen een factuur voor het account van de klant bekijken en afdrukken. Een pdf-versie van de factuur kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar [email protected] . Als u met een creditcard betaalt, machtigt u ons om uw creditcard of bankrekening te belasten voor alle verschuldigde kosten aan het begin van de initiële abonnementsperiode. U machtigt ons verder om een derde partij te gebruiken om betalingen te verwerken, en stemt in met de openbaarmaking van uw betalingsinformatie aan die derde partij. QRTIGER PTE. LTD. kan elke andere betalingswijze toestaan op speciale verzoeken en omstandigheden van de Klant.

Belastingen

Klant erkent dat alle van toepassing zijnde belastingen, heffingen of overheidsheffingen zijn inbegrepen in de vergoedingen en onkosten die in rekening worden gebracht onder deze Overeenkomst.

Wijziging algemene voorwaarden

QRTIGER PTE. LTD. kan de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen, wijzigen of aanvullen en zal redelijke inspanningen leveren om de Klant hiervan op de hoogte te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig de meest recente versie van deze Overeenkomst op elk gewenst moment te bekijken op https://QR-code tiger.com/terms-conditions.

Als de Klant op enig moment niet akkoord gaat met een wijziging, aanpassing of aanvulling op de voorwaarden van deze Overeenkomst, kan de Klant deze Overeenkomst beëindigen volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als de klant het account van de klant en/of de services na de opzegtermijn blijft gebruiken, wordt dit onomstotelijk beschouwd als aanvaarding door de klant van dergelijke wijzigingen of amendementen.

Beperkte garantie: Beperking van schade

QRTIGER PTE. LTD. levert diensten "zoals ze zijn". Klant stemt uitdrukkelijk in met het gebruik van QRTIGER PTE. LTD. diensten zijn voor eigen risico van de Klant. QRTIGER PTE. LTD. en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners, verkopers en licentiegevers wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet- inbreuk. Klanten stemmen er hierbij mee in dat de voorwaarden van deze overeenkomst niet zullen worden gewijzigd als gevolg van gewoonte of gebruik of vanwege de handelwijze of uitvoeringswijze van de partijen onder deze overeenkomst.

QRTIGER PTE. LTD. en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners, verkopers en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of informatie en dergelijke die het gevolg zijn van het gebruik of het onvermogen om de services te gebruiken of van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of mappen, fouten, defecten, vertragingen in werking of verzending, ongeacht of QRTIGER PTE . LTD. op de hoogte is gesteld van dergelijke schade of de mogelijkheid daarvan.

De Klant stemt ermee in dat het enige rechtsmiddel van de Klant voor claims met betrekking tot de Diensten beperkt is tot de vermelde en overeengekomen tegoeden volgens het door de Klant gekozen tariefplan.

De klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en gegevens die door QRTIGER PTE gaan. LTD. netwerk of het gebruik van de Diensten en voor alle activiteiten die Klanten uitvoeren met behulp van de Diensten.

Software en intellectuele eigendomsrechten

Eigendom van intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van software, die eigendom zijn van een partij, haar licentiegevers of onderaannemers op de ingangsdatum van deze overeenkomst, blijven eigendom van die partij, haar licentiegevers of onderaannemers en, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst, de andere partij zal geen enkel recht, titel of belang verwerven in of op dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten. 

QRTIGER PTE. LTD. bezit alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle materialen die zijn gemaakt of ontwikkeld door QRTIGER PTE. LTD. of zijn onderaannemers voor intern gebruik of voor het assisteren van de Klant bij het leveren van de Diensten en de Klant bezit alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op een werkproduct dat exclusief voor de Klant is gemaakt of ontwikkeld onder deze Overeenkomst indien volledig betaald door de Klant.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, de termen QR TIGER, QR TIGER PTE LTD., en alle logo's en illustraties in verband met de voorgaande voorwaarden, en alle andere product- en servicenamen, ontwerpen en slogans die op onze sites verschijnen, zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slogans op de Sites zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Recht om logo te gebruiken

De klant stemt ermee in om QRTIGER PTE. LTD. het logo van hun organisatie gebruiken in QRTIGER PTE. LTD.'s klantenlijst en op andere plaatsen op haar website (inclusief maar niet beperkt totwww.qrcode-tiger.com, promotiemateriaal, pagina's op sociale media en andere marketingplatforms).

Als een klant zijn toestemming wil onthouden voor het recht van QR TIGER om zijn logo te gebruiken, kunt u contact opnemen met onze klantenondersteuning op www.qrcode-tiger.com/contact 

Licentie van klantsoftware en intellectueel eigendom

De klant stemt ermee in QRTIGER PTE te verlenen. LTD., uitsluitend voor QRTIGER PTE. LTD.'s levering van de Services, een licentie gedurende de Looptijd om alle Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken, inclusief software, eigendom van of in licentie gegeven aan de Klant door derden en die nodig is voor het leveren van de Services aan de Klant en het anderszins uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.

Met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten en software gebruikt door QRTIGER PTE. LTD. om de Services te leveren, verklaart en garandeert de Klant dat: (a) de Klant ofwel de eigenaar is van dergelijke Intellectuele-eigendomsrechten of Software, ofwel door de eigenaar is geautoriseerd om deze op te nemen in deze Overeenkomst; en (b) QRTIGER PTE. LTD. heeft gedurende de Looptijd het recht om dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten en Software te gebruiken om de Diensten aan de Klant te leveren zoals beoogd in deze Overeenkomst.

Geen zekerheid van compatibiliteit

Klant erkent dat QRTIGER PTE. LTD. geeft geen verklaring, garantie of garantie dat de apparatuur en software van de klant compatibel zullen zijn met QRTIGER PTE. LTD.'s apparatuur, Software en systemen of de Diensten.

Vertrouwelijkheid

QRTIGER PTE. LTD. zal geen vertrouwelijke informatie van de klant gebruiken, behalve in verband met de uitvoering van de diensten of de uitoefening van zijn rechten onder deze overeenkomst en zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie van de klant te behouden en om ongeoorloofde bekendmaking aan anderen van de vertrouwelijke informatie te voorkomen. Vertrouwelijke informatie. QRTIGER PTE. LTD. zal industriestandaard beveiligingsprocedures implementeren, zoals passende firewall-, encryptie- en toegangsbeveiligingsmaatregelen, maar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de Klant door onopzettelijke schendingen van de vertrouwelijkheid.

QRTIGER PTE. LTD. zal de vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan die van zijn werknemers en toegestane agenten en onderaannemers die de vertrouwelijke informatie moeten kennen en toegang tot de vertrouwelijke informatie nodig hebben, zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn bij de uitoefening van QRTIGER PTE. LTD.'s rechten en prestaties van de Services onder deze Overeenkomst. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, zal QRTIGER PTE. LTD. zal niet verplicht zijn tot geheimhouding en mag zonder beperking alle ideeën, concepten, knowhow of technieken met betrekking tot informatieverwerking gebruiken of licentiëren die zijn ontwikkeld door QRTIGER PTE. LTD. bij de uitvoering van Diensten.

Niettegenstaande het voorgaande, QRTIGER PTE. LTD. is toegestaan om: (i) toezicht te houden op het gebruik van de Services door de Klant; (ii) elk gedrag van de Klant (of klanten van de Klant of eindgebruikers) melden aan de bevoegde autoriteiten dat QRTIGER PTE. LTD. redelijkerwijs van mening is dat het een toepasselijke wet overtreedt, (iii) alle informatie verstrekken, inclusief vertrouwelijke informatie, die volgens wet- of regelgeving openbaar moet worden gemaakt, of als reactie op een formeel of informeel verzoek van een wetshandhavings- of overheidsinstantie; en (iv) openbaar te maken dat QRTIGER PTE. LTD. levert de Services aan de Klant en kan de naam van de Klant opnemen in promotiemateriaal, waaronder persberichten en op QRTIGER PTE. website van LTD.

Vrijwaring

Klanten dienen QRTIGER PTE schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren. LTD. (en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners, gevolmachtigden, verkopers en licentiegevers) van alle claims (inclusief claims van derden) die voortvloeien uit of verband houden met een schending van deze overeenkomst of een fout van de klant , of met betrekking tot activiteiten die door de Klant worden uitgevoerd via de Diensten, of anderszins met betrekking tot producten of diensten van de "Klant".

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door, uitsluitend en exclusief, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Singapore. Klanten gaan ermee akkoord dat, in het geval dat een claim of rechtszaak wordt ingediend in verband met deze Overeenkomst, deze zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van Singapore. Bij elke actie om deze overeenkomst af te dwingen, inclusief maar niet beperkt tot elke actie door QRTIGER PTE. LTD. voor het innen van vergoedingen die hieronder verschuldigd zijn, zal de Klant redelijke advocaatkosten en kosten in verband met een dergelijke actie betalen.

Scheidbaarheid

In het geval dat een of meer van de hierin opgenomen bepalingen, om welke reden dan ook, in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen van de andere bepalingen van dit document aantasten. Overeenkomst, en deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd alsof dergelijke bepaling(en) nooit in deze Overeenkomst zijn opgenomen, met dien verstande dat dergelijke bepaling(en) alleen worden beperkt, beperkt of geëlimineerd voor zover nodig om de ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid op te heffen .

Vrijstelling

Geen verklaring van afstand door QRTIGER PTE. LTD. van enige schending door de Klant van een van de bepalingen van deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorafgaande of volgende schending van deze Overeenkomst. Een dergelijke verklaring van afstand is niet van kracht tenzij deze schriftelijk is ondertekend door de partijen hierbij, en dan alleen voor zover uitdrukkelijk in een dergelijk schriftelijk document is vermeld.

Opdracht

Klanten mogen deze Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen hieronder niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van QRTIGER PTE. LTD.. QRTIGER PTE. LTD. kan deze Overeenkomst, of enige rechten of verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen: (i) aan een gelieerde onderneming van QRTIGER PTE. LTD., (ii) in verband met een fusie, samensmelting of verkoop van alle of een substantieel deel van het bedrijf van QRTIGER PTE. LTD., of (iii) voor financiering, securitisatie of andere soortgelijke doeleinden, welke toewijzingen en/of overdrachten schuldvernieuwing en kwijting van QRTIGER PTE zullen bewerkstelligen. LTD. hieronder. Een controlewijziging van de Klant wordt beschouwd als een overdracht en overdracht hieronder en wordt beheerst door de vereisten van deze bepaling.

De voorwaarden erbijPrivacy beleid met alle verwijzingen, vormt de enige en volledige overeenkomst van de partijen bij deze overeenkomst met betrekking tot het onderwerp hierin, en vervangt alle eerdere voorwaarden die door de Klant zijn overeengekomen.

Neem contact op met ons

Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger