Οροι χρήσης

Update:  May 01, 2024
Οροι χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

 1. Περίληψη
 2. Οροι χρήσης
 3. Πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας
 4. Δωρεάν δοκιμαστικός λογαριασμός
 5. QRTIGER PTE. τις ευθύνες, τις αντιπροσωπείες και τις εγγυήσεις της LTD
 6. συμφωνίες
 7. Διάρκεια, τερματισμός και αναστολή της υπηρεσίας
 8. Τέλη, Τιμολόγηση, Φόροι, Χρεώσεις
 9. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων
 10. Λογισμικό και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 11. Ελάτε σε επαφή μαζί μας

Περίληψη

Εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας για μια συγκεκριμένη περίοδο (ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή μηνιαία) και η συνδρομή σας λήγει στο τέλος της περιόδου και θα ανανεωθεί αυτόματα, εάν η επαναλαμβανόμενη επιλογή αγοράς έχει παραμείνει ενεργοποιημένη.

 Εάν έχετε ακυρώσει μια επαναλαμβανόμενη αγορά, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

Μπορείτε να αναβαθμίσετε ή να υποβαθμίσετε το επίπεδο των υπηρεσιών μας οποιαδήποτε στιγμή της χρήσης σας. Και στις δύο περιπτώσεις, η προηγούμενη εναπομένουσα προκαταβολή (εάν υπάρχει και υπολογίζεται κατ' αναλογία) θα προσαρμόζεται αυξάνοντας ανάλογα την περίοδο της νέας συνδρομής.

Εάν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων, θα ληφθεί απόφαση κατά περίπτωση.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μεταξύ της περιόδου, θα επιστρέψουμε τα τέλη που καταβάλατε για την υπόλοιπη περίοδο.

Εάν το πρόγραμμά σας λήξει, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μέγιστη περίοδο ενός (1) έτους. Σε περίπτωση αποτυχίας ανανέωσης της συνδρομής σας εντός αυτής της περιόδου, είναι πιθανό να αφαιρέσουμε όλα τα δεδομένα από τον λογαριασμό σας.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την αναστολή του λογαριασμού και των πληρωμών σας για το μέλλον για περίοδο ενός έτους το πολύ. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα αναστείλουμε τον λογαριασμό σας και θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μέγιστη περίοδο ενός έτους.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας, ενημερώστε μας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω του πίνακα ελέγχου προϊόντος). Μετά την ακύρωση, τα δεδομένα σας διαγράφονται από τους διακομιστές μας.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους όρους ανά πάσα στιγμή, αλλά θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

Οροι χρήσης

Αυτή η συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ της QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. μια εταιρεία εγγεγραμμένη στη Σιγκαπούρη και ο πληρωτής ή/και ο αποδέκτης των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν ως μέρος της διαδικασίας συνδρομής για το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες που στο εξής καλούνται «Πελάτης»,

Ενώ Πελάτης και QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. και οι δύο συμφωνούν με τους όρους & προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια·

Επομένως, κάνοντας κλικ στο «Συμφωνώ», παραγγέλνοντας και/ή χρησιμοποιώντας το QRTIGER PTE. LTD.», ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας (εφεξής η συμφωνία):

Πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας

Διεπαφή εφαρμογής του προϊόντος (το «Γεννήτρια», «Αποθηκευμένοι Κώδικες QR», «Υποψήφιοι πελάτες», «Analytics», «Σύνθετες ρυθμίσεις», «API δημιουργίας κωδικών QR», «API διαχείρισης κωδικών QR»). Η υπηρεσία φιλοξενείται σε έναν τομέα που διαχειρίζεται το QRTIGER PTE. ΕΠΕ..

Δίκτυο συλλογής δεδομένων και παράδοσης περιεχομένου του προϊόντος.

Υποστήριξη που προσφέρεται από το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. κυρίως μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και άλλων καναλιών υποστήριξης πελατών.

Δωρεάν δοκιμαστικός λογαριασμός

Εάν εγγραφείτε για δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό της Υπηρεσίας, θα διαθέσουμε την Υπηρεσία (σε περιορισμένη βάση) δωρεάν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συνδρομής σας ή τη λήξη της δωρεάν δοκιμής. Εάν συμπεριλάβουμε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα εγγραφής του δωρεάν δοκιμαστικού λογαριασμού, θα ισχύουν επίσης. 

Στον δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό (i) η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, (ii) ενδέχεται να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, και (iii) δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας για ζημιές οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς.

Νόμιμη χρήση των υπηρεσιών

Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. μόνο με εξουσιοδοτημένο τρόπο σύμφωνα με τους όρους των υπηρεσιών/ το επιλεγμένο πακέτο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η χρήση των υπηρεσιών παραβιάζει τους όρους της παρούσας συμφωνίας ή οποιονδήποτε άλλο νόμο, κανόνα ή κανονισμό που θεσπίζεται από τις αρμόδιες αρχές κατά καιρούς, η QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία με άμεση ισχύ.

QRTIGER PTE. τις ευθύνες, τις αντιπροσωπείες και τις εγγυήσεις της LTD

συμφωνίες

Στην απόδοση Υπηρεσιών, QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. συμφωνεί με:

Να εκτελεί τις Υπηρεσίες στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και με τον βαθμό φροντίδας, επιμέλειας και δεξιότητας που θα ασκούσε ένα εύλογα συνετό άτομο σε ανάλογες περιστάσεις.

Επικοινωνήστε με τον Πελάτη μέσω του συντονιστή του Πελάτη για θέματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.

Ενημερώστε τον Πελάτη, όποτε είναι εφικτό, εάν ενδέχεται να προκύψουν έξοδα πέρα από τις συμφωνημένες χρεώσεις.

Τιμολόγιο Πελάτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και το ισχύον Πρόγραμμα Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες που εκτελούνται. και

Προχωρήστε σύμφωνα με τις εύλογες οδηγίες του Πελάτη για τη διάθεση των Δεδομένων και των προμηθειών του Πελάτη κατά τον τερματισμό οποιουδήποτε Προγράμματος Υπηρεσιών.

Λογικές προσπάθειες διόρθωσης σφαλμάτων κατά την ειδοποίηση

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. εγγυάται ότι θα προβεί σε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων για τα οποία το QRTIGER PTE, με δικά του έξοδα. Ε.Π.Ε. είναι άμεσα και αποκλειστικά υπεύθυνος με την επανεκτέλεση της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διόρθωση τέτοιων σφαλμάτων είναι διαθέσιμα στο QRTIGER PTE. ΕΠΕ; ή στο QRTIGER PTE. LTD.' παρέχει πίστωση στον Πελάτη ισοδύναμη με τη χρέωση που θα ίσχυε για τη διόρθωση αυτού του τμήματος της Υπηρεσίας που είναι εσφαλμένο, αυτή η πίστωση θα αφορά μόνο σφάλματα που οφείλονται αποκλειστικά σε δυσλειτουργία ενός συστήματος ή λογισμικού που παρέχεται από την QRTIGER PTE . Ε.Π.Ε. ή οποιοδήποτε σφάλμα έγινε από το QRTIGER PTE. ΕΠΕ στην εκτέλεση της Υπηρεσίας. 

Για να αποκτήσει την επανάληψη της Υπηρεσίας ή την πίστωση, ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. γραπτώς για τέτοια λάθη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των Υπηρεσιών που πιστεύεται ότι περιέχουν τα λάθη.

Ευθύνες, παραστάσεις και εγγυήσεις του πελάτη

συμφωνίες

Ο πελάτης συμφωνεί

Παρέχετε όλα τα απαραίτητα Δεδομένα και τυχόν ειδικά έντυπα ή άλλο απαιτούμενο υλικό ή πληροφορίες στην QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. εντός χρονοδιαγράμματος ή έγκαιρα για να ενεργοποιήσετε το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. να παρέχει τις Υπηρεσίες·

Διασφαλίστε την ακρίβεια, την αναγνωσιμότητα και την πληρότητα όλων των Δεδομένων που παρέχονται στο QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες από τον Πελάτη.

Επικοινωνήστε με το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. μέσω συντονιστή. Ο Πελάτης θα προσδιορίσει, για θέματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και θα εξουσιοδοτήσει αυτόν τον συντονιστή να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους του Πελάτη σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και των Υπηρεσιών και τυχόν αλλαγές σε αυτήν.

Συμμορφωθείτε με το QRTIGER PTE. LTD.» (όπως μπορεί να αναθεωρείται ή να τροποποιείται από την QRTIGER PTE. LTD. κατά καιρούς) όταν οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποι του Πελάτη διασυνδέονται με το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. εγκατεστημένα συστήματα·

Να ελέγχετε και να είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των πληροφοριών λογαριασμού, των αναγνωριστικών χρηστών και των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και, κατά τη διασύνδεση με το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. εγκατεστημένα συστήματα·

Αντιπροσωπείες πελατών και εγγυήσεις

Ο πελάτης εκπροσωπεί και εγγυάται στην QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. ότι: (α) οι πληροφορίες που έχει παράσχει ο Πελάτης με σκοπό τη δημιουργία λογαριασμού στην QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. είναι ακριβής και (β) Ο Πελάτης συμμορφώθηκε και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και έχει λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει τις απαιτούμενες συναινέσεις για την προστασία του απορρήτου για τη συλλογή και χρήση όλων των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέγονται σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή να διατηρούνται σε οποιονδήποτε διακομιστή που φιλοξενείται από το QRTIGER PTE. ΕΠΕ..

Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι ο Πελάτης είναι νομικά ικανός να συνάψει σύμβαση και σε περίπτωση που ο Πελάτης ενεργεί για λογαριασμό κάποιας επιχειρηματικής οντότητας, ο Πελάτης είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος να συνάψει συμφωνία για λογαριασμό της οντότητας που εκπροσωπεί ο Πελάτης. Ο Πελάτης επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι ο Πελάτης δεν είναι ανταγωνιστής του QRTIGER PTE. ΕΠΕ,

Διάρκεια, τερματισμός και αναστολή της υπηρεσίας

Αρχική διάρκεια

Η αρχική περίοδος συνδρομής θα ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνδρομής σας και θα λήγει στο τέλος της περιόδου που έχει επιλεγεί κατά τη διαδικασία της συνδρομής.

Καταγγελία από τον Πελάτη

Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία πριν από τη λήξη της Διάρκειας χωρίς ευθύνη (εκτός από τα οφειλόμενα ποσά για Υπηρεσίες που παρέχονται έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας) εάν «QRTIGER PTE. ΕΠΕ." (α) δεν παρέχει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, μια τέτοια αποτυχία προκαλεί υλική βλάβη στον Πελάτη και στην «QRTIGER PTE. ΕΠΕ." δεν θεραπεύει την αστοχία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή γραπτής ειδοποίησης από τον Πελάτη που περιγράφει την αστοχία με εύλογες λεπτομέρειες. ή (β) παραβιάζει ουσιωδώς οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας και αποτυγχάνει να θεραπεύσει την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γραπτής ειδοποίησης από τον Πελάτη που περιγράφει την παραβίαση με εύλογες λεπτομέρειες.

Τερματισμός από την «QRTIGER PTE. ΕΠΕ."

«QRTIGER PTE. ΕΠΕ." μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία πριν από τη λήξη της Διάρκειας χωρίς ευθύνη (α) με ειδοποίηση επτά (7) εργάσιμων ημερών στον Πελάτη, εάν ο Πελάτης έχει καθυστερήσει την πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού βάσει της παρούσας Συμφωνίας· (β) εάν ο Πελάτης παραβιάζει ουσιωδώς οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας και δεν καταφέρει να θεραπεύσει την παράβαση εντός δέκα (10) ημερών γραπτής ειδοποίησης από την «QRTIGER PTE. ΕΠΕ." περιγράφοντας την παραβίαση με εύλογες λεπτομέρειες· ή (γ) αμέσως μετά από γραπτή ειδοποίηση όταν ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος ή χρεοκοπημένος κατά την έννοια των περί Πτώχευσης και Αφερεγγυότητας Νόμων.

Μετά τον τερματισμό

Συμφωνείται ότι σε περίπτωση καταγγελίας, τα τέλη που οφείλονται στην QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία δεν θα ακυρωθεί ούτε θα παραιτηθεί. Τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις λογαριασμού του πελάτη θα διαγράφονται αμετάκλητα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τερματισμού. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τον λογαριασμό του Πελάτη πριν από τον τερματισμό.

Αναστολή Υπηρεσίας

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει την Υπηρεσία χωρίς ευθύνη εάν (α) QRTIGER PTE. LTD., ενεργώντας εύλογα, πιστεύει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιείται κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας ή οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας. (β) Ο Πελάτης παραβιάζει οποιονδήποτε ουσιαστικό όρο της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αδυναμίας εξόφλησης των τιμολογημένων ποσών στο ακέραιο εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία λήξης. 

Ο Πελάτης δεν θα έχει πρόσβαση σε κανένα αρχείο στο QRTIGER PTE. LTD.» κατά τη διάρκεια αναστολής της Υπηρεσίας. QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσει εκ των προτέρων τον Πελάτη εγγράφως για αναστολή της Υπηρεσίας, εκτός εάν μια αρχή επιβολής του νόμου ή κυβερνητική υπηρεσία ορίσει διαφορετικά ή η αναστολή χωρίς προειδοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία του QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. ή άλλους πελάτες της. Η αναστολή της Υπηρεσίας βάσει αυτής της υποενότητας δεν θα θεωρείται παραβίαση από το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. των όρων της παρούσας Συμφωνίας.

Χρόνος αναστολής και διατήρησης δεδομένων

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα διατηρεί τον λογαριασμό του πελάτη σε αναστολή για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω για μέγιστη περίοδο ενός (1) έτους, στη συνέχεια ο λογαριασμός διαγράφεται και τα δεδομένα/πληροφορίες πελατών θα διαγράφονται από τη βάση δεδομένων του QRTIGER PTE. LTD.. Αλλά κατόπιν ειδικής αίτησης και κατόπιν διαβεβαίωσης από τον πελάτη για την επανέναρξη των υπηρεσιών, QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. μπορεί να παρατείνει την περίοδο αναστολής και να διατηρήσει τα δεδομένα/πληροφορίες για περαιτέρω καθορισμένο χρονικό διάστημα όπως έχει συμφωνηθεί.

Ανανέωση Διάρκειας

Η επί πληρωμή συνδρομή και το παρόν Συμφωνητικό θα ανανεωθούν αυτόματα, εάν η επιλογή επαναλαμβανόμενης αγοράς έχει παραμείνει ενεργοποιημένη. Εάν έχετε ακυρώσει μια επαναλαμβανόμενη αγορά, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. αποθηκεύει τα στοιχεία πληρωμής σας μέσω του παρόχου πληρωμών στο Checkout.

Τέλη, Τιμολόγηση, Φόροι, Χρεώσεις

Αμοιβές

Οι χρεώσεις που αναφέρονται στη φόρμα παραγγελίας που δημιουργήθηκε στην αρχή του λογαριασμού «Πελάτη» θα ισχύουν για την Αρχική Διάρκεια, υπό την προϋπόθεση ότι το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει αυτές τις χρεώσεις ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς τον Πελάτη τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμφωνεί με αυτή την αναθεώρηση της χρέωσης, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία μετά από γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ειδοποίηση καταγγελίας πρέπει να ληφθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης της αύξησης του τέλους.

Ρυθμίσεις χρέωσης και πληρωμής

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα χρεώνει τους Πελάτες σε ετήσια/τριμηνιαία/εξαμηνιαία/μηνιαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβαία συμφωνημένη περίοδο για όλες τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις (ανατρέξτε στον σύνδεσμο για προγράμματα πληρωμής/συνδρομής). Οι εφάπαξ προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των τελών καθυστερημένης πληρωμής, των τελών επεξεργασίας τιμολογίων και των επιστροφών επιταγών ενδέχεται να προκύψουν ανά πάσα στιγμή. Όλα τα αιτήματα για επιστροφές χρημάτων θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Τα τιμολόγια/πληρωμές θεωρούνται αμετάκλητα οριστικά και γίνονται αποδεκτά από τον Πελάτη, εκτός εάν αμφισβητηθούν ή ζητηθούν διευκρινίσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Ο Πελάτης πρέπει ανά πάσα στιγμή να παρέχει και να διατηρεί τρέχουσες και ενημερωμένες πληροφορίες επικοινωνίας, πιστωτικής κάρτας, κατά περίπτωση, και πληροφορίες τιμολόγησης στον πίνακα ελέγχου διαχείρισης.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα/ τραπεζικό έμβασμα/επιταγή/PayPal/Stripe

Για πληρωμή QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα παρέχει μόνο ηλεκτρονικό τιμολόγιο στον Πελάτη. Οι πελάτες μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν ένα τιμολόγιο για τον λογαριασμό του Πελάτη. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για έκδοση PDF του τιμολογίου στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση [email protected] . Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε την πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας για όλες τις χρεώσεις που είναι πληρωτέες στην αρχή της αρχικής περιόδου συνδρομής. Μας εξουσιοδοτείτε περαιτέρω να χρησιμοποιούμε τρίτο μέρος για την επεξεργασία πληρωμών και συναινείτε στην αποκάλυψη των στοιχείων πληρωμής σας σε αυτό το τρίτο μέρος. QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. μπορεί να επιτρέψει οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής για ειδικά αιτήματα και περιστάσεις του Πελάτη.

Φόροι

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλοι οι ισχύοντες φόροι, δασμοί ή κρατικές εισφορές περιλαμβάνονται στα τέλη και τα έξοδα που χρεώνονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. μπορεί κατά καιρούς να ενημερώνει, να τροποποιεί, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιεί τον Πελάτη σχετικά. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την τακτική αναθεώρηση της πιο πρόσφατης έκδοσης του παρόντος Συμφωνητικού ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση https://QR code tiger.com/terms-conditions.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο Πελάτης δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε τροποποίηση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η συνέχιση της χρήσης του λογαριασμού του Πελάτη και/ή των υπηρεσιών από τον Πελάτη μετά την περίοδο ειδοποίησης θα θεωρείται οριστικά ως αποδοχή από τον Πελάτη οποιωνδήποτε τέτοιων τροποποιήσεων ή τροποποιήσεων.

Περιορισμένη εγγύηση: Περιορισμός ζημιών

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. παρέχει υπηρεσίες «ως έχουν». Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά με τη χρήση του QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. οι υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. και οι θυγατρικές, θυγατρικές, στελέχη, υπάλληλοι, πράκτορες, συνεργάτες, πωλητές και δικαιοπάροχοι αποποιούνται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παράβαση. Οι πελάτες συμφωνούν με το παρόν ότι οι όροι της παρούσας συμφωνίας δεν θα τροποποιηθούν λόγω εθίμου ή χρήσης ή λόγω της πορείας συναλλαγών ή της πορείας απόδοσης των μερών βάσει αυτής της συμφωνίας.

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. και οι θυγατρικές, οι θυγατρικές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι συνεργάτες, οι πωλητές και οι δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, τιμωρητικές ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, διακοπή εργασιών, ζημία προγραμμάτων ή πληροφοριών και παρόμοια, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών ή από λάθη, παραλείψεις, διακοπές, διαγραφή αρχείων ή καταλόγων, σφάλματα, ελαττώματα, καθυστερήσεις στη λειτουργία ή μετάδοση, ανεξάρτητα από το εάν το QRTIGER PTE . Ε.Π.Ε. έχει ενημερωθεί για τέτοιες ζημιές ή για την πιθανότητα τους.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η μόνη λύση του Πελάτη για τυχόν αξιώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες περιορίζεται στις πιστώσεις που ορίζονται και συμφωνούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα τιμολόγησης που επιλέγει ο Πελάτης.

Ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών και των δεδομένων που διέρχονται μέσω του QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. του δικτύου ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι Πελάτες με τη βοήθεια των Υπηρεσιών.

Λογισμικό και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ιδιοκτησία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Λογισμικού, που ανήκει σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, στους δικαιοπαρόχους ή τους υπεργολάβους του κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, θα συνεχίσουν να ανήκουν σε αυτό το μέρος, στους δικαιοπαρόχους ή τους υπεργολάβους του και, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, άλλο μέρος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε ή επί αυτών των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα κατέχει όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα σε και σε οποιοδήποτε υλικό που δημιουργήθηκε ή αναπτύχθηκε από την QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. ή των υπεργολάβων του για την εσωτερική του χρήση ή για την παροχή βοήθειας στον Πελάτη στην παροχή των Υπηρεσιών και ο Πελάτης θα κατέχει κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σε και σε οποιαδήποτε Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που προκύπτουν ή βασίζονται σε οποιοδήποτε προϊόν εργασίας που δημιουργήθηκε ή αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τον Πελάτη βάσει της παρούσας Συμφωνίας εάν πληρωθεί πλήρως από τον Πελάτη.

Εμπορικά σήματα

Η επωνυμία της εταιρείας, οι όροι QR TIGER, QR TIGER PTE LTD., και όλα τα λογότυπα και τα έργα τέχνης που σχετίζονται με τους παραπάνω όρους, καθώς και όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και σλόγκαν που εμφανίζονται στους ιστότοπούς μας είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της ή δικαιοπαρόχους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοια σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και σλόγκαν στους Ιστότοπους είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Δικαίωμα χρήσης λογότυπου

Ο πελάτης συμφωνεί να εκχωρήσει το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. χρησιμοποιούν το λογότυπο του οργανισμού τους στο QRTIGER PTE. τη λίστα πελατών της LTD. και σε άλλα σημεία στον ιστότοπό της (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,www.qrcode-tiger.com, διαφημιστικό υλικό, σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πλατφόρμες μάρκετινγκ).

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης θέλει να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του σχετικά με το δικαίωμα του QR TIGER να χρησιμοποιεί το λογότυπό του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών μας στη διεύθυνση www.qrcode-tiger.com/contact 

Άδεια χρήσης λογισμικού πελάτη και πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Πελάτης συμφωνεί να χορηγήσει στην QRTIGER PTE. LTD., αποκλειστικά για το QRTIGER PTE. την παροχή των Υπηρεσιών από την LTD., άδεια κατά τη διάρκεια της περιόδου για χρήση οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Λογισμικού, που ανήκει στον Πελάτη ή έχει άδεια χρήσης από τρίτους και που είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη και την άλλως εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 

Όσον αφορά τυχόν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογισμικό που χρησιμοποιούνται από την QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. για την παροχή των Υπηρεσιών, ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι: (α) Ο Πελάτης είναι είτε κάτοχος τέτοιων Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή Λογισμικού είτε είναι εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχό του να το συμπεριλάβει στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. και (β) QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της Διάρκειας να χρησιμοποιεί αυτά τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Λογισμικό για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών στον Πελάτη όπως προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία.

Καμία διασφάλιση συμβατότητας

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. δεν παρέχει καμία δήλωση, εγγύηση ή διαβεβαίωση ότι ο εξοπλισμός και το λογισμικό του Πελάτη θα είναι συμβατά με το QRTIGER PTE. τον εξοπλισμό, το λογισμικό και τα συστήματα ή τις Υπηρεσίες της LTD.

Εμπιστευτικότητα

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. δεν θα χρησιμοποιήσει καμία από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Πελάτη παρά μόνο σε σχέση με την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή την άσκηση των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας Συμφωνίας και θα λάβει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών Πελατών και να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη σε άλλους Εμπιστευτικές πληροφορίες. QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα εφαρμόζει τυπικές διαδικασίες ασφαλείας του κλάδου, όπως κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τείχους προστασίας, κρυπτογράφησης και πρόσβασης, αλλά δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται στον Πελάτη από ακούσιες παραβιάσεις του απορρήτου.

QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. θα αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και υπεργολάβους της που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν και να απαιτούν πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, όπως μπορεί εύλογα να είναι απαραίτητο κατά την άσκηση του QRTIGER PTE. LTD. δικαιώματα και απόδοση των Υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο στην παρούσα Συμφωνία, η QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. δεν θα απαιτείται να τηρεί εμπιστευτικότητα και μπορεί να χρησιμοποιεί ή να αδειοδοτεί χωρίς περιορισμούς οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που σχετίζονται με την επεξεργασία πληροφοριών που αναπτύσσονται από την QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. στην εκτέλεση των Υπηρεσιών.

Παρά τα προαναφερθέντα, το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. επιτρέπεται να: (i) παρακολουθεί τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη· (ii) αναφέρετε στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε συμπεριφορά από τον Πελάτη (ή τους πελάτες ή τους τελικούς χρήστες του Πελάτη) του QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. εύλογα πιστεύει ότι παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, (iii) παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων Εμπιστευτικών Πληροφοριών, που απαιτείται από το νόμο ή τον κανονισμό να αποκαλυφθεί ή ως απάντηση σε επίσημο ή άτυπο αίτημα από μια υπηρεσία επιβολής του νόμου ή μια κυβερνητική υπηρεσία· και (iv) αποκαλύπτουν ότι το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. παρέχει τις Υπηρεσίες στον Πελάτη και μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα του Πελάτη σε διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων τύπου και στο QRTIGER PTE. ιστοσελίδα της ΕΠΕ.

Αποζημίωση

Οι πελάτες θα αποζημιώνουν, θα υπερασπίζονται και θα διατηρούν αβλαβές QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. (και των θυγατρικών, θυγατρικών, αξιωματικών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συνεργατών, υποχρεώσεων, πωλητών και δικαιοπαρόχων) οποιασδήποτε και όλων των αξιώσεων (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων τρίτων) που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή υπαιτιότητα του Πελάτη , ή σε σχέση με οποιεσδήποτε δραστηριότητες που διεξάγονται από τον Πελάτη μέσω των Υπηρεσιών ή άλλως σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες «Πελάτη».

Κυβερνητικός νόμος

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από, αποκλειστικά και αποκλειστικά, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Οι πελάτες συμφωνούν, σε περίπτωση που ασκηθεί αξίωση ή αγωγή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, θα τεθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστηρίων της Σιγκαπούρης. Σε οποιαδήποτε ενέργεια για την επιβολή της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ενέργειας από την QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. για την είσπραξη των οφειλόμενων τελών βάσει του παρόντος, ο Πελάτης θα καταβάλει εύλογες αμοιβές και έξοδα δικηγόρου σε σχέση με μια τέτοια ενέργεια.

Δυνατότητα διαχωρισμού 

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν θεωρηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, ως άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη από οποιαδήποτε άποψη, αυτή η ακυρότητα, παρανομία ή μη εκτελεστότητα δεν θα επηρεάσει καμία από τις άλλες διατάξεις του παρόντος Συμφωνία και η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται σαν να μην περιλαμβανόταν ποτέ αυτή η διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι διατάξεις θα περιορίζονται, θα περιορίζονται ή θα καταργούνται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την άρση της ακυρότητας, της παρανομίας ή της μη εκτελεστότητας .

Παραίτηση

Καμία παραίτηση από την QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. οποιαδήποτε παραβίαση από τον Πελάτη οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή επόμενη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Καμία τέτοια παραίτηση δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός εάν είναι εγγράφως υπογεγραμμένη από τα μέρη της παρούσας, και στη συνέχεια μόνο στον βαθμό που ορίζεται ρητά σε τέτοια γραπτή.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πελάτες δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν την παρούσα Συμφωνία ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, εν όλω ή εν μέρει, παρά μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της QRTIGER PTE. ΕΠΕ.. QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Συμφωνία ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, εν όλω ή εν μέρει: (i) σε θυγατρική της QRTIGER PTE. LTD., (ii) σε σχέση με συγχώνευση, συγχώνευση ή πώληση του συνόλου ή σημαντικού μέρους της δραστηριότητας της QRTIGER PTE. LTD., ή (iii) για χρηματοδότηση, τιτλοποίηση ή άλλους παρόμοιους σκοπούς, οι εκχωρήσεις ή/και οι μεταβιβάσεις θα λειτουργούν εκ νέου και θα εκφορτώνουν το QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. παρακάτω. Η αλλαγή ελέγχου του Πελάτη θα θεωρείται ως εκχώρηση και μεταβίβαση βάσει του παρόντος και θα διέπεται από τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις μαζί μεπολιτικές απορρήτου με όλες τις παραπομπές, αποτελεί τη μοναδική και πλήρη συμφωνία των μερών της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με το αντικείμενο που περιέχεται στο παρόν και αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους όρους και προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν από τον Πελάτη.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων για άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger