Syarat Penggunaan

 

Ringkasan

Anda melanggan perkhidmatan kami untuk tempoh tertentu (tahunan, setengah tahunan, suku tahunan, atau bulanan), dan langganan anda tamat pada akhir tempoh dan akan diperbaharui secara automatik, jika pilihan pembelian berulang telah disimpan diaktifkan. Sekiranya anda telah membatalkan pembelian berulang, langganan anda tidak akan diperbaharui secara automatik.

Anda boleh menaik taraf atau menurunkan tahap perkhidmatan kami pada bila-bila masa penggunaan anda. Dalam kedua-dua kes, baki bayaran pendahuluan sebelumnya (jika ada dan dikira secara pro-rata) akan diselaraskan dengan meningkatkan tempoh langganan baru dengan sewajarnya. Sekiranya anda ingin mendapatkan bayaran balik, keputusan akan dibuat berdasarkan kes demi kes.

Jika anda berhenti menggunakan perkhidmatan kami di antara tempoh tersebut, kami akan membayar balik yuran yang dibayar oleh anda untuk tempoh yang tinggal.

 

Jika pelan anda tamat tempoh, kami akan menyimpan data anda untuk tempoh maksimum 1 tahun. Apabila kegagalan memperbaharui langganan dalam tempoh ini, kami mungkin mengalih keluar semua data dari akaun anda.

Anda juga boleh meminta untuk menggantung akaun dan pembayaran anda untuk masa depan untuk tempoh maksimum satu tahun. Dalam kes sedemikian, kami akan menggantung akaun anda dan menyimpan data anda untuk tempoh maksimum satu tahun.

Jika anda ingin membatalkan atau memadam akaun anda, maklumkan kepada kami sekurang-kurangnya 15 hari sebelum tamat tempoh anda (melalui e-mel kepada [email protected] atau melalui papan pemuka produk). Selepas pembatalan, data anda akan dipadamkan daripada pelayan kami.

Kami boleh mengubah syarat pada bila-bila masa, tetapi akan memberitahu anda terlebih dahulu.

Terma perkhidmatan

 

Sila faham bahawa dengan menerima terma dan syarat ini, Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa Pelanggan adalah utama dan dengan itu secara sah mampu untuk memasuki kontrak dan sekiranya Pelanggan bertindak bagi pihak beberapa entiti perniagaan, Pelanggan diberi kuasa untuk membuat perjanjian bagi pihak entiti Pelanggan mewakili. Pelanggan juga mewakili dan menjamin bahawa Pelanggan bukan pesaing QRTIGER PTE. LTD..

Oleh itu, sekarang dengan mengklik “Saya bersetuju”, pesanan dan/atau menggunakan QRTIGER PTE. LTD. 'Perkhidmatan, Pelanggan bersetuju untuk terikat oleh semua terma dan syarat perjanjian ini (selepas ini dirujuk sebagai perjanjian)

Perjanjian ini dimasukkan antara QRTIGER PTE. LTD. sebuah syarikat yang berdaftar di Singapura, dan pembayar atau/dan penerima perkhidmatan di bawah ini seperti yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada proses langganan QRTIGER PTE. LTD. Perkhidmatan di sini selepas dipanggil sebagai “Pelanggan”,

Sekarang Manakala Pelanggan dan QRTIGER PTE. LTD. kedua-duanya dengan ini bersetuju dengan terma & syarat selepas ini disebut:

 

Skop perkhidmatan

 

Sila faham bahawa dengan menerima terma dan syarat ini, Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa Pelanggan adalah utama dan dengan itu secara sah mampu untuk memasuki kontrak dan sekiranya Pelanggan bertindak bagi pihak beberapa entiti perniagaan, Pelanggan diberi kuasa untuk membuat perjanjian bagi pihak entiti Pelanggan mewakili. Pelanggan juga mewakili dan menjamin bahawa Pelanggan bukan pesaing QRTIGER PTE. LTD..

Antara muka aplikasi produk (“Generator”, “Kod QR Disimpan”, “Leads”, “Analytics”, “Tetapan Lanjutan”, “QR Code Generation API”, “QR Code Management API”). Perkhidmatan ini dihoskan di domain yang diuruskan oleh QRTIGER PTE. LTD..

Pengumpulan data produk dan rangkaian penghantaran kandungan.

Sokongan yang ditawarkan oleh QRTIGER PTE. LTD. terutamanya melalui alamat e-mel [email protected] dan saluran sokongan pelanggan yang lain.

Akaun percubaan percuma

 

Jika anda mendaftar untuk akaun percubaan percuma Perkhidmatan, kami akan menyediakan Perkhidmatan (secara terhad) kepada anda secara percuma sehingga tarikh mula langganan anda atau tamat tempoh percubaan percuma. Jika kami memasukkan terma dan syarat tambahan pada laman web pendaftaran akaun percubaan percuma, mereka juga akan dikenakan. Dalam akaun percubaan percuma (i) Perkhidmatan disediakan “sebagaimana adanya” dan tanpa jaminan dalam apa jua bentuk, (ii) kami boleh menggantung, mengehadkan, atau menamatkan Perkhidmatan atas apa-apa sebab pada bila-bila masa tanpa notis, dan (iii) kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan ini oleh anda.

 

Penggunaan perkhidmatan yang sah

Pelanggan dengan ini bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan QRTIGER PTE. LTD. hanya dengan cara yang dibenarkan mengikut syarat-syarat perkhidmatan/pakej yang dipilih. Sekiranya didapati penggunaan perkhidmatan melanggar terma perjanjian ini atau mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan lain yang digubal oleh pihak berkuasa berkenaan dari semasa ke semasa, QRTIGER PTE. LTD. berhak untuk menamatkan perjanjian dengan segera.

 

QRTIGER PTE. LTD. s tanggungjawab, perwakilan, dan waranti

Perjanjian

Dalam pelaksanaan Perkhidmatan, QRTIGER PTE. LTD. bersetuju untuk:

Melaksanakan Perkhidmatan dengan sebaik-baiknya dan dengan tahap penjagaan, ketekunan dan kemahiran yang orang yang munasabah berhemah akan bersenam dalam keadaan yang setanding;

Berhubung dengan Pelanggan melalui penyelaras Pelanggan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Perkhidmatan;

Maklumkan Pelanggan, bila-bila masa boleh dilaksanakan, jika perbelanjaan di luar caj yang dipersetujui mungkin ditanggung;

Invois Pelanggan mengikut terma Perjanjian ini dan Jadual Perkhidmatan yang berkenaan untuk Perkhidmatan yang dilakukan; dan

Teruskan mengikut arahan yang munasabah Pelanggan untuk pelupusan Data Pelanggan dan bekalan pada penamatan sebarang Jadual Perkhidmatan.

Percubaan yang munasabah untuk membetulkan Kesilapan

QRTIGER PTE. LTD. waran bahawa ia akan atas perbelanjaannya membuat percubaan yang munasabah secara komersial untuk membetulkan apa-apa kesilapan yang QRTIGER PTE. LTD. secara langsung dan bertanggungjawab sepenuhnya dengan menjalankan semula Perkhidmatan, dengan syarat bahawa Data yang diperlukan untuk membetulkan kesilapan tersebut tersedia untuk QRTIGER PTE. LTD.; atau di QRTIGER PTE. LTD. 'opsyen memberikan kredit kepada Pelanggan bersamaan dengan caj yang akan dikenakan untuk membetulkan bahagian Perkhidmatan yang salah, kredit tersebut hanya untuk kesilapan disebabkan oleh kerosakan sistem atau Perisian yang disediakan oleh QRTIGER PTE. LTD. atau sebarang kesilapan yang dibuat oleh QRTIGER PTE. LTD. 'Kakitangan dalam prestasi Perkhidmatan. Untuk mendapatkan Perkhidmatan Siaran Semula atau Kredit, Pelanggan mesti memaklumkan QRTIGER PTE. LTD. secara bertulis kesilapan sedemikian dalam tempoh lima belas hari dari penerimaan Perkhidmatan yang dipercayai mengandungi kesilapan tersebut.

Tanggungjawab, perwakilan, dan waranti pelanggan

 

Perjanjian

Pelanggan bersetuju untuk:

Menyediakan semua Data yang diperlukan dan apa-apa bentuk khas atau bahan-bahan lain yang diperlukan atau maklumat kepada QRTIGER PTE. LTD. mengikut jadual atau dengan cara yang tepat pada masanya untuk membolehkan QRTIGER PTE. LTD. untuk menyediakan Perkhidmatan;

Memastikan ketepatan, kebolehbacaan, dan kesempurnaan semua Data yang dibekalkan kepada QRTIGER PTE. LTD. dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diperolehi daripada penggunaan Pelanggan mana-mana Perkhidmatan;

Berhubung dengan QRTIGER PTE. LTD. melalui penyelaras. Pelanggan akan mengenal pasti, mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan memberi kuasa kepada penyelaras itu untuk membuat keputusan bagi pihak Pelanggan berhubung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan Perkhidmatan dan sebarang perubahan kepadanya;

Mematuhi QRTIGER PTE. LTD. 'Prosedur keselamatan dan operasi (seperti yang boleh disemak atau dipinda oleh QRTIGER PTE. LTD. dari semasa ke semasa) apabila pekerja atau ejen Pelanggan berinteraksi dengan QRTIGER PTE. LTD. sistem dipasang;

Mengawal, dan bertanggungjawab ke atas penggunaan, maklumat akaun, id pengguna dan kata laluan yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan, apabila berinteraksi dengan QRTIGER PTE. LTD. sistem dipasang;

Representasi Pelanggan

Pelanggan mewakili dan waran kepada QRTIGER PTE. LTD. bahawa: (a) maklumat Pelanggan telah disediakan untuk tujuan mewujudkan akaun dengan QRTIGER PTE. LTD. adalah tepat, dan (b) Pelanggan telah mematuhi dan akan terus mematuhi semua undang-undang privasi yang berkenaan dan telah memperoleh dan akan terus mendapatkan persetujuan privasi yang diperlukan dalam pengumpulan dan penggunaan semua maklumat yang boleh dikumpulkan di mana-mana laman web atau dikekalkan pada mana-mana pelayan yang dihoskan oleh QRTIGER PTE. LTD..

Tempoh, penamatan, dan penggantungan perkhidmatan

 

Tempoh Permulaan

Tempoh langganan awal akan bermula pada tarikh berkuat kuasa Langganan anda dan tamat pada akhir tempoh yang dipilih semasa proses langganan.

Penamatan oleh Pelanggan

Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian ini sebelum berakhirnya Tempoh tanpa liabiliti (kecuali jumlah yang perlu dibayar untuk Perkhidmatan yang disediakan sehingga tarikh berkuat kuasa penamatan) jika “QRTIGER PTE. LTD. ” (a) gagal menyediakan Perkhidmatan mengikut terma Perjanjian ini, kegagalan tersebut menyebabkan kemudaratan material kepada Pelanggan dan “QRTIGER PTE. LTD. “tidak menyembuhkan kegagalan dalam tempoh 10 hari selepas menerima notis secara bertulis daripada Pelanggan yang menerangkan kegagalan secara terperinci; atau (b) secara material melanggar apa-apa peruntukan lain dalam Perjanjian ini dan gagal menyembuhkan pelanggaran dalam tempoh 30 hari dari penerimaan notis secara bertulis daripada Pelanggan yang menerangkan pelanggaran secara terperinci yang munasabah.

Penamatan oleh “QRTIGER PTE. LTD. ”

“QRTIGER PTE. LTD. ” boleh menamatkan Perjanjian ini sebelum berakhirnya Tempoh tanpa liabiliti (a) pada notis 7 hari perniagaan kepada Pelanggan jika Pelanggan tertunggak atas pembayaran apa-apa amaun yang perlu dibayar di bawah Perjanjian ini; (b) jika Pelanggan melanggar apa-apa peruntukan lain dalam Perjanjian ini dan gagal untuk menyembuhkan pelanggaran dalam tempoh 10 hari notis secara bertulis daripada “QRTIGER PTE. LTD. ” menerangkan pelanggaran secara terperinci; atau (c) dengan serta-merta atas notis bertulis apabila Pelanggan menjadi tidak solven atau bankrap dalam maksud Undang-undang Kebankrapan dan Insolvensi.

Berikutan penamatan

Adalah dipersetujui bahawa dalam kes penamatan, yuran yang terhutang kepada QRTIGER PTE. LTD. mengikut perjanjian ini tidak akan dibatalkan atau diketepikan. Tetapan data dan akaun pelanggan akan dipadamkan secara tidak boleh ditarik balik dalam masa 30 hari dari tarikh penamatan. Ia adalah tanggungjawab eksklusif Pelanggan untuk menjamin semua data yang diperlukan dari akaun Pelanggan sebelum penamatan.

Penggantungan Perkhidmatan

QRTIGER PTE. LTD. berhak untuk menggantung Perkhidmatan tanpa liabiliti jika (a) QRTIGER PTE. LTD., bertindak secara munasabah, percaya bahawa Perkhidmatan ini digunakan melanggar Perjanjian ini atau mana-mana undang-undang yang berkenaan; (b) Pelanggan melanggar mana-mana terma material Perjanjian ini termasuk, tanpa had, gagal membayar jumlah invois sepenuhnya dalam tempoh 30 hari dari Tarikh Akhir. Pelanggan tidak akan dapat mengakses sebarang fail di QRTIGER PTE. LTD. 'pelayan semasa penggantungan Perkhidmatan. QRTIGER PTE. LTD. akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk memberi notis awal Pelanggan secara bertulis mengenai penggantungan Perkhidmatan melainkan penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan mengarahkan sebaliknya atau penggantungan tanpa notis adalah perlu untuk melindungi QRTIGER PTE. LTD. atau pelanggan lain. Penggantungan Perkhidmatan di bawah subseksyen ini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran oleh QRTIGER PTE. LTD. terma Perjanjian ini.

Tempoh penggantungan dan pengekalan data

QRTIGER PTE. LTD. hendaklah menyimpan akaun pelanggan yang digantung atas sebab-sebab yang dinyatakan di atas untuk tempoh maksimum 1 Tahun, selepas itu akaun telah dipadam dan data/maklumat pelanggan akan dipadamkan dari pangkalan data QRTIGER PTE. LTD.. Tetapi atas permintaan khas dan terjamin oleh pelanggan mengenai penyambungan semula perkhidmatan, QRTIGER PTE. LTD. boleh melanjutkan tempoh penggantungan dan mengekalkan data/maklumat untuk tempoh masa yang ditetapkan selanjutnya seperti yang dipersetujui.

Pembaharuan Tempoh

Langganan berbayar dan Perjanjian ini akan diperbaharui secara automatik, jika pilihan pembelian berulang telah didayakan. Sekiranya anda telah membatalkan pembelian berulang, langganan anda tidak akan diperbaharui secara automatik.

QRTIGER PTE. LTD. menyimpan maklumat pembayaran anda melalui pembekal pembayaran untuk Checkout.

Yuran, Biling, Cukai, Caj

 

Yuran

Yuran yang dinyatakan dalam borang pesanan yang dibuat pada awal akaun “Pelanggan” akan berkuatkuasa untuk Tempoh Awal, dengan syarat QRTIGER PTE. LTD. mempunyai hak untuk menyemak semula yuran ini pada bila-bila masa selepas tiga puluh (30) hari notis bertulis kepada Pelanggan. Sekiranya Pelanggan tidak bersetuju dengan semakan yuran tersebut, Pelanggan berhak untuk menamatkan Perjanjian ini apabila notis bertulis tiga puluh (30) hari, dengan syarat notis penamatan tersebut mesti diterima dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh notis kenaikan yuran.

Pengaturan Pengebilan dan Pembayaran

QRTIGER PTE. LTD. akan menagih Pelanggan pada tahunan/suku tahun/setengah tahun/bulanan atau mana-mana asas tempoh yang dipersetujui bersama untuk semua yuran berulang (rujuk pautan untuk pelan pembayaran/langganan). Yuran satu masa, termasuk yuran pembayaran lewat, yuran pemprosesan invois, dan yuran cek balik mungkin berlaku pada bila-bila masa. Semua permintaan untuk bayaran balik akan ditangani berdasarkan kes ke kes. Invois/pembayaran tidak boleh ditarik balik dianggap muktamad dan diterima oleh Pelanggan melainkan dipertikaikan atau dicari penjelasan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh dikeluarkan. Pelanggan hendaklah pada setiap masa menyediakan dan menyimpan kenalan Pelanggan semasa dan terkini dan terkini, kad kredit, jika berkenaan, dan maklumat bil pada panel kawalan pentadbiran.

Bayaran melalui Kad Kredit/Wayar transfer/cek/Paypal/jalur

Untuk pembayaran QRTIGER PTE. LTD. hanya akan menyediakan invois elektronik kepada Pelanggan. Pelanggan boleh melihat dan mencetak invois untuk akaun Pelanggan. Permintaan boleh dibuat untuk versi PDF invois dengan menghantar e-mel kepada [email protected] . Jika anda membayar dengan kad kredit, anda memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan kad kredit atau akaun bank anda untuk semua yuran yang perlu dibayar pada awal Tempoh Langganan Awal. Anda selanjutnya memberi kuasa kepada kami untuk menggunakan pihak ketiga untuk memproses pembayaran, dan bersetuju dengan pendedahan maklumat pembayaran anda kepada pihak ketiga tersebut. QRTIGER PTE. LTD. boleh membenarkan apa-apa cara pembayaran lain atas permintaan khas dan keadaan Pelanggan.

Cukai

Pelanggan mengakui bahawa semua cukai, duti atau pungutan kerajaan yang berkenaan termasuk dalam yuran dan perbelanjaan yang dikenakan di bawah Perjanjian ini.

Pengubahsuaian terma dan syarat

 

QRTIGER PTE. LTD. boleh mengemas kini, meminda, mengubah suai atau menambah terma dan syarat Perjanjian ini dari semasa ke semasa dan akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memaklumkan Pelanggan mengenai perkara yang sama. Pelanggan bertanggungjawab untuk mengkaji semula versi terkini Perjanjian ini pada bila-bila masa di https://QR code tiger.com/terms-conditions. Jika pada bila-bila masa Pelanggan tidak bersetuju dengan sebarang pindaan, pengubahsuaian atau tambahan kepada terma dan syarat Perjanjian ini, Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian ini mengikut terma Perjanjian ini. Pelanggan terus menggunakan akaun Pelanggan dan/atau perkhidmatan selepas tempoh notis akan secara konklusif dianggap sebagai penerimaan oleh Pelanggan apa-apa pengubahsuaian atau pindaan sedemikian.

Waranti terhad: Batasan ganti rugi

 

QRTIGER PTE. LTD. menyediakan perkhidmatan “seperti”. Pelanggan dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan QRTIGER PTE. Perkhidmatan LTD. adalah atas risiko tunggal Pelanggan. QRTIGER PTE. LTD. dan anak-anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi, vendor dan pemberi lesen secara jelas menafikan semua jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Pelanggan dengan ini bersetuju bahawa terma perjanjian ini tidak akan diubah disebabkan oleh adat atau penggunaan atau disebabkan oleh kursus urusan atau kursus prestasi di bawah perjanjian ini.

QRTIGER PTE. LTD. dan anak-anak syarikatnya, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi, vendor dan pemberi lesen tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, punitif atau berbangkit, termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi atas keuntungan yang hilang, gangguan perniagaan, kehilangan program atau maklumat, dan sebagainya, yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan atau dari kesilapan, ketinggalan, gangguan, penghapusan fail atau direktori, kesilapan, kecacatan, kelewatan dalam operasi, atau penghantaran, tidak kira sama ada QRTIGER PTE. LTD. telah dinasihatkan kerosakan tersebut atau kemungkinan mereka.

Pelanggan bersetuju bahawa remedi tunggal Pelanggan untuk sebarang tuntutan mengenai Perkhidmatan adalah terhad kepada kredit yang ditetapkan dan dipersetujui mengikut pelan tarif yang dipilih oleh Pelanggan

Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan maklumat dan data melalui QRTIGER PTE. LTD. rangkaian atau menggunakan Perkhidmatan dan untuk semua aktiviti yang dilakukan oleh Pelanggan dengan bantuan Perkhidmatan.

Perisian dan hak Harta Intelek

 

Pemilikan Hak Harta Intelek

Semua Hak Harta Intelek, termasuk mana-mana Perisian, yang dimiliki oleh pihak, pemberi lesen atau subkontraktornya pada tarikh berkuat kuasa Perjanjian ini hendaklah terus dimiliki oleh pihak tersebut, pemberi lesen atau subkontraktor dan, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata dalam Perjanjian ini, pihak lain tidak akan memperoleh apa-apa hak, hak milik atau kepentingan dalam atau kepada Hak Harta Intelek tersebut. QRTIGER PTE. LTD. hendaklah memiliki semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan kepada apa-apa bahan yang dicipta atau dibangunkan oleh QRTIGER PTE. LTD. atau subkontraktor untuk kegunaan dalamannya atau untuk membantu Pelanggan dalam penyediaan Perkhidmatan dan Pelanggan hendaklah memiliki semua hak, hakmilik dan kepentingan dalam dan kepada mana-mana Hak Harta Intelek yang terhasil atau berdasarkan apa-apa produk kerja yang dibuat atau dibangunkan semata-mata untuk Pelanggan di bawah Perjanjian ini jika dibayar sepenuhnya oleh Pelanggan.

Hak untuk menggunakan logo

Pelanggan bersetuju untuk membiarkan QRTIGER PTE. LTD. menggunakan logo organisasi mereka dalam QRTIGER PTE. LTD. senarai pelanggan dan di tempat lain di laman webnya (termasuk tetapi tidak terhad kepada www.qrcode-tiger.com,

Lesen Perisian Pelanggan dan Harta Intelek

Pelanggan bersetuju untuk memberikan kepada QRTIGER PTE. LTD., semata-mata untuk QRTIGER PTE. LTD. peruntukan Perkhidmatan, lesen semasa Tempoh untuk menggunakan mana-mana Hak Harta Intelek, termasuk mana-mana Perisian, yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Pelanggan oleh pihak ketiga dan yang perlu untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan dan sebaliknya melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini. Berkenaan dengan mana-mana Hak Harta Intelek dan Perisian yang digunakan oleh QRTIGER PTE. LTD. untuk menyediakan Perkhidmatan, Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa: (a) Pelanggan sama ada pemilik Hak Harta Intelek atau Perisian atau diberi kuasa oleh pemiliknya untuk memasukkannya di bawah Perjanjian ini; dan (b) QRTIGER PTE. LTD. mempunyai hak semasa Tempoh untuk menggunakan Hak Harta Intelek dan Perisian untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan seperti yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini.

Tiada Jaminan Keserasian

Pelanggan mengakui bahawa QRTIGER PTE. LTD. tidak membuat perwakilan, jaminan atau jaminan bahawa peralatan dan Perisian Pelanggan akan serasi dengan QRTIGER PTE. LTD. Peralatan, Perisian dan sistem atau Perkhidmatan.

Kerahsiaan

 

QRTIGER PTE. LTD. tidak akan menggunakan mana-mana Maklumat Sulit Pelanggan kecuali berkaitan dengan prestasi Perkhidmatan atau pelaksanaan haknya di bawah Perjanjian ini dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mengekalkan kerahsiaan Maklumat Sulit Pelanggan dan untuk mengelakkan pendedahan yang tidak dibenarkan kepada orang lain Maklumat Sulit. QRTIGER PTE. LTD. hendaklah melaksanakan prosedur keselamatan standard industri, seperti firewall yang sesuai, penyulitan dan langkah-langkah keselamatan akses tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan oleh Pelanggan oleh pelanggaran kerahsiaan yang tidak disengajakan.

QRTIGER PTE. LTD. hanya akan mendedahkan Maklumat Sulit kepada pekerjanya dan ejen dan subkontraktor yang dibenarkan yang mempunyai keperluan untuk mengetahui dan memerlukan akses kepada Maklumat Sulit sebagaimana yang mungkin munasabah diperlukan dalam pelaksanaan QRTIGER PTE. LTD. hak dan prestasi Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini. Walau apa pun yang bertentangan dalam Perjanjian ini, QRTIGER PTE. LTD. tidak akan dikehendaki untuk menyimpan sulit, dan boleh menggunakan atau lesen tanpa sekatan, apa-apa idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat yang dibangunkan oleh QRTIGER PTE. LTD. dalam prestasi Perkhidmatan.

Walau apa pun yang disebutkan di atas, QRTIGER PTE. LTD. hendaklah dibenarkan untuk: (i) memantau penggunaan Perkhidmatan Pelanggan; (ii) melaporkan kepada pihak berkuasa yang sesuai apa-apa kelakuan oleh Pelanggan (atau pelanggan atau pengguna akhir) yang QRTIGER PTE. LTD. munasabah percaya melanggar mana-mana undang-undang yang berkenaan, (iii) menyediakan apa-apa maklumat, termasuk Maklumat Sulit, yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan yang akan didedahkan, atau sebagai tindak balas kepada permintaan rasmi atau tidak rasmi daripada penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan; dan (iv) mendedahkan bahawa QRTIGER PTE. LTD. menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan dan mungkin termasuk nama Pelanggan dalam bahan promosi termasuk siaran akhbar dan QRTIGER PTE. LTD. laman web ini.

Ganti Rugi

 

Pelanggan hendaklah menanggung rugi, mempertahankan dan memegang QRTIGER PTE yang tidak berbahaya. LTD. (dan anak-anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi, mandatori, vendor dan pemberi lesen) mana-mana dan semua Tuntutan (termasuk Tuntutan pihak ketiga) yang timbul akibat atau berhubung dengan sebarang pelanggaran Perjanjian ini atau kesalahan oleh Pelanggan, atau berhubung dengan sebarang aktiviti yang dijalankan oleh Pelanggan melalui Perkhidmatan, atau sebaliknya berhubung dengan produk atau perkhidmatan “Pelanggan”.

Undang-undang yang mentadbir

 

Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura. Pelanggan bersetuju, sekiranya sebarang tuntutan atau saman dibawa berkaitan dengan Perjanjian ini, ia akan dibawa ke bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah Singapura. Dalam sebarang tindakan untuk menguatkuasakan Perjanjian ini, termasuk, tanpa had, apa-apa tindakan oleh QRTIGER PTE. LTD. untuk pemulihan yuran yang perlu dibayar di bawah ini, Pelanggan hendaklah membayar yuran peguam yang munasabah dan kos berkaitan dengan tindakan sedemikian.

Ketangguhan

 

Sekiranya mana-mana satu atau lebih peruntukan yang terkandung di sini, atas apa-apa sebab, akan dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak dapat dikuatkuasakan dalam apa jua hal, ketidaksahan, menyalahi undang-undang, atau tidak dapat dikuatkuasakan tidak akan menjejaskan mana-mana peruntukan lain dalam Perjanjian ini, dan Perjanjian ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan sedemikian tidak pernah terkandung di sini, dengan syarat peruntukan tersebut hendaklah dikurangkan, terhad, atau dihapuskan hanya setakat yang diperlukan untuk menghapuskan ketidaksahan, menyalahi undang-undang, atau tidak dapat dikuatkuasakan.

Pengecualian

 

Tiada pengecualian oleh QRTIGER PTE. LTD. apa-apa pelanggaran oleh Pelanggan mana-mana peruntukan Perjanjian ini akan dianggap sebagai penepian mana-mana pelanggaran sebelum atau berjaya Perjanjian ini. Tiada pengecualian sedemikian akan berkesan melainkan jika ia secara bertulis ditandatangani oleh pihak-pihak di sini, dan kemudian hanya setakat yang dinyatakan secara nyata dalam tulisan tersebut.

Tugasan

 

Pelanggan tidak boleh menyerahkan atau memindahkan Perjanjian ini atau apa-apa hak atau kewajipan di bawah ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya, kecuali dengan persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada QRTIGER PTE. LTD.. QRTIGER PTE. LTD. boleh menyerahkan atau memindahkan Perjanjian ini, atau apa-apa hak atau kewajipan di bawah ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya: (i) kepada sekutu QRTIGER PTE. LTD., (ii) berkaitan dengan penggabungan, penggabungan atau penjualan semua atau sebahagian besar perniagaan QRTIGER PTE. LTD., atau (iii) untuk pembiayaan, sekuritisasi atau tujuan lain yang serupa, yang tugasan dan/atau pemindahan hendaklah beroperasi novasi dan pelepasan QRTIGER PTE. LTD. di bawah ini. Perubahan kawalan Pelanggan akan dianggap sebagai tugasan dan pemindahan di bawah ini dan akan ditadbir oleh keperluan peruntukan ini.

Terma dan syarat bersama-sama dengan dasar privasi dengan semua rujukan, merupakan perjanjian tunggal dan keseluruhan pihak-pihak kepada perjanjian ini berkenaan dengan perkara yang terkandung di sini, dan menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang telah dipersetujui oleh Pelanggan.