Vilkår for bruk

Update:  May 01, 2024
Vilkår for bruk

Innholdsfortegnelse

Sammendrag

Du abonnerer på tjenestene våre for en bestemt periode (årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig), og abonnementet ditt utløper ved slutten av perioden og vil automatisk fornyes hvis gjentakende kjøpsalternativ har blitt holdt aktivert.

 Hvis du har kansellert et gjentakende kjøp, vil ikke abonnementet ditt automatisk fornyes.

Du kan oppgradere eller nedgradere nivået på tjenestene våre når som helst du bruker. I begge tilfeller vil den tidligere gjenværende forskuddsbetalingen (hvis noen og beregnet på en pro-rata basis) bli justert ved å øke perioden for det nye abonnementet tilsvarende.

Dersom du ønsker refusjon, vil en avgjørelse bli tatt fra sak til sak.

Hvis du slutter å bruke tjenestene våre i mellom perioden, vil vi refundere gebyrene du har betalt for den gjenværende perioden.

Hvis planen din utløper, beholder vi dataene dine i maksimalt ett (1) år. Ved manglende fornyelse av abonnementet ditt innen denne perioden, er det mulig at vi fjerner alle data fra kontoen din.

Du kan også be om å suspendere kontoen din og betalinger for fremtiden i en periode på maksimalt ett år. I slike tilfeller vil vi suspendere kontoen din og beholde dataene dine i maksimalt ett år.

Hvis du ønsker å kansellere eller slette kontoen din, gi oss beskjed minst 15 dager før slutten av perioden (via en e-post til [email protected] eller gjennom produktoversikten). Ved kansellering slettes dataene dine fra våre servere.

Vi kan endre vilkårene når som helst, men vil gi deg beskjed på forhånd.

Vilkår for bruk

Denne avtalen er inngått mellom QRTIGER PTE. LTD. et selskap registrert i Singapore, og betaleren eller/og mottakeren av tjenestene nedenfor som identifisert som en del av abonnementsprosessen for QRTIGER PTE. LTD. Tjenester heretter kalt "kunde",

Mens kunde og QRTIGER PTE. LTD. begge godtar herved vilkårene & betingelser nedenfor nevnt;

Derfor ved å klikke "Jeg godtar", bestille og/eller bruke QRTIGER PTE. LTD.’ tjenester, samtykker kunden i å være bundet av alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen (heretter referert til som avtalen):

Omfang av tjeneste

Produktets applikasjonsgrensesnitt («Generator», «Lagrede QR-koder», «Leads», «Analytics», «Avanserte innstillinger», «QR Code Generation API», «QR Code Management API»). Tjenesten er vert på et domene administrert av QRTIGER PTE. LTD..

Produktets datainnsamlings- og innholdsleveringsnettverk.

Støtte tilbys av QRTIGER PTE. LTD. primært via e-postadresse [email protected] og andre kundestøttekanaler.

Gratis prøvekonto

Hvis du registrerer deg for en gratis prøvekonto for tjenesten, vil vi gjøre tjenesten (på begrenset basis) tilgjengelig for deg gratis frem til startdatoen for abonnementet ditt eller utløpet av den gratis prøveperioden. Hvis vi inkluderer ytterligere vilkår og betingelser på nettsiden for gratis prøvekontoregistrering, vil disse også gjelde. 

I den gratis prøvekontoen (i) tilbys tjenesten "som den er" og uten garantier av noe slag, (ii) vi kan suspendere, begrense eller avslutte tjenesten uansett grunn når som helst uten varsel, og (iii) vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for skader av noe slag relatert til din bruk av tjenesten.

Lovlig bruk av tjenestene

Kunden godtar herved å bruke tjenestene til QRTIGER PTE. LTD. kun på autorisert måte i henhold til vilkårene for tjenester/pakke valgt. I tilfelle det blir funnet at bruk av tjenester bryter vilkårene i denne avtalen eller annen lov, regel eller forskrift vedtatt av de berørte myndighetene fra tid til annen, QRTIGER PTE. LTD. forbeholder seg retten til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

QRTIGER PTE. LTD.s ansvar, representasjoner og garantier

Avtaler

I utførelsen av tjenester, QRTIGER PTE. LTD. godtar:

Utføre tjenestene etter beste evne og med den grad av forsiktighet, flid og dyktighet som en rimelig klok person ville utøve under sammenlignbare omstendigheter;

Ha kontakt med kunden gjennom kundens koordinator om saker knyttet til tjenestene;

Varsle kunden, når det er praktisk mulig, hvis det kan påløpe utgifter utover de avtalte kostnadene;

Fakturere kunden i henhold til vilkårene i denne avtalen og gjeldende tjenesteplan for tjenestene som utføres; og

Fortsett i henhold til kundens rimelige instruksjoner for disponering av kundens data og forsyninger ved oppsigelse av enhver tjenesteplan.

Rimelige forsøk på å rette feil ved varsel

QRTIGER PTE. LTD. garanterer at det for egen regning vil gjøre kommersielt rimelige forsøk på å rette opp eventuelle feil som QRTIGER PTE. LTD. er direkte og eneansvarlig ved å kjøre tjenesten på nytt, forutsatt at dataene som er nødvendige for å rette slike feil er tilgjengelige for QRTIGER PTE. LTD.; eller hos QRTIGER PTE. LTD.' mulighet gi en kreditt til kunden tilsvarende gebyret som ville vært gjeldende for å korrigere den delen av tjenesten som er feil, slik kreditt vil kun være for feil som utelukkende skyldes feil i et system eller programvare levert av QRTIGER PTE . LTD. eller enhver feil gjort av QRTIGER PTE. LTD.’ personell i utførelsen av tjenesten. 

For å få gjenbrukstjenesten eller kreditten, må kunden varsle QRTIGER PTE. LTD. skriftlig om slike feil innen femten (15) dager etter mottak av tjenestene som antas å inneholde feilene.

Kundens ansvar, representasjoner og garantier

Avtaler

Kunden godtar

Gi alle nødvendige data og eventuelle spesielle skjemaer eller annet nødvendig materiale eller informasjon til QRTIGER PTE. LTD. på tidsplan eller i tide for å aktivere QRTIGER PTE. LTD. å tilby tjenestene;

Sørg for nøyaktighet, lesbarhet og fullstendighet av alle data som leveres til QRTIGER PTE. LTD. og være eneansvarlig for resultatene oppnådd fra kundens bruk av noen av tjenestene;

Ta kontakt med QRTIGER PTE. LTD. gjennom en koordinator. Kunden vil identifisere, i forhold til tjenestene, og autorisere denne koordinatoren til å ta beslutninger på vegne av kunden i forhold til implementeringen av denne avtalen og tjenestene og eventuelle endringer i disse;

Overhold QRTIGER PTE. LTD.’ sikkerhets- og driftsprosedyrer (som kan bli revidert eller endret av QRTIGER PTE. LTD. fra tid til annen) når kundens ansatte eller agenter har grensesnitt med QRTIGER PTE. LTD. installerte systemer;

Kontrollere, og være ansvarlig for bruken av, kontoinformasjon, bruker-IDer og passord knyttet til tjenestene og, ved grensesnitt med QRTIGER PTE. LTD. installerte systemer;

Kunderepresentasjoner og garantier

Kunden representerer og garanterer overfor QRTIGER PTE. LTD. at: (a) informasjonen Kunden har gitt med det formål å opprette en konto hos QRTIGER PTE. LTD. er nøyaktig, og (b) Kunden har overholdt og vil fortsette å overholde alle gjeldende personvernlover og har innhentet og vil fortsette å innhente de nødvendige personvernsamtykke i innsamling og bruk av all informasjon som kan samles inn på et nettsted eller vedlikeholdes. på hvilken som helst server hostet av QRTIGER PTE. LTD..

Kunden representerer og garanterer at Kunden er juridisk i stand til å inngå kontrakt, og i tilfelle Kunden handler på vegne av en forretningsenhet, er Kunden behørig autorisert til å inngå avtale på vegne av enheten Kunden representerer. Kunden representerer og garanterer også at kunden ikke er en konkurrent til QRTIGER PTE. LTD.,

Varighet, oppsigelse og suspensjon av tjenesten

Innledende periode

Den første abonnementsperioden skal begynne på ikrafttredelsesdatoen for abonnementet ditt og utløpe ved slutten av perioden valgt under abonnementsprosessen.

Oppsigelse fra Kundens side

Kunden kan si opp denne avtalen før slutten av perioden uten ansvar (bortsett fra beløp som skal betales for tjenester levert frem til ikrafttredelsesdatoen for oppsigelsen) hvis "QRTIGER PTE. LTD." (a) unnlater å levere tjenestene i samsvar med vilkårene i denne avtalen, slik feil forårsaker vesentlig skade på kunden og "QRTIGER PTE. LTD." ikke korrigerer feilen innen ti (10) virkedager etter mottak av skriftlig varsel fra Kunden som beskriver feilen i rimelig detalj; eller (b) vesentlig bryter noen annen bestemmelse i denne avtalen og ikke klarer å rette opp bruddet innen tretti (30) dager etter mottak av skriftlig varsel fra kunden som beskriver bruddet i rimelig detalj.

Oppsigelse av "QRTIGER PTE. LTD."

“QRTIGER PTE. LTD.» kan si opp denne Avtalen før slutten av Perioden uten ansvar (a) med sju (7) virkedagers varsel til Kunden dersom Kunden er forsinket med betaling av ethvert skyldig beløp i henhold til denne Avtalen; (b) hvis kunden i vesentlig grad bryter noen annen bestemmelse i denne avtalen og ikke klarer å rette opp bruddet innen ti (10) dagers skriftlig varsel fra "QRTIGER PTE. LTD.» å beskrive bruddet i rimelig detalj; eller (c) umiddelbart etter skriftlig varsel når kunden blir insolvent eller konkurs i henhold til konkurs- og insolvenslovene.

Etter oppsigelse

Det er avtalt at i tilfelle oppsigelse, gebyrene til QRTIGER PTE. LTD. i henhold til denne avtalen vil ikke bli kansellert eller frafalt. Kundens data og kontoinnstillinger skal slettes ugjenkallelig innen tretti (30) dager fra oppsigelsesdatoen. Det skal være kundens eksklusive ansvar å sikre alle nødvendige data fra kundens konto før oppsigelse.

Suspensjon av tjenesten

QRTIGER PTE. LTD. vil ha rett til å suspendere tjenesten uten ansvar hvis (a) QRTIGER PTE. LTD., som handler rimelig, mener at tjenesten brukes i strid med denne avtalen eller gjeldende lov; (b) Kunden bryter ethvert vesentlig vilkår i denne avtalen, inkludert, uten begrensning, unnlatelse av å betale hele fakturerte beløp innen tretti (30) dager etter forfallsdatoen. 

Kunden vil ikke ha tilgang til noen filer på QRTIGER PTE. LTD.’ servere under en suspensjon av tjenesten. QRTIGER PTE. LTD. vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å gi Kunden skriftlig forhåndsvarsel om en suspensjon av Tjenesten med mindre en rettshåndhevende eller statlig instans bestemmer noe annet eller suspensjon uten varsel er nødvendig for å beskytte QRTIGER PTE. LTD. eller dets andre kunder. En suspensjon av tjenesten i henhold til denne underseksjonen vil ikke anses som et brudd fra QRTIGER PTE. LTD. av vilkårene i denne avtalen.

Varighet for suspensjon og oppbevaring av data

QRTIGER PTE. LTD. skal holde kontoen til kunden suspendert av grunnene nevnt ovenfor i maksimalt ett (1) år, deretter blir kontoen slettet og kundens data/informasjon skal slettes fra databasen til QRTIGER PTE. LTD.. Men på spesiell forespørsel og etter å ha blitt forsikret av kunden om gjenopptakelse av tjenester, QRTIGER PTE. LTD. kan forlenge suspensjonsperioden og beholde dataene/opplysningene i ytterligere spesifisert tidsperiode som avtalt.

Fornyelse av termin

Det betalte abonnementet og denne avtalen vil automatisk fornyes hvis det gjentakende kjøpsalternativet har blitt holdt aktivert. Hvis du har kansellert et gjentakende kjøp, vil ikke abonnementet ditt automatisk fornyes.

QRTIGER PTE. LTD. lagrer betalingsinformasjonen din via sin betalingsleverandør til Checkout.

Gebyrer, fakturering, skatter, gebyrer

Gebyrer

Gebyrene som er angitt i bestillingsskjemaet som ble opprettet i begynnelsen av "Kundens" konto, skal gjelde for den første perioden, forutsatt at QRTIGER PTE. LTD. skal ha rett til å revidere disse gebyrene når som helst med tretti (30) dagers skriftlig varsel til kunden. I tilfelle Kunden ikke godtar en slik gebyrrevidering, skal Kunden ha rett til å si opp denne Avtalen med tretti (30) dagers skriftlig varsel, forutsatt at slik oppsigelse må mottas innen tretti (30) dager etter varseldatoen av gebyrøkningen.

Fakturerings- og betalingsordninger

QRTIGER PTE. LTD. vil fakturere kundene på en årlig/kvartalsvis/halvårlig/månedlig eller annen gjensidig avtalt periodebasis for alle tilbakevendende avgifter (se lenken for betalings-/abonnementsplaner). Engangsgebyrer, inkludert gebyrer for forsinket betaling, fakturabehandlingsgebyrer og returnerte sjekkgebyrer kan forekomme når som helst. Alle forespørsler om refusjon vil bli behandlet fra sak til sak. Fakturaer/betalinger anses ugjenkallelig som endelige og akseptert av Kunden med mindre de er bestridt eller søkt avklaring innen tretti (30) dager fra utstedelsesdatoen. Kunden skal til enhver tid oppgi og holde oppdatert og oppdatert Kundens kontakt-, kredittkort-, hvis aktuelt, og faktureringsinformasjon på det administrative kontrollpanelet.

Betaling med kredittkort/bankoverføring/sjekk/PayPal/Stripe

For betaling QRTIGER PTE. LTD. skal kun levere elektronisk faktura til Kunden. Kunder kan se og skrive ut en faktura for kundens konto. En forespørsel kan gjøres om en PDF-versjon av fakturaen ved å sende en e-post til [email protected] . Hvis du betaler med kredittkort, autoriserer du oss til å belaste kredittkortet eller bankkontoen for alle gebyrer som skal betales ved begynnelsen av den første abonnementsperioden. Du autoriserer oss videre til å bruke en tredjepart til å behandle betalinger, og samtykker til utlevering av betalingsinformasjonen din til en slik tredjepart. QRTIGER PTE. LTD. kan tillate enhver annen betalingsmåte på spesielle ønsker og omstendigheter fra kunden.

Skatter

Kunden erkjenner at alle gjeldende skatter, avgifter eller offentlige avgifter er inkludert i gebyrene og utgiftene som belastes under denne avtalen.

Endring av vilkår og betingelser

QRTIGER PTE. LTD. kan oppdatere, endre, modifisere eller supplere vilkårene og betingelsene i denne avtalen fra tid til annen, og vil bruke rimelig innsats for å varsle kunden om det samme. Kunden er ansvarlig for regelmessig å gjennomgå den nyeste versjonen av denne avtalen til enhver tid på https://QR code tiger.com/terms-conditions.

Hvis kunden på noe tidspunkt ikke godtar noen endring, modifikasjon eller tillegg til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan kunden si opp denne avtalen i henhold til vilkårene i denne avtalen. Kundens fortsatte bruk av kundens konto og/eller tjenestene etter oppsigelsesperioden vil definitivt anses som kundens aksept av slike modifikasjoner eller endringer.

Begrenset garanti: Begrensning av skader

QRTIGER PTE. LTD. leverer tjenester "som de er". Kunden godtar uttrykkelig bruken av QRTIGER PTE. LTD. tjenestene er på kundens egen risiko. QRTIGER PTE. LTD. og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, ansatte, agenter, partnere, leverandører og lisensgivere fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke- overtredelse. Kunder godtar herved at vilkårene i denne avtalen ikke skal endres på grunn av sedvane eller bruk eller på grunn av partenes forløp eller ytelse under denne avtalen.

QRTIGER PTE. LTD. og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, ansatte, agenter, partnere, leverandører og lisensgivere skal ikke være ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffe- eller følgeskader, inkludert men ikke begrenset til skader for tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer eller informasjon og lignende som er et resultat av bruk eller manglende evne til å bruke tjenestene eller fra feil, utelatelser, avbrudd, sletting av filer eller kataloger, feil, defekter, forsinkelser i drift eller overføring, uavhengig av om QRTIGER PTE . LTD. har blitt informert om slike skader eller deres mulighet.

Kunden godtar at kundens eneste rettsmiddel for eventuelle krav angående tjenestene er begrenset til kredittene som er angitt og avtalt i henhold til tariffplanen valgt av kunden.

Kunden er fullt ansvarlig for innholdet i informasjonen og dataene som går gjennom QRTIGER PTE. LTD. sitt nettverk eller bruk av tjenestene og for alle aktiviteter som kundene utfører ved hjelp av tjenestene.

Programvare og immaterielle rettigheter

Eierskap av immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter, inkludert programvare, eid av en part, dens lisensgivere eller underleverandører på ikrafttredelsesdatoen for denne avtalen skal fortsatt eies av denne parten, dens lisensgivere eller underleverandører, og med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, annen part skal ikke erverve noen rettigheter, eiendomsrett eller interesse i eller til slike immaterielle rettigheter. 

QRTIGER PTE. LTD. skal eie alle rettigheter, tittel og interesser i og til ethvert materiale laget eller utviklet av QRTIGER PTE. LTD. eller dets underleverandører for intern bruk eller for å hjelpe kunden med å levere tjenestene, og kunden skal eie alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser i og til eventuelle immaterielle rettigheter som er et resultat av eller basert på et arbeidsprodukt som er opprettet eller utviklet eksklusivt for kunden under denne avtalen hvis fullt betalt av kunden.

Varemerker

Firmanavnet, vilkårene QR TIGER, QR TIGER PTE LTD., og alle logoer og kunstverk knyttet til de foregående vilkårene, og alle andre produkt- og tjenestenavn, design og slagord som vises på våre nettsteder, er varemerker for selskapet eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Du må ikke bruke slike merker uten skriftlig forhåndstillatelse fra selskapet. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord på sidene er varemerker for deres respektive eiere.

Rett til å bruke logo

Kunden godtar å la QRTIGER PTE. LTD. bruke organisasjonens logo i QRTIGER PTE. LTD.s kundeliste og andre steder på nettstedet deres (inkludert, men ikke begrenset tilwww.qrcode-tiger.com, reklamemateriell, sosiale medier-sider og andre markedsføringsplattformer).

I tilfelle en kunde ønsker å holde tilbake samtykket til QR TIGERs rett til å bruke logoen, kan du kontakte vår kundestøtte på www.qrcode-tiger.com/contact 

Lisens for kundeprogramvare og åndsverk

Kunden godtar å gi QRTIGER PTE. LTD., utelukkende for QRTIGER PTE. LTD.s levering av tjenestene, en lisens i løpet av perioden til å bruke eventuelle immaterielle rettigheter, inkludert programvare, eid av eller lisensiert til kunden av tredjeparter, og som er nødvendig for å levere tjenestene til kunden og ellers utføre sine forpliktelser iht. denne avtalen. 

Med hensyn til eventuelle immaterielle rettigheter og programvare brukt av QRTIGER PTE. LTD. for å levere tjenestene, representerer og garanterer kunden at: (a) kunden enten er eieren av slike immaterielle rettigheter eller programvare eller er autorisert av eieren til å inkludere den under denne avtalen; og (b) QRTIGER PTE. LTD. har rett i løpet av perioden til å bruke slike immaterielle rettigheter og programvare med det formål å levere tjenestene til kunden som forutsatt i denne avtalen.

Ingen garanti for kompatibilitet

Kunden erkjenner at QRTIGER PTE. LTD. gir ingen representasjon, garanti eller forsikring om at kundens utstyr og programvare vil være kompatibel med QRTIGER PTE. LTD.s utstyr, programvare og systemer eller tjenestene.

konfidensialitet

QRTIGER PTE. LTD. vil ikke bruke noen av kundens konfidensielle informasjon unntatt i forbindelse med utførelsen av tjenestene eller utøvelsen av rettighetene i henhold til denne avtalen, og vil ta alle rimelige forholdsregler for å opprettholde konfidensialiteten til kundenes konfidensielle informasjon og for å forhindre uautorisert avsløring til andre av Konfidensiell informasjon. QRTIGER PTE. LTD. skal implementere bransjestandard sikkerhetsprosedyrer, slik som passende brannmur, kryptering og tilgangssikkerhetstiltak, men skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket av kunden ved utilsiktet brudd på konfidensialitet.

QRTIGER PTE. LTD. skal bare avsløre den konfidensielle informasjonen til de av sine ansatte og tillatte agenter og underleverandører som har behov for å kjenne til og krever tilgang til den konfidensielle informasjonen som kan være rimelig nødvendig i utøvelse av QRTIGER PTE. LTD.s rettigheter og ytelse av tjenestene under denne avtalen. Uavhengig av det motsatte i denne avtalen, QRTIGER PTE. LTD. vil ikke være pålagt å holde konfidensiell, og kan bruke eller lisensiere uten begrensning, noen ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker relatert til informasjonsbehandling som er utviklet av QRTIGER PTE. LTD. i utførelsen av tjenester.

Til tross for det foregående, QRTIGER PTE. LTD. skal ha tillatelse til å: (i) overvåke kundens bruk av tjenestene; (ii) rapportere til de aktuelle myndighetene enhver oppførsel fra Kunden (eller Kundens kunder eller sluttbrukere) som QRTIGER PTE. LTD. med rimelighet mener bryter gjeldende lov, (iii) gi informasjon, inkludert konfidensiell informasjon, som kreves av lov eller forskrift for å bli avslørt, eller som svar på en formell eller uformell forespørsel fra en rettshåndhevelse eller et offentlig organ; og (iv) avsløre at QRTIGER PTE. LTD. leverer tjenestene til kunden og kan inkludere kundens navn i reklamemateriell, inkludert pressemeldinger og på QRTIGER PTE. LTD. sin nettside.

Skadeserstatning

Kunder skal holde QRTIGER PTE skadesløs, forsvare og holde skadesløs. LTD. (og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, ansatte, agenter, partnere, obligatoriske, leverandører og lisensgivere) av alle krav (inkludert tredjepartskrav) som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med brudd på denne avtalen eller feil fra kundens side , eller i forhold til aktiviteter utført av kunden gjennom tjenestene, eller på annen måte i forhold til "kundens" produkter eller tjenester.

Gjeldende lov

Denne avtalen skal styres av, utelukkende og eksklusivt, og tolkes i samsvar med lovene i Singapore. Kunder samtykker i at i tilfelle et krav eller søksmål fremmes i forbindelse med denne avtalen, skal det bringes til den eksklusive jurisdiksjonen og verneting til domstolene i Singapore. I enhver handling for å håndheve denne avtalen, inkludert, uten begrensning, enhver handling fra QRTIGER PTE. LTD. for inndrivelse av gebyrer som skal betales i henhold til dette, skal kunden betale rimelige advokatsalærer og kostnader i forbindelse med slik handling.

Skillebarhet 

I tilfelle at en eller flere av bestemmelsene heri, av en eller annen grunn, anses for å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare i noen henseende, skal slik ugyldighet, ulovlighet eller ugjennomførbarhet ikke påvirke noen av de andre bestemmelsene i denne Avtalen, og denne avtalen skal tolkes som om slike bestemmelser aldri hadde vært inneholdt her, forutsatt at slike bestemmelser skal innskrenkes, begrenses eller elimineres bare i den grad det er nødvendig for å fjerne ugyldigheten, ulovligheten eller umuligheten å håndheve. .

Fraskrivelse

Ingen fraskrivelse av QRTIGER PTE. LTD. av ethvert brudd fra Kunden på noen av bestemmelsene i denne Avtalen skal anses som en fraskrivelse av ethvert tidligere eller etterfølgende brudd på denne Avtalen. Ingen slik fraskrivelse skal være effektiv med mindre den er skriftlig undertegnet av partene, og da bare i den grad det er uttrykkelig angitt i slik skriftlig.

Oppdrag

Kunder kan ikke tildele eller overføre denne avtalen eller noen rettigheter eller forpliktelser under denne, helt eller delvis, med unntak av skriftlig forhåndssamtykke fra QRTIGER PTE. LTD.. QRTIGER PTE. LTD. kan tildele eller overføre denne avtalen, eller alle rettigheter eller forpliktelser under denne, helt eller delvis: (i) til et tilknyttet selskap av QRTIGER PTE. LTD., (ii) i forbindelse med en fusjon, sammenslåing eller salg av hele eller en vesentlig del av virksomheten til QRTIGER PTE. LTD., eller (iii) for finansiering, verdipapirisering eller andre lignende formål, hvilke oppdrag og/eller overføringer skal drive novasjon og avvikle QRTIGER PTE. LTD. nedenfor. En endring av kontroll over Kunden skal anses å være en overdragelse og overføring i henhold til dette og skal være underlagt kravene i denne bestemmelsen.

Vilkårene sammen medpersonvernregler med alle referanser, utgjør den eneste og fullstendige avtalen mellom partene i denne avtalen med hensyn til emnet i denne avtalen, og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser som ble avtalt av kunden.

Ta kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, inkludert eventuelle forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter, vennligst kontakt oss via e-post på [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger