Warunki korzystania

Update:  May 01, 2024
Warunki korzystania

Spis treści

Streszczenie

Subskrybujesz nasze usługi na określony okres (roczny, półroczny, kwartalny lub miesięczny), a Twoja subskrypcja wygasa z końcem okresu i zostanie automatycznie odnowiona, jeśli opcja zakupu cyklicznego była włączona.

 Jeśli anulowałeś cykliczny zakup, Twoja subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona.

Możesz podwyższyć lub obniżyć poziom naszych usług w dowolnym momencie korzystania z nich. W obu przypadkach poprzednia pozostała do spłaty zaliczka (jeżeli występuje i jest obliczana proporcjonalnie) zostanie skorygowana poprzez odpowiednie wydłużenie okresu nowego abonamentu.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, decyzja zostanie podjęta indywidualnie dla każdego przypadku.

Jeśli przestaniesz korzystać z naszych usług w okresie międzyokresowym, zwrócimy Ci opłaty wniesione przez Ciebie za pozostały okres.

Jeśli Twój plan wygaśnie, będziemy przechowywać Twoje dane przez maksymalny okres jednego (1) roku. W przypadku braku odnowienia subskrypcji w tym okresie możliwe jest usunięcie wszystkich danych z Twojego konta.

Możesz również zażądać zawieszenia konta i płatności na przyszłość na okres maksymalnie jednego roku. W takim przypadku zawiesimy Twoje konto i przechowamy Twoje dane maksymalnie przez okres jednego roku.

Jeśli chcesz anulować lub usunąć swoje konto, powiadom nas co najmniej 15 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy (e-mailem na adres [email protected] lub za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego produktu). Po anulowaniu Twoje dane są usuwane z naszych serwerów.

Możemy zmienić warunki w dowolnym momencie, ale poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem.

Warunki usługi

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy QRTIGER PTE. SP. Z O.O. firma zarejestrowana w Singapurze oraz płatnik lub/i odbiorca usług na podstawie niniejszej umowy, zidentyfikowany w ramach procesu subskrypcji QRTIGER PTE. SP. Z O.O. Usługi zwane dalej „Klientem”,

Natomiast Klient i QRTIGER PTE. SP. Z O.O. obaj niniejszym zgadzają się na warunki & warunki wymienione poniżej;

Dlatego klikając „Zgadzam się”, składając zamówienie i/lub korzystając z QRTIGER PTE. LTD.”, Klient wyraża zgodę na związanie się wszystkimi warunkami tej umowy (zwanej dalej umową):

Zakres usług

Interfejs aplikacji Produktu („Generator”, „Zapisane kody QR”, „Leads”, „Analytics”, „Advanced Settings”, „QR Code Generation API”, „QR Code Management API”). Usługa jest hostowana w domenie zarządzanej przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O..

Sieć gromadzenia danych i dostarczania treści produktu.

Wsparcie oferowane przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O. głównie za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] i innych kanałów obsługi klienta.

Darmowe konto próbne

Jeśli zarejestrujesz bezpłatne konto próbne Usługi, udostępnimy Ci Usługę (w ograniczonym zakresie) bezpłatnie do daty rozpoczęcia subskrypcji lub wygaśnięcia bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli dołączymy dodatkowe warunki na stronie internetowej rejestracji bezpłatnego konta próbnego, będą one również obowiązywać. 

W przypadku bezpłatnego konta próbnego (i) Usługa jest świadczona „taka, jaka jest” i bez jakiejkolwiek gwarancji, (ii) możemy zawiesić, ograniczyć lub zakończyć Usługę z dowolnego powodu w dowolnym momencie i bez powiadomienia oraz (iii) nie będzie ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Usługi.

Legalne korzystanie z usług

Klient niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z usług QRTIGER PTE. SP. Z O.O. tylko w autoryzowany sposób zgodnie z regulaminem wybranych usług/pakietu. W przypadku stwierdzenia, że korzystanie z usług narusza warunki niniejszej umowy lub jakiekolwiek inne przepisy, zasady lub regulacje uchwalane okresowo przez odpowiednie władze, QRTIGER PTE. SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

QRTIGER PTE. Odpowiedzialność, oświadczenia i gwarancje firmy LTD

Umowy

Wykonując Usługi, QRTIGER PTE. SP. Z O.O. zgadza się:

Świadczyć Usługi najlepiej, jak potrafi, z taką starannością, starannością i umiejętnościami, jakie osoba rozsądnie zachowałaby w porównywalnych okolicznościach;

Współpracować z Klientem za pośrednictwem koordynatora Klienta w sprawach związanych z Usługami;

Powiadomić Klienta, gdy tylko będzie to możliwe, jeśli mogą zostać poniesione wydatki wykraczające poza uzgodnione opłaty;

wystawiać Klientowi faktury zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i obowiązującym Harmonogramem Usług za wykonane Usługi; I

Postępować zgodnie z uzasadnionymi instrukcjami Klienta dotyczącymi dysponowania Danymi Klienta i dostawami po zakończeniu dowolnego Harmonogramu usług.

Rozsądne próby poprawienia błędów w powiadomieniu

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. gwarantuje, że na swój koszt podejmie uzasadnione handlowo próby poprawienia wszelkich błędów, za które QRTIGER PTE. SP. Z O.O. ponosi bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialność poprzez ponowne uruchomienie Usługi, pod warunkiem, że Dane niezbędne do poprawienia takich błędów są dostępne dla QRTIGER PTE. SP. Z O.O.; lub w QRTIGER PTE. LTD.” zapewni Klientowi zwrot równowartości opłaty, jaka byłaby należna za poprawienie tej części Usługi, która jest błędna, przy czym taki kredyt będzie dotyczył wyłącznie błędów wynikających wyłącznie z nieprawidłowego działania systemu lub Oprogramowania dostarczonego przez QRTIGER PTE . SP. Z O.O. lub jakikolwiek błąd popełniony przez QRTIGER PTE. LTD.” przy wykonywaniu Usługi. 

Aby otrzymać ponowne uruchomienie Usługi lub kredyt, Klient musi powiadomić QRTIGER PTE. SP. Z O.O. pisemnie o takich błędach w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania Usług, które prawdopodobnie zawierają błędy.

Obowiązki klienta, oświadczenia i gwarancje

Umowy

Klient zgadza się

Dostarczyć QRTIGER PTE wszystkie niezbędne Dane i wszelkie specjalne formularze lub inne wymagane materiały lub informacje. SP. Z O.O. zgodnie z harmonogramem lub w odpowiednim czasie, aby umożliwić QRTIGER PTE. SP. Z O.O. w celu świadczenia Usług;

Zapewnić dokładność, czytelność i kompletność wszystkich Danych dostarczanych do QRTIGER PTE. SP. Z O.O. i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyniki uzyskane w wyniku korzystania przez Klienta z którejkolwiek z Usług;

Współpraca z QRTIGER PTE. SP. Z O.O. przez koordynatora. Klient wskaże w sprawach związanych z Usługami i upoważni tego koordynatora do podejmowania decyzji w imieniu Klienta w związku z realizacją niniejszej Umowy i Usług oraz wszelkich ich zmian;

Zgodność z QRTIGER PTE. LTD.” procedury bezpieczeństwa i operacyjne (które mogą być od czasu do czasu zmieniane lub poprawiane przez QRTIGER PTE. LTD.), gdy pracownicy lub agenci Klienta mają kontakt z QRTIGER PTE. SP. Z O.O. zainstalowane systemy;

Kontrolować i być odpowiedzialnym za wykorzystanie informacji o koncie, identyfikatorów użytkowników i haseł związanych z Usługami oraz podczas łączenia się z QRTIGER PTE. SP. Z O.O. zainstalowane systemy;

Oświadczenia klientów i gwarancje

Klient oświadcza i gwarantuje QRTIGER PTE. SP. Z O.O. że: (a) informacje, które Klient podał w celu założenia konta w QRTIGER PTE. SP. Z O.O. jest dokładna oraz (b) Klient przestrzegał i będzie nadal przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności oraz uzyskał i będzie nadal uzyskiwać wymagane zgody dotyczące prywatności w zakresie gromadzenia i wykorzystywania wszystkich informacji, które mogą być gromadzone na dowolnej stronie internetowej lub utrzymywanej na dowolnym serwerze hostowanym przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O..

Klient oświadcza i gwarantuje, że jest prawnie zdolny do zawarcia umowy, aw przypadku, gdy Klient działa w imieniu jakiegoś podmiotu gospodarczego, Klient jest należycie umocowany do zawarcia umowy w imieniu podmiotu, który Klient reprezentuje. Klient oświadcza również i gwarantuje, że nie jest konkurentem QRTIGER PTE. SP. Z O.O.,

Okres obowiązywania, zakończenie i zawieszenie usługi

Okres początkowy

Początkowy okres subskrypcji rozpoczyna się w dniu wejścia w życie Subskrypcji i wygasa z końcem okresu wybranego podczas procesu subskrypcji.

Wypowiedzenie przez Klienta

Klient może rozwiązać niniejszą Umowę przed upływem Okresu obowiązywania bez ponoszenia odpowiedzialności (z wyjątkiem należności za Usługi świadczone do dnia wejścia w życie rozwiązania), jeżeli „QRTIGER PTE. SP. Z O.O." (a) nie świadczy Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, takie zaniedbanie powoduje istotną szkodę dla Klienta i „QRTIGER PTE. SP. Z O.O." nie usunie usterki w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Klienta, opisującego awarię w rozsądnych szczegółach; lub (b) istotnie naruszy jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Umowy i nie naprawi naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Klienta, opisującego naruszenie w rozsądnych szczegółach.

Wypowiedzenie przez „QRTIGER PTE. SP. Z O.O."

„QRTIGER PTE. SP. Z O.O." może wypowiedzieć niniejszą Umowę przed końcem Okresu obowiązywania bez ponoszenia odpowiedzialności (a) z zachowaniem siedmiu (7) dni roboczych, jeśli Klient zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty należnej na mocy niniejszej Umowy; (b) jeśli Klient istotnie naruszy jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Umowy i nie naprawi naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni zawiadomienia na piśmie od „QRTIGER PTE. SP. Z O.O." opis naruszenia w rozsądnych szczegółach; lub (c) niezwłocznie za pisemnym powiadomieniem, gdy Klient stanie się niewypłacalny lub zbankrutuje w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i upadłościowego.

Po rozwiązaniu

Uzgodniono, że w przypadku rozwiązania umowy opłaty należne QRTIGER PTE. SP. Z O.O. zgodnie z niniejszą umową nie zostaną anulowane ani uchylone. Dane Klienta i ustawienia konta zostaną nieodwołalnie usunięte w ciągu trzydziestu (30) dni od daty rozwiązania. Wyłączną odpowiedzialnością Klienta jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych danych z konta Klienta przed wypowiedzeniem.

Zawieszenie usługi

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. będzie uprawniony do zawieszenia Usługi bez ponoszenia odpowiedzialności, jeśli (a) QRTIGER PTE. LTD., działając rozsądnie, uważa, że Usługa jest używana z naruszeniem niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa; (b) Klient naruszy którykolwiek istotny warunek niniejszej Umowy, w tym między innymi nie zapłaci pełnej kwoty zafakturowanej w ciągu trzydziestu (30) dni od Terminu płatności. 

Klient nie będzie miał dostępu do żadnych plików na QRTIGER PTE. LTD.’ w okresie zawieszenia Usługi. QRTIGER PTE. SP. Z O.O. dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby powiadomić Klienta z wyprzedzeniem na piśmie o zawieszeniu Usługi, chyba że organy ścigania lub agencja rządowa zadecydują inaczej lub zawieszenie bez powiadomienia jest konieczne w celu ochrony QRTIGER PTE. SP. Z O.O. lub innych jego klientów. Zawieszenie Usługi zgodnie z niniejszym podpunktem nie będzie uważane za naruszenie przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O. warunków niniejszej Umowy.

Okres zawieszenia i przechowywania danych

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. zawiesi konto klienta z powodów określonych powyżej na maksymalny okres jednego (1) roku, po czym konto zostanie usunięte, a dane/informacje klientów zostaną usunięte z bazy danych QRTIGER PTE. LTD.. Jednak na specjalne życzenie i po zapewnieniu przez klienta o wznowieniu świadczenia usług, QRTIGER PTE. SP. Z O.O. może przedłużyć okres zawieszenia i zachować dane/informacje przez określony czas zgodnie z ustaleniami.

Odnowienie terminu

Płatna subskrypcja i niniejsza Umowa zostaną automatycznie odnowione, jeśli opcja zakupu cyklicznego była włączona. Jeśli anulowałeś powtarzający się zakup, Twoja subskrypcja nie zostanie automatycznie przedłużona.

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. przechowuje informacje o płatności za pośrednictwem swojego dostawcy usług płatniczych do Checkout.

Opłaty, rozliczenia, podatki, opłaty

Opłaty

Opłaty określone w formularzu zamówienia utworzonym na początku Konta „Klienta” obowiązują w Okresie Początkowym, pod warunkiem, że QRTIGER PTE. SP. Z O.O. ma prawo do zmiany tych opłat w dowolnym momencie za trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem Klienta. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na taką zmianę opłaty, Klient ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem, pod warunkiem, że takie wypowiedzenie musi zostać dostarczone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia podwyżki opłaty.

Ustalenia dotyczące rozliczeń i płatności

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. będzie naliczać Klientom opłaty roczne/kwartalne/półroczne/miesięczne lub w innym wspólnie uzgodnionym okresie za wszystkie powtarzające się opłaty (zobacz łącze do planów płatności/subskrypcji). Opłaty jednorazowe, w tym opłaty za zwłokę, opłaty za przetwarzanie faktur i opłaty za zwrócony czek mogą zostać naliczone w dowolnym momencie. Wszystkie wnioski o zwrot kosztów będą rozpatrywane indywidualnie. Faktury/płatności są nieodwołalnie uznawane za ostateczne i akceptowane przez Klienta, o ile nie zostaną zakwestionowane lub zażądane wyjaśnień w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia. Klient jest zobowiązany przez cały czas podawać i przechowywać aktualne i aktualne dane kontaktowe Klienta, karty kredytowej, jeśli ma to zastosowanie, oraz informacje rozliczeniowe w administracyjnym panelu sterowania.

Płatność kartą kredytową/przelewem bankowym/czekiem/PayPal/Stripe

Do zapłaty QRTIGER PTE. SP. Z O.O. udostępnia Klientowi wyłącznie fakturę w formie elektronicznej. Klienci mogą przeglądać i drukować fakturę do konta Klienta. Prośbę o wersję PDF faktury można złożyć, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] . Jeśli płacisz kartą kredytową, upoważniasz nas do obciążenia Twojej karty kredytowej lub konta bankowego wszystkimi opłatami należnymi na początku Początkowego okresu subskrypcji. Ponadto upoważniasz nas do korzystania z usług strony trzeciej w celu przetwarzania płatności i wyrażasz zgodę na ujawnienie informacji o płatności takiej stronie trzeciej. QRTIGER PTE. SP. Z O.O. może zezwolić na inny sposób płatności na specjalne życzenia i okoliczności Klienta.

podatki

Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie obowiązujące podatki, cła lub opłaty rządowe są wliczone w opłaty i wydatki pobierane na mocy niniejszej Umowy.

Modyfikacja warunków

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. może od czasu do czasu aktualizować, zmieniać, modyfikować lub uzupełniać warunki niniejszej Umowy i dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym Klienta. Klient jest odpowiedzialny za regularne przeglądanie najnowszej wersji niniejszej Umowy w dowolnym momencie pod adresem https://QR code tiger.com/terms-conditions.

Jeśli w dowolnym momencie Klient nie zgadza się z jakąkolwiek poprawką, modyfikacją lub uzupełnieniem warunków niniejszej Umowy, Klient może rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Dalsze korzystanie przez Klienta z konta Klienta i/lub usług po upływie okresu wypowiedzenia zostanie ostatecznie uznane za akceptację przez Klienta wszelkich takich modyfikacji lub poprawek.

Ograniczona gwarancja: Ograniczenie szkód

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. świadczy usługi „tak jak jest”. Klient wyraźnie zgadza się na korzystanie z QRTIGER PTE. SP. Z O.O. usługi są na wyłączne ryzyko Klienta. QRTIGER PTE. SP. Z O.O. oraz jej spółki zależne, stowarzyszone, funkcjonariusze, pracownicy, agenci, partnerzy, dostawcy i licencjodawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i niezgodności naruszenie. Klienci niniejszym zgadzają się, że warunki niniejszej umowy nie zostaną zmienione ze względu na zwyczaje lub zwyczaje lub ze względu na przebieg transakcji stron lub przebieg realizacji w ramach niniejszej umowy.

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. oraz jej spółki zależne, stowarzyszone, funkcjonariusze, pracownicy, agenci, partnerzy, sprzedawcy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody, w tym między innymi szkody za utracone zyski, przerwy w działalności, straty programów lub informacji itp., które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z usług lub z błędów, pominięć, przerw, usuwania plików lub katalogów, błędów, defektów, opóźnień w działaniu lub transmisji, niezależnie od tego, czy QRTIGER PTE . SP. Z O.O. został poinformowany o takich szkodach lub ich możliwości.

Klient zgadza się, że jedyny środek zaradczy Klienta w zakresie wszelkich roszczeń dotyczących Usług jest ograniczony do kredytów określonych i uzgodnionych zgodnie z planem taryfowym wybranym przez Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść informacji i danych przechodzących przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O. sieci lub korzystania z Usług oraz za wszelkie czynności, które Klienci wykonują przy pomocy Usług.

Oprogramowanie i prawa własności intelektualnej

Własność praw własności intelektualnej

Wszelkie Prawa własności intelektualnej, w tym oprogramowanie, będące własnością strony, jej licencjodawców lub podwykonawców w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, pozostają własnością tej strony, jej licencjodawców lub podwykonawców oraz, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, druga strona nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów w takich Prawach własności intelektualnej. 

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w materiałach stworzonych lub opracowanych przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O. lub jej podwykonawców do użytku wewnętrznego lub w celu pomocy Klientowi w świadczeniu Usług, a Klient będzie właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w wszelkich Prawach własności intelektualnej wynikających lub opartych na jakimkolwiek produkcie pracy stworzonym lub opracowanym wyłącznie dla Klienta na mocy niniejszej Umowy jeśli w całości opłacony przez Klienta.

Znaki towarowe

Nazwa firmy, terminy QR TIGER, QR TIGER PTE LTD. oraz wszystkie logo i grafiki związane z powyższymi warunkami, a także wszystkie inne nazwy produktów i usług, projekty i slogany pojawiające się w naszych Witrynach są znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany na Stronach są znakami towarowymi ich właścicieli.

Prawo do używania logo

Klient wyraża zgodę na udostępnienie QRTIGER PTE. SP. Z O.O. używać logo swojej organizacji w QRTIGER PTE. liście klientów LTD. oraz w innych miejscach na swojej stronie internetowej (w tym między innymiwww.qrcode-tiger.com, materiały promocyjne, strony mediów społecznościowych i inne platformy marketingowe).

W przypadku, gdy klient chce cofnąć zgodę na prawo QR TIGER do używania swojego logo, może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem www.qrcode-tiger.com/contact 

Licencja na oprogramowanie klienta i własność intelektualną

Klient zgadza się udzielić QRTIGER PTE. LTD., wyłącznie dla QRTIGER PTE. świadczenia Usług przez LTD., licencja w Okresie obowiązywania na korzystanie z wszelkich Praw własności intelektualnej, w tym z Oprogramowania, które są własnością Klienta lub na które udzielono mu licencji przez osoby trzecie, i która jest niezbędna do świadczenia Usług Klientowi i wykonywania innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

W odniesieniu do wszelkich Praw Własności Intelektualnej i Oprogramowania używanych przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O. w celu świadczenia Usług Klient oświadcza i gwarantuje, że: (a) Klient jest właścicielem takich Praw własności intelektualnej lub Oprogramowania albo jest upoważniony przez swojego właściciela do objęcia ich niniejszą Umową; oraz (b) QRTIGER PTE. SP. Z O.O. ma prawo w Okresie obowiązywania używać takich Praw własności intelektualnej i Oprogramowania w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z niniejszą Umową.

Brak gwarancji zgodności

Klient przyjmuje do wiadomości, że QRTIGER PTE. SP. Z O.O. nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, że sprzęt i Oprogramowanie Klienta będą kompatybilne z QRTIGER PTE. Sprzęt, Oprogramowanie i systemy lub Usługi LTD.

Poufność

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. nie będzie wykorzystywać żadnych Informacji Poufnych Klienta, chyba że w związku z wykonywaniem Usług lub wykonywaniem swoich praw wynikających z niniejszej Umowy i podejmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zachowania poufności Informacji Poufnych Klienta i zapobieżenia nieupoważnionemu ujawnieniu innym osobom Poufna informacja. QRTIGER PTE. SP. Z O.O. wdroży standardowe w branży procedury bezpieczeństwa, takie jak odpowiednia zapora ogniowa, szyfrowanie i środki bezpieczeństwa dostępu, ale nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi w wyniku nieumyślnego naruszenia poufności.

QRTIGER PTE. SP. Z O.O. będzie ujawniać Informacje Poufne tylko tym spośród swoich pracowników i upoważnionych agentów oraz podwykonawców, którzy muszą znać i żądać dostępu do Informacji Poufnych, w zakresie, w jakim może to być zasadnie konieczne w ramach korzystania z QRTIGER PTE. Prawa LTD. i świadczenie Usług w ramach niniejszej Umowy. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, QRTIGER PTE. SP. Z O.O. nie będzie zobowiązany do zachowania poufności i może wykorzystywać lub licencjonować bez ograniczeń wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki związane z przetwarzaniem informacji opracowane przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O. w wykonywaniu Usług.

Niezależnie od powyższego QRTIGER PTE. SP. Z O.O. ma prawo do: (i) monitorowania korzystania przez Klienta z Usług; (ii) zgłaszać odpowiednim władzom wszelkie zachowania Klienta (lub klientów Klienta lub użytkowników końcowych) QRTIGER PTE. SP. Z O.O. ma uzasadnione przekonanie, że narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo, (iii) dostarcza jakichkolwiek informacji, w tym Informacji Poufnych, których ujawnienie jest wymagane przez prawo lub regulacje, lub w odpowiedzi na formalne lub nieformalne żądanie organów ścigania lub agencji rządowej; oraz (iv) ujawnić, że QRTIGER PTE. SP. Z O.O. świadczy Usługi na rzecz Klienta i może umieszczać imię i nazwisko Klienta w materiałach promocyjnych, w tym komunikatach prasowych oraz na QRTIGER PTE. stronie internetowej firmy LTD.

Odszkodowanie

Klienci będą zabezpieczać, bronić i chronić QRTIGER PTE. SP. Z O.O. (oraz jej spółek zależnych, stowarzyszonych, urzędników, pracowników, agentów, partnerów, zleceniobiorców, dostawców i licencjodawców) wszelkich Roszczeń (w tym Roszczeń osób trzecich) powstałych w wyniku lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy lub winy Klienta lub w związku z wszelkimi działaniami prowadzonymi przez Klienta za pośrednictwem Usług lub w inny sposób w odniesieniu do produktów lub usług „Klienta”.

Prawo rządowe

Niniejsza Umowa podlega, wyłącznie i wyłącznie, i jest interpretowana zgodnie z prawem Singapuru. Klienci zgadzają się, że w przypadku wniesienia jakiegokolwiek roszczenia lub pozwu w związku z niniejszą Umową zostanie on wniesiony do wyłącznej jurysdykcji i miejsca sądu w Singapurze. We wszelkich działaniach mających na celu egzekwowanie niniejszej Umowy, w tym między innymi we wszelkich działaniach QRTIGER PTE. SP. Z O.O. w celu odzyskania opłat należnych na mocy niniejszej Umowy, Klient zapłaci uzasadnione honoraria i koszty obsługi prawnej w związku z takim działaniem.

Rozdzielność 

W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym dokumencie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na żadne inne postanowienia niniejszego Umowy, a niniejsza Umowa będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie(a) nigdy nie było w niej zawarte, z zastrzeżeniem, że takie postanowienie(a) zostanie ograniczone, ograniczone lub wyeliminowane tylko w zakresie niezbędnym do usunięcia nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności .

Zrzeczenie się

Brak zrzeczenia się przez QRTIGER PTE. SP. Z O.O. jakiegokolwiek naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy będzie uważane za zrzeczenie się wszelkich poprzednich lub kolejnych naruszeń niniejszej Umowy. Żadne takie zrzeczenie się nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie podpisane na piśmie przez strony i tylko w zakresie wyraźnie określonym w takim piśmie.

Zadanie

Klienci nie mogą cedować ani przenosić niniejszej Umowy ani żadnych praw ani obowiązków z niej wynikających, w całości ani w części, chyba że za uprzednią pisemną zgodą QRTIGER PTE. LTD. QRTIGER PTE. SP. Z O.O. może scedować lub przenieść niniejszą Umowę lub jakiekolwiek wynikające z niej prawa lub obowiązki, w całości lub w części: (i) na podmiot stowarzyszony QRTIGER PTE. LTD., (ii) w związku z fuzją, fuzją lub sprzedażą całości lub istotnej części działalności QRTIGER PTE. LTD., lub (iii) w celu finansowania, sekurytyzacji lub innych podobnych celów, które to cesje i/lub transfery będą obsługiwać nowację i zwolnienie QRTIGER PTE. SP. Z O.O. poniżej. Zmiana kontroli nad Klientem będzie uważana za cesję i przeniesienie na mocy niniejszej Umowy i będzie podlegać wymogom niniejszego postanowienia.

Regulamin wraz zPolityka prywatności wraz ze wszystkimi odniesieniami, stanowi wyłączną i całkowitą zgodę stron niniejszej umowy w odniesieniu do przedmiotu w niej zawartego i zastępuje wszystkie wcześniejsze warunki, które zostały uzgodnione przez Klienta.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, w tym prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger