Syarat Penggunaan

Update:  June 27, 2023
Syarat Penggunaan

Isi kandungan

Ringkasan

Anda melanggan perkhidmatan kami untuk tempoh tertentu (tahunan, setengah tahun, suku tahunan atau bulanan), dan langganan anda tamat tempoh pada penghujung penggal dan akan diperbaharui secara automatik, jika pilihan pembelian berulang telah didayakan.

 Jika anda telah membatalkan pembelian berulang, langganan anda tidak akan diperbaharui secara automatik.

Anda boleh menaik taraf atau menurunkan tahap perkhidmatan kami pada bila-bila masa penggunaan anda. Dalam kedua-dua kes, baki bayaran pendahuluan sebelumnya (jika ada dan dikira secara pro-rata) akan diselaraskan dengan meningkatkan tempoh langganan baharu sewajarnya.

Jika anda ingin mendapatkan bayaran balik, keputusan akan dibuat berdasarkan kes ke kes.

Jika anda berhenti menggunakan perkhidmatan kami di antara tempoh tersebut, kami akan membayar balik yuran yang telah anda bayar untuk baki tempoh tersebut.

Jika pelan anda tamat tempoh, kami akan mengekalkan data anda untuk tempoh maksimum satu (1) tahun. Apabila gagal memperbaharui langganan anda dalam tempoh ini, ada kemungkinan kami mengalih keluar semua data daripada akaun anda.

Anda juga boleh meminta untuk menggantung akaun dan pembayaran anda untuk masa hadapan untuk tempoh maksimum setahun. Dalam kes sedemikian, kami akan menggantung akaun anda dan mengekalkan data anda untuk tempoh maksimum satu tahun.

Jika anda ingin membatalkan atau memadam akaun anda, maklumkan kepada kami sekurang-kurangnya 15 hari sebelum tamat tempoh anda (melalui e-mel ke [email protected] atau melalui papan pemuka produk). Selepas pembatalan, data anda dipadamkan daripada pelayan kami.

Kami boleh mengubah suai syarat pada bila-bila masa, tetapi akan memberitahu anda lebih awal.

Syarat perkhidmatan

Perjanjian ini dimasukkan antara QRTIGER PTE. LTD. sebuah syarikat yang berdaftar di Singapura, dan pembayar atau/dan penerima perkhidmatan di bawah ini seperti yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada proses langganan QRTIGER PTE. LTD. Perkhidmatan selepas ini dipanggil sebagai "Pelanggan",

Manakala Pelanggan dan QRTIGER PTE. LTD. kedua-duanya dengan ini bersetuju menerima terma & syarat-syarat yang dinyatakan selepas ini;

Oleh itu dengan mengklik "Saya setuju", memesan dan/atau menggunakan QRTIGER PTE. LTD.’, Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan semua terma dan syarat perjanjian ini (selepas ini dirujuk sebagai perjanjian):

Skop Perkhidmatan

Antara muka aplikasi produk ("Penjana", "Kod QR Disimpan", "Petunjuk", "Analitik", "Tetapan Lanjutan", "API Penjanaan Kod QR", "API Pengurusan Kod QR"). Perkhidmatan ini dihoskan pada domain yang diuruskan oleh QRTIGER PTE. LTD..

Pengumpulan data produk dan rangkaian penghantaran kandungan.

Sokongan yang ditawarkan oleh QRTIGER PTE. LTD. terutamanya melalui alamat e-mel [email protected] dan saluran sokongan pelanggan yang lain.

Akaun Percubaan Percuma

Jika anda mendaftar untuk akaun percubaan percuma Perkhidmatan, kami akan menjadikan Perkhidmatan (secara terhad) tersedia kepada anda secara percuma sehingga tarikh mula langganan anda atau tamat tempoh percubaan percuma. Jika kami menyertakan terma dan syarat tambahan pada halaman web pendaftaran akaun percubaan percuma, itu juga akan terpakai. 

Dalam akaun percubaan percuma (i) Perkhidmatan disediakan "seadanya" dan tanpa sebarang jenis waranti, (ii) kami boleh menggantung, mengehadkan atau menamatkan Perkhidmatan atas sebarang sebab pada bila-bila masa tanpa notis, dan (iii) kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang jenis kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Penggunaan perkhidmatan yang sah

Pelanggan dengan ini bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan QRTIGER PTE. LTD. hanya dengan cara yang dibenarkan mengikut syarat perkhidmatan/pakej yang dipilih. Sekiranya didapati bahawa penggunaan perkhidmatan melanggar syarat perjanjian ini atau mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan lain yang digubal oleh pihak berkuasa berkenaan dari semasa ke semasa, QRTIGER PTE. LTD. berhak untuk menamatkan perjanjian berkuat kuasa serta-merta.

QRTIGER PTE. Tanggungjawab, perwakilan dan jaminan LTD

Perjanjian

Dalam pelaksanaan Perkhidmatan, QRTIGER PTE. LTD. bersetuju untuk:

Melaksanakan Perkhidmatan dengan sebaik mungkin dan dengan tahap penjagaan, ketekunan dan kemahiran yang akan dilakukan oleh orang yang berhemat secara munasabah dalam keadaan yang setanding;

Berhubung dengan Pelanggan melalui penyelaras Pelanggan mengenai perkara yang berkaitan dengan Perkhidmatan;

Maklumkan Pelanggan, apabila boleh dilaksanakan, jika perbelanjaan melebihi caj yang dipersetujui mungkin ditanggung;

Invois Pelanggan mengikut terma Perjanjian ini dan Jadual Perkhidmatan yang berkenaan untuk Perkhidmatan yang dilaksanakan; dan

Teruskan mengikut arahan munasabah Pelanggan untuk pelupusan Data dan bekalan Pelanggan pada penamatan sebarang Jadual Perkhidmatan.

Percubaan Munasabah untuk Membetulkan Ralat pada Notis

QRTIGER PTE. LTD. menjamin bahawa ia akan atas perbelanjaannya membuat percubaan yang munasabah secara komersial untuk membetulkan sebarang kesilapan yang mana QRTIGER PTE. LTD. bertanggungjawab secara langsung dan sepenuhnya dengan menjalankan semula Perkhidmatan, dengan syarat Data yang diperlukan untuk membetulkan ralat tersebut tersedia untuk QRTIGER PTE. LTD.; atau di QRTIGER PTE. Pilihan LTD.' memberikan kredit kepada Pelanggan yang setara dengan caj yang mungkin terpakai untuk membetulkan bahagian Perkhidmatan yang salah, kredit tersebut hanya untuk ralat disebabkan oleh kerosakan sistem atau Perisian yang disediakan oleh QRTIGER PTE semata-mata . LTD. atau sebarang ralat yang dibuat oleh QRTIGER PTE. LTD.’ kakitangan dalam pelaksanaan Perkhidmatan. 

Untuk mendapatkan Perkhidmatan ulangan atau kredit, Pelanggan mesti memberitahu QRTIGER PTE. LTD. secara bertulis tentang kesilapan tersebut dalam tempoh lima belas (15) hari selepas menerima Perkhidmatan yang dipercayai mengandungi kesilapan tersebut.

Tanggungjawab, perwakilan dan jaminan pelanggan

Perjanjian

Pelanggan Setuju Untuk

Sediakan semua Data yang diperlukan dan sebarang borang khas atau bahan atau maklumat lain yang diperlukan kepada QRTIGER PTE. LTD. mengikut jadual atau mengikut masa untuk membolehkan QRTIGER PTE. LTD. untuk menyediakan Perkhidmatan;

Pastikan ketepatan, kebolehbacaan dan kesempurnaan semua Data yang dibekalkan kepada QRTIGER PTE. LTD. dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diperoleh daripada penggunaan mana-mana Perkhidmatan oleh Pelanggan;

Berhubung dengan QRTIGER PTE. LTD. melalui penyelaras. Pelanggan akan mengenal pasti, mengenai perkara yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan memberi kuasa kepada penyelaras itu untuk membuat keputusan bagi pihak Pelanggan berhubung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan Perkhidmatan serta sebarang perubahan padanya;

Mematuhi QRTIGER PTE. LTD.’ keselamatan dan prosedur operasi (seperti yang mungkin disemak atau dipinda oleh QRTIGER PTE. LTD. dari semasa ke semasa) apabila pekerja atau ejen Pelanggan berinteraksi dengan QRTIGER PTE. LTD. sistem yang dipasang;

Kawal, dan bertanggungjawab untuk penggunaan, maklumat akaun, id pengguna dan kata laluan yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan, apabila antara muka dengan QRTIGER PTE. LTD. sistem yang dipasang;

Perwakilan dan Jaminan Pelanggan

Pelanggan mewakili dan memberi jaminan kepada QRTIGER PTE. LTD. bahawa: (a) maklumat yang telah diberikan oleh Pelanggan untuk tujuan mewujudkan akaun dengan QRTIGER PTE. LTD. adalah tepat, dan (b) Pelanggan telah mematuhi dan akan terus mematuhi semua undang-undang privasi yang terpakai dan telah memperoleh dan akan terus mendapatkan persetujuan privasi yang diperlukan dalam pengumpulan dan penggunaan semua maklumat yang mungkin dikumpul di mana-mana tapak web atau diselenggarakan. pada mana-mana pelayan yang dihoskan oleh QRTIGER PTE. LTD..

Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa Pelanggan berkemampuan di sisi undang-undang untuk membuat kontrak dan sekiranya Pelanggan bertindak bagi pihak sesetengah entiti perniagaan, Pelanggan diberi kuasa sewajarnya untuk membuat perjanjian bagi pihak entiti yang diwakili Pelanggan. Pelanggan juga mewakili dan menjamin bahawa Pelanggan bukan pesaing QRTIGER PTE. LTD.,

Tempoh, penamatan dan penggantungan perkhidmatan

Penggal Permulaan

Tempoh langganan awal hendaklah bermula pada tarikh berkuat kuasa Langganan anda dan tamat pada penghujung tempoh yang dipilih semasa proses langganan.

Penamatan oleh Pelanggan

Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian ini sebelum tamat Tempoh tanpa liabiliti (kecuali amaun yang perlu dibayar untuk Perkhidmatan yang disediakan sehingga tarikh kuat kuasa penamatan) jika “QRTIGER PTE. LTD.” (a) gagal menyediakan Perkhidmatan mengikut terma Perjanjian ini, kegagalan tersebut menyebabkan kemudaratan material kepada Pelanggan dan “QRTIGER PTE. LTD.” tidak menyembuhkan kegagalan dalam tempoh sepuluh (10) hari perniagaan dari penerimaan notis secara bertulis daripada Pelanggan yang menerangkan kegagalan secara terperinci yang munasabah; atau (b) secara material melanggar mana-mana peruntukan lain Perjanjian ini dan gagal menyelesaikan pelanggaran tersebut dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas menerima notis secara bertulis daripada Pelanggan yang menerangkan pelanggaran itu dengan terperinci yang munasabah.

Penamatan oleh “QRTIGER PTE. LTD.”

“QRTIGER PTE. LTD.” boleh menamatkan Perjanjian ini sebelum tamat Tempoh tanpa liabiliti (a) pada notis tujuh (7) hari perniagaan kepada Pelanggan jika Pelanggan tertunggak pada pembayaran apa-apa jumlah yang perlu dibayar di bawah Perjanjian ini; (b) jika Pelanggan secara material melanggar mana-mana peruntukan lain dalam Perjanjian ini dan gagal menyelesaikan pelanggaran dalam tempoh sepuluh (10) hari notis bertulis daripada “QRTIGER PTE. LTD.” menerangkan pelanggaran dengan terperinci yang munasabah; atau (c) serta-merta atas notis bertulis apabila Pelanggan menjadi muflis atau muflis mengikut pengertian Undang-undang Kebankrapan dan Insolvensi.

Selepas penamatan

Adalah dipersetujui bahawa sekiranya berlaku penamatan, bayaran yang terhutang kepada QRTIGER PTE. LTD. mengikut perjanjian ini tidak akan dibatalkan atau diketepikan. Data dan tetapan akaun pelanggan hendaklah dipadamkan secara tidak boleh ditarik balik dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penamatan. Adalah menjadi tanggungjawab eksklusif Pelanggan untuk melindungi semua data yang diperlukan daripada akaun Pelanggan sebelum penamatan.

Penggantungan Perkhidmatan

QRTIGER PTE. LTD. akan berhak untuk menggantung Perkhidmatan tanpa liabiliti jika (a) QRTIGER PTE. LTD., bertindak secara munasabah, percaya bahawa Perkhidmatan sedang digunakan dengan melanggar Perjanjian ini atau mana-mana undang-undang yang berkenaan; (b) Pelanggan melanggar mana-mana terma material Perjanjian ini termasuk, tanpa had, gagal membayar amaun invois sepenuhnya dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari Tarikh Tamat. 

Pelanggan tidak akan dapat mengakses sebarang fail pada QRTIGER PTE. LTD.’ pelayan semasa penggantungan Perkhidmatan. QRTIGER PTE. LTD. akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersil untuk memberi Pelanggan notis awal secara bertulis mengenai penggantungan Perkhidmatan melainkan jika penguatkuasa undang-undang atau agensi kerajaan mengarahkan sebaliknya atau penggantungan tanpa notis diperlukan untuk melindungi QRTIGER PTE. LTD. atau pelanggannya yang lain. Penggantungan Perkhidmatan di bawah subseksyen ini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran oleh QRTIGER PTE. LTD. terma Perjanjian ini.

Tempoh penggantungan dan pengekalan data

QRTIGER PTE. LTD. hendaklah menyimpan akaun pelanggan digantung atas sebab-sebab yang dinyatakan di atas untuk tempoh maksimum satu (1) Tahun, selepas itu akaun tersebut dipadamkan dan data/maklumat pelanggan hendaklah dipadamkan daripada pangkalan data QRTIGER PTE. LTD.. Tetapi atas permintaan khas dan atas jaminan oleh pelanggan tentang penyambungan semula perkhidmatan, QRTIGER PTE. LTD. boleh melanjutkan tempoh penggantungan dan mengekalkan data/maklumat untuk tempoh masa yang ditentukan selanjutnya seperti yang dipersetujui.

Pembaharuan Penggal

Langganan berbayar dan Perjanjian ini akan diperbaharui secara automatik, jika pilihan pembelian berulang telah didayakan. Jika anda telah membatalkan pembelian berulang, langganan anda tidak akan diperbaharui secara automatik.

QRTIGER PTE. LTD. menyimpan maklumat pembayaran anda melalui pembekal pembayarannya ke Checkout.

Yuran, Pengebilan, Cukai, Caj

Yuran

Yuran yang dinyatakan dalam borang pesanan yang dibuat pada permulaan akaun "Pelanggan" akan berkuat kuasa untuk Tempoh Permulaan, dengan syarat QRTIGER PTE. LTD. berhak untuk menyemak semula yuran ini pada bila-bila masa selepas tiga puluh (30) hari notis bertulis kepada Pelanggan. Sekiranya Pelanggan tidak bersetuju dengan semakan yuran tersebut, Pelanggan berhak untuk menamatkan Perjanjian ini selepas tiga puluh (30) hari notis bertulis, dengan syarat notis penamatan tersebut mesti diterima dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh notis. daripada kenaikan yuran.

Pengaturan Pengebilan dan Pembayaran

QRTIGER PTE. LTD. akan mengebilkan Pelanggan secara tahunan/suku tahunan/separuh tahun/bulanan atau mana-mana asas tempoh yang dipersetujui bersama untuk semua yuran berulang (rujuk pautan untuk pelan pembayaran/langganan). Yuran sekali sahaja, termasuk yuran pembayaran lewat, yuran pemprosesan invois dan yuran cek yang dikembalikan mungkin berlaku pada bila-bila masa. Semua permintaan untuk bayaran balik akan diuruskan berdasarkan kes ke kes. Invois/pembayaran tidak boleh ditarik balik dianggap muktamad dan diterima oleh Pelanggan melainkan dipertikaikan atau meminta penjelasan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh dikeluarkan. Pelanggan hendaklah pada setiap masa menyediakan dan menyimpan maklumat hubungan Pelanggan, kad kredit, jika berkenaan, dan maklumat bil semasa dan terkini pada panel kawalan pentadbiran.

Pembayaran melalui Kad Kredit/ Pindahan Wayar/Cek/PayPal/Stripe

Untuk pembayaran QRTIGER PTE. LTD. hendaklah hanya memberikan invois elektronik kepada Pelanggan. Pelanggan boleh melihat dan mencetak invois untuk akaun Pelanggan. Permintaan boleh dibuat untuk versi PDF invois dengan menghantar e-mel ke [email protected] . Jika anda membayar dengan kad kredit, anda memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan kad kredit atau akaun bank anda untuk semua yuran yang perlu dibayar pada permulaan Tempoh Langganan Permulaan. Anda selanjutnya memberi kuasa kepada kami untuk menggunakan pihak ketiga untuk memproses pembayaran, dan membenarkan pendedahan maklumat pembayaran anda kepada pihak ketiga tersebut. QRTIGER PTE. LTD. boleh membenarkan sebarang cara pembayaran lain atas permintaan dan keadaan khas Pelanggan.

Cukai

Pelanggan mengakui bahawa semua cukai, duti atau levi kerajaan yang berkenaan adalah termasuk dalam yuran dan perbelanjaan yang dikenakan di bawah Perjanjian ini.

Pengubahsuaian terma dan syarat

QRTIGER PTE. LTD. boleh mengemas kini, meminda, mengubah suai atau menambah terma dan syarat Perjanjian ini dari semasa ke semasa dan akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu Pelanggan mengenai perkara yang sama. Pelanggan bertanggungjawab untuk sentiasa menyemak versi terkini Perjanjian ini pada bila-bila masa di https://QR code tiger.com/terms-conditions.

Jika pada bila-bila masa Pelanggan tidak bersetuju dengan sebarang pindaan, pengubahsuaian atau tambahan kepada terma dan syarat Perjanjian ini, Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian ini mengikut terma Perjanjian ini. Penggunaan berterusan akaun Pelanggan dan/atau perkhidmatan Pelanggan selepas tempoh notis akan secara muktamad dianggap sebagai penerimaan oleh Pelanggan terhadap sebarang pengubahsuaian atau pindaan sedemikian.

Waranti terhad: Had kerosakan

QRTIGER PTE. LTD. menyediakan perkhidmatan "seadanya". Pelanggan secara nyata bersetuju dengan penggunaan QRTIGER PTE. LTD. perkhidmatan adalah atas risiko Pelanggan sendiri. QRTIGER PTE. LTD. dan anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi, vendor dan pemberi lesennya dengan jelas menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan- pelanggaran. Pelanggan dengan ini bersetuju bahawa terma perjanjian ini tidak boleh diubah disebabkan adat atau penggunaan atau disebabkan oleh urusan urusan atau pelaksanaan pihak di bawah perjanjian ini.

QRTIGER PTE. LTD. dan anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi, vendor dan pemberi lesennya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, punitif atau berbangkit, termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kerugian program atau maklumat, dan seumpamanya, yang berpunca daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan atau daripada kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman fail atau direktori, ralat, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, tidak kira sama ada QRTIGER PTE . LTD. telah dinasihatkan tentang kerosakan tersebut atau kemungkinannya.

Pelanggan bersetuju bahawa remedi tunggal Pelanggan untuk sebarang tuntutan mengenai Perkhidmatan adalah terhad kepada kredit yang ditetapkan dan dipersetujui mengikut pelan tarif yang dipilih oleh Pelanggan.

Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kandungan maklumat dan data yang melalui QRTIGER PTE. LTD. rangkaian atau menggunakan Perkhidmatan dan untuk semua aktiviti yang dijalankan oleh Pelanggan dengan bantuan Perkhidmatan.

Perisian dan hak Harta intelek

Pemilikan Hak Harta Intelek

Semua Hak Harta Intelek, termasuk mana-mana Perisian, yang dimiliki oleh sesuatu pihak, pemberi lesen atau subkontraktornya pada tarikh kuat kuasa Perjanjian ini akan terus dimiliki oleh pihak tersebut, pemberi lesen atau subkontraktornya dan, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata dalam Perjanjian ini, pihak lain tidak akan memperoleh apa-apa hak, hak milik atau kepentingan dalam atau terhadap Hak Harta Intelek tersebut. 

QRTIGER PTE. LTD. akan memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada mana-mana bahan yang dicipta atau dibangunkan oleh QRTIGER PTE. LTD. atau subkontraktornya untuk kegunaan dalamannya atau untuk membantu Pelanggan dalam penyediaan Perkhidmatan dan Pelanggan akan memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada mana-mana Hak Harta Intelek yang terhasil atau berdasarkan mana-mana produk kerja yang dicipta atau dibangunkan secara eksklusif untuk Pelanggan di bawah Perjanjian ini jika dibayar sepenuhnya oleh Pelanggan.

Tanda dagangan

Nama Syarikat, istilah QR TIGER, QR TIGER PTE LTD., dan semua logo dan karya seni yang dikaitkan dengan syarat di atas, dan semua nama produk dan perkhidmatan lain, reka bentuk dan slogan yang terdapat di Tapak kami adalah tanda dagangan Syarikat atau sekutunya atau pemberi lesen. Anda tidak boleh menggunakan tanda tersebut tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu. Semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan lain di Tapak adalah tanda dagangan pemilik masing-masing.

Hak untuk menggunakan logo

Pelanggan bersetuju untuk membenarkan QRTIGER PTE. LTD. gunakan logo organisasi mereka dalam QRTIGER PTE. senarai pelanggan LTD. dan di tempat lain di tapak webnya (termasuk tetapi tidak terhad kepadawww.qrcode-tiger.com, bahan promosi, halaman media sosial dan platform pemasaran lain).

Sekiranya pelanggan ingin menahan persetujuannya di sebelah kanan QR TIGER untuk menggunakan logonya, anda boleh menghubungi sokongan pelanggan kami di www.qrcode-tiger.com/contact 

Lesen Perisian Pelanggan dan Harta Intelek

Pelanggan bersetuju untuk memberikan kepada QRTIGER PTE. LTD., semata-mata untuk QRTIGER PTE. LTD. peruntukan Perkhidmatan, lesen semasa Tempoh untuk menggunakan mana-mana Hak Harta Intelek, termasuk mana-mana Perisian, yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Pelanggan oleh pihak ketiga dan yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan dan sebaliknya melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini. 

Berkenaan dengan mana-mana Hak Harta Intelek dan Perisian yang digunakan oleh QRTIGER PTE. LTD. untuk menyediakan Perkhidmatan, Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa: (a) Pelanggan sama ada pemilik Hak Harta Intelek atau Perisian tersebut atau diberi kuasa oleh pemiliknya untuk memasukkannya di bawah Perjanjian ini; dan (b) QRTIGER PTE. LTD. mempunyai hak dalam Tempoh untuk menggunakan Hak dan Perisian Harta Intelek tersebut untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan seperti yang difikirkan oleh Perjanjian ini.

Tiada Jaminan Keserasian

Pelanggan mengakui bahawa QRTIGER PTE. LTD. tidak membuat pernyataan, jaminan atau jaminan bahawa peralatan dan Perisian Pelanggan akan serasi dengan QRTIGER PTE. peralatan, Perisian dan sistem LTD. atau Perkhidmatan.

Kerahsiaan

QRTIGER PTE. LTD. tidak akan menggunakan mana-mana Maklumat Sulit Pelanggan kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Perkhidmatan atau pelaksanaan haknya di bawah Perjanjian ini dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mengekalkan kerahsiaan Maklumat Sulit Pelanggan dan untuk mencegah pendedahan tanpa kebenaran kepada orang lain Maklumat Sulit. QRTIGER PTE. LTD. hendaklah melaksanakan prosedur keselamatan standard industri, seperti tembok api yang sesuai, penyulitan dan langkah keselamatan capaian tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan kepada Pelanggan oleh pelanggaran kerahsiaan yang tidak disengajakan.

QRTIGER PTE. LTD. hendaklah hanya mendedahkan Maklumat Sulit kepada pekerjanya dan ejen dan subkontraktor yang dibenarkan yang mempunyai keperluan untuk mengetahui dan memerlukan akses kepada Maklumat Sulit sebagaimana yang mungkin diperlukan secara munasabah dalam melaksanakan QRTIGER PTE. Hak dan prestasi Perkhidmatan LTD. di bawah Perjanjian ini. Walau apa pun yang bertentangan dalam Perjanjian ini, QRTIGER PTE. LTD. tidak akan dikehendaki untuk merahsiakan, dan boleh menggunakan atau melesenkan tanpa sekatan, sebarang idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat yang dibangunkan oleh QRTIGER PTE. LTD. dalam pelaksanaan Perkhidmatan.

Walau apa pun yang tersebut di atas, QRTIGER PTE. LTD. hendaklah dibenarkan untuk: (i) memantau penggunaan Perkhidmatan oleh Pelanggan; (ii) melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan sebarang kelakuan oleh Pelanggan (atau pelanggan Pelanggan atau pengguna akhir) bahawa QRTIGER PTE. LTD. percaya secara munasabah melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai, (iii) memberikan sebarang maklumat, termasuk Maklumat Sulit, yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan untuk didedahkan, atau sebagai tindak balas kepada permintaan rasmi atau tidak rasmi daripada penguatkuasa undang-undang atau agensi kerajaan; dan (iv) mendedahkan bahawa QRTIGER PTE. LTD. menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan dan mungkin memasukkan nama Pelanggan dalam bahan promosi termasuk siaran akhbar dan di QRTIGER PTE. laman web LTD.

Ganti rugi

Pelanggan hendaklah menanggung rugi, mempertahankan dan menahan QRTIGER PTE yang tidak berbahaya. LTD. (dan anak syarikatnya, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi, mandatori, vendor dan pemberi lesen) mana-mana dan semua Tuntutan (termasuk Tuntutan pihak ketiga) yang timbul akibat daripada atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran Perjanjian ini atau kesalahan Pelanggan , atau berhubung dengan sebarang aktiviti yang dijalankan oleh Pelanggan melalui Perkhidmatan, atau sebaliknya berkaitan dengan produk atau perkhidmatan “Pelanggan”.

Undang-undang yang Mentadbir

Perjanjian ini akan ditadbir oleh, semata-mata dan secara eksklusif, dan ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura. Pelanggan bersetuju, sekiranya sebarang tuntutan atau saman dibawa berhubung dengan Perjanjian ini, ia hendaklah dibawa ke bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah Singapura. Dalam sebarang tindakan untuk menguatkuasakan Perjanjian ini, termasuk, tanpa had, sebarang tindakan oleh QRTIGER PTE. LTD. untuk mendapatkan semula fi yang perlu dibayar di bawah ini, Pelanggan hendaklah membayar yuran dan kos peguam yang munasabah berkaitan dengan tindakan tersebut.

Kebolehpisahan 

Sekiranya mana-mana satu atau lebih daripada peruntukan yang terkandung di sini, atas apa-apa sebab, dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa-apa aspek, ketidaksahan, ketidaktetapan, atau ketidakbolehkuatkuasaan tersebut tidak akan menjejaskan mana-mana peruntukan lain dalam ini. Perjanjian, dan Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan seolah-olah peruntukan tersebut tidak pernah terkandung di sini, dengan syarat bahawa peruntukan tersebut hendaklah disekat, dihadkan, atau dihapuskan hanya setakat yang perlu untuk menghapuskan ketidaksahan, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan. .

Penepian

Tiada penepian oleh QRTIGER PTE. LTD. sebarang pelanggaran oleh Pelanggan terhadap mana-mana peruntukan Perjanjian ini akan disifatkan sebagai penepian bagi mana-mana pelanggaran Perjanjian ini sebelum atau seterusnya. Tiada penepian sedemikian akan berkuat kuasa melainkan ia secara bertulis ditandatangani oleh pihak-pihak di sini, dan kemudian hanya setakat yang dinyatakan secara jelas dalam tulisan tersebut.

Tugasan

Pelanggan tidak boleh menyerahkan atau memindahkan Perjanjian ini atau sebarang hak atau kewajipan di bawah ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya, kecuali dengan kebenaran bertulis QRTIGER PTE terlebih dahulu. LTD.. QRTIGER PTE. LTD. boleh menyerahkan atau memindahkan Perjanjian ini, atau sebarang hak atau kewajipan di bawah ini, secara keseluruhan atau sebahagian: (i) kepada sekutu QRTIGER PTE. LTD., (ii) berkaitan dengan penggabungan, penggabungan atau penjualan semua atau sebahagian besar perniagaan QRTIGER PTE. LTD., atau (iii) untuk pembiayaan, pensekuritian atau tujuan lain yang serupa, yang penyerahan hak dan/atau pemindahan akan mengendalikan novasi dan pelepasan QRTIGER PTE. LTD. di bawah ini. Perubahan kawalan Pelanggan akan dianggap sebagai penyerahhakan dan pemindahan di bawah ini dan akan dikawal oleh keperluan peruntukan ini.

Terma dan syarat besertadasar privasi dengan semua rujukan, merupakan perjanjian tunggal dan keseluruhan pihak-pihak kepada perjanjian ini berkenaan dengan perkara yang terkandung di sini, dan menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang telah dipersetujui oleh Pelanggan.

Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Terma dan Syarat ini termasuk sebarang permintaan untuk melaksanakan hak undang-undang anda, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger