Villkor

Update:  May 01, 2024
Villkor

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Du prenumererar på våra tjänster under en specifik period (årlig, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis), och din prenumeration löper ut vid slutet av terminen och kommer att förnyas automatiskt om återkommande köpalternativ har hållits aktiverat.

 Om du har avbrutit ett återkommande köp kommer din prenumeration inte att förnyas automatiskt.

Du kan uppgradera eller nedgradera nivån på våra tjänster när som helst av din användning. I båda fallen kommer den tidigare återstående förskottsbetalningen (om sådan finns och beräknad på en pro-rata-basis) att justeras genom att den nya prenumerationens period förlängs i enlighet med detta.

Om du önskar återbetalning kommer ett beslut att fattas från fall till fall.

Om du slutar använda våra tjänster mellan terminen kommer vi att återbetala de avgifter du betalat för den återstående terminen.

Om din plan löper ut kommer vi att behålla dina uppgifter i högst ett (1) år. Om du misslyckas med att förnya din prenumeration inom denna period, är det möjligt att vi tar bort all data från ditt konto.

Du kan också begära att stänga av ditt konto och betalningar för framtiden under en period på högst ett år. I ett sådant fall kommer vi att stänga av ditt konto och behålla dina uppgifter under en period av högst ett år.

Om du vill avsluta eller ta bort ditt konto, meddela oss minst 15 dagar före slutet av din period (via ett e-postmeddelande till [email protected] eller via produktöversikten). Vid avbokning raderas dina uppgifter från våra servrar.

Vi kan ändra villkoren när som helst, men kommer att meddela dig i förväg.

Användarvillkor

Detta avtal ingås mellan QRTIGER PTE. LTD. ett företag registrerat i Singapore, och betalaren eller/och mottagaren av tjänsterna nedan som identifieras som en del av prenumerationsprocessen för QRTIGER PTE. LTD. Tjänster nedan kallade "Kund",

Medan Kund och QRTIGER PTE. LTD. båda godkänner härmed villkoren & nedan nämnda villkor;

Därför genom att klicka på "Jag accepterar", beställer och/eller använder QRTIGER PTE. LTD.’ tjänster, accepterar kunden att vara bunden av alla villkor och villkor i detta avtal (nedan kallat avtalet):

Omfattning av tjänsten

Produktens applikationsgränssnitt ("Generator", "Sparade QR-koder", "Leads", "Analytics", "Avancerade inställningar", "QR Code Generation API", "QR Code Management API"). Tjänsten är värd på en domän som hanteras av QRTIGER PTE. LTD..

Produktens nätverk för datainsamling och leverans av innehåll.

Support erbjuds av QRTIGER PTE. LTD. främst via e-postadress [email protected] och andra kundsupportkanaler.

Gratis provkonto

Om du registrerar dig för ett kostnadsfritt testkonto för Tjänsten kommer vi att göra Tjänsten (i begränsad omfattning) tillgänglig för dig kostnadsfritt fram till startdatumet för din prenumeration eller utgången av den kostnadsfria provperioden. Om vi inkluderar ytterligare villkor på webbsidan för registrering av gratis testkonto gäller de också. 

I det kostnadsfria provkontot (i) tillhandahålls tjänsten "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, (ii) vi kan avbryta, begränsa eller avsluta tjänsten av vilken anledning som helst när som helst utan föregående meddelande, och (iii) vi kommer inte att vara ansvarig gentemot dig för skador av något slag relaterade till din användning av tjänsten.

Laglig användning av tjänsterna

Kunden samtycker härmed till att använda tjänsterna från QRTIGER PTE. LTD. endast på auktoriserat sätt enligt villkoren för tjänster/paket valt. Om det upptäcks att användning av tjänster bryter mot villkoren i detta avtal eller någon annan lag, regel eller förordning som antagits av berörda myndigheter från tid till annan, QRTIGER PTE. LTD. förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

QRTIGER PTE. LTD.s ansvar, representationer och garantier

Avtal

I utförandet av tjänster, QRTIGER PTE. LTD. går med på:

Utföra tjänsterna efter bästa förmåga och med den grad av omsorg, flit och skicklighet som en rimligt försiktig person skulle utöva under jämförbara omständigheter;

Hålla kontakt med kunden genom kundens samordnare i frågor relaterade till tjänsterna;

Meddela kunden, närhelst det är praktiskt möjligt, om utgifter utöver de överenskomna avgifterna kan uppstå;

Fakturera kunden enligt villkoren i detta avtal och det tillämpliga serviceschemat för de utförda tjänsterna; och

Fortsätt enligt kundens rimliga instruktioner för disposition av kundens data och tillbehör vid uppsägning av ett serviceschema.

Rimliga försök att korrigera fel vid meddelande

QRTIGER PTE. LTD. garanterar att den på egen bekostnad kommer att göra kommersiellt rimliga försök att korrigera eventuella fel för vilka QRTIGER PTE. LTD. är direkt och ensamt ansvarig genom att köra Tjänsten igen, förutsatt att den information som krävs för att korrigera sådana fel är tillgänglig för QRTIGER PTE. LTD.; eller hos QRTIGER PTE. LTD.' alternativet ge en kredit till kunden motsvarande avgiften som skulle ha varit tillämplig för att korrigera den del av tjänsten som är felaktig, sådan kredit kommer endast att gälla för fel som enbart beror på felfunktion i ett system eller programvara som tillhandahålls av QRTIGER PTE . LTD. eller något fel som gjorts av QRTIGER PTE. LTD.’ personal vid utförandet av Tjänsten. 

För att erhålla omkörningstjänsten eller krediten måste kunden meddela QRTIGER PTE. LTD. skriftligen om sådana fel inom femton (15) dagar efter mottagandet av de tjänster som anses innehålla felen.

Kundens ansvar, representationer och garantier

Avtal

Kunden samtycker till

Tillhandahåll alla nödvändiga uppgifter och eventuella speciella formulär eller annat erforderligt material eller information till QRTIGER PTE. LTD. enligt schemat eller i tid för att aktivera QRTIGER PTE. LTD. att tillhandahålla tjänsterna;

Säkerställ noggrannhet, läsbarhet och fullständighet för all data som tillhandahålls till QRTIGER PTE. LTD. och vara ensam ansvarig för de resultat som erhålls från kundens användning av någon av tjänsterna;

Ta kontakt med QRTIGER PTE. LTD. genom en samordnare. Kunden kommer att identifiera, i frågor relaterade till tjänsterna och auktorisera samordnaren att fatta beslut på uppdrag av kunden i samband med implementeringen av detta avtal och tjänsterna och eventuella ändringar av dessa;

Följ QRTIGER PTE. LTD.’ säkerhets- och driftsprocedurer (som kan revideras eller ändras av QRTIGER PTE. LTD. från tid till annan) när kundens anställda eller agenter har gränssnitt med QRTIGER PTE. LTD. installerade system;

Kontrollera och ansvara för användningen av kontoinformation, användar-ID och lösenord relaterade till tjänsterna och, vid gränssnitt med QRTIGER PTE. LTD. installerade system;

Kundrepresentationer och garantier

Kunden representerar och garanterar QRTIGER PTE. LTD. att: (a) informationen som kunden har lämnat i syfte att upprätta ett konto hos QRTIGER PTE. LTD. är korrekt, och (b) kunden har följt och kommer att fortsätta att följa alla tillämpliga integritetslagar och har erhållit och kommer att fortsätta att erhålla de nödvändiga integritetsmedgivandena vid insamling och användning av all information som kan samlas in på någon webbplats eller underhållas på vilken server som helst som drivs av QRTIGER PTE. LTD..

Kunden intygar och garanterar att Kunden är juridiskt kapabel att ingå avtal och om Kunden agerar på uppdrag av någon affärsenhet har Kunden vederbörligen behörighet att ingå avtal på uppdrag av den enhet som Kunden representerar. Kunden representerar och garanterar också att kunden inte är en konkurrent till QRTIGER PTE. LTD.,

Tid, uppsägning och avstängning av tjänsten

Inledande termin

Den initiala prenumerationsperioden börjar på ikraftträdandet av din prenumeration och löper ut vid slutet av den period som valts under prenumerationsprocessen.

Uppsägning av kunden

Kunden kan säga upp detta avtal före utgången av löptiden utan ansvar (förutom belopp som ska betalas för tjänster som tillhandahålls fram till uppsägningens ikraftträdandedatum) om "QRTIGER PTE. LTD.” (a) underlåter att tillhandahålla tjänsterna i enlighet med villkoren i detta avtal, ett sådant fel orsakar väsentlig skada på kunden och "QRTIGER PTE. LTD.” inte åtgärdar felet inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande från kunden som beskriver felet i rimlig detalj; eller (b) väsentligt bryter mot någon annan bestämmelse i detta avtal och misslyckas med att åtgärda överträdelsen inom trettio (30) dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande från kunden som beskriver överträdelsen i rimlig detalj.

Uppsägning av "QRTIGER PTE. LTD.”

"QRTIGER PTE. LTD.” kan säga upp detta avtal före utgången av löptiden utan ansvar (a) med sju (7) arbetsdagars varsel till kunden om kunden är försenad med betalning av något belopp som ska betalas enligt detta avtal; (b) om kunden väsentligt bryter mot någon annan bestämmelse i detta avtal och inte lyckas åtgärda överträdelsen inom tio (10) dagars skriftligt meddelande från "QRTIGER PTE. LTD.” beskriva överträdelsen i rimlig detalj; eller (c) omedelbart efter skriftligt meddelande när Kunden blir insolvent eller går i konkurs i enlighet med Konkurs- och Insolvenslagstiftningen.

Efter uppsägning

Det är överens om att i händelse av uppsägning, de avgifter som är skyldiga QRTIGER PTE. LTD. enligt detta avtal kommer inte att sägas upp eller avstås. Kundens data och kontoinställningar ska oåterkalleligt raderas inom trettio (30) dagar från uppsägningsdatumet. Det ska vara kundens exklusiva ansvar att säkra all nödvändig data från kundens konto före uppsägning.

Avstängning av tjänsten

QRTIGER PTE. LTD. kommer att ha rätt att stänga av tjänsten utan ansvar om (a) QRTIGER PTE. LTD., som agerar rimligt, anser att tjänsten används i strid med detta avtal eller någon tillämplig lag; (b) Kunden bryter mot något väsentligt villkor i detta Avtal inklusive, utan begränsning, underlåtenhet att betala hela fakturerade belopp inom trettio (30) dagar från Förfallodatumet. 

Kunden kommer inte att kunna komma åt några filer på QRTIGER PTE. LTD.’ servrar under avstängning av tjänsten. QRTIGER PTE. LTD. kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att ge kunden skriftligt förhandsmeddelande om ett avstängning av tjänsten såvida inte en brottsbekämpande myndighet eller statlig myndighet bestämmer något annat eller avstängning utan förvarning är nödvändig för att skydda QRTIGER PTE. LTD. eller dess andra kunder. Ett avstängning av tjänsten enligt detta underavsnitt kommer inte att betraktas som ett brott av QRTIGER PTE. LTD. av villkoren i detta avtal.

Avstängningstid och lagring av data

QRTIGER PTE. LTD. ska hålla kundens konto avstängt av de skäl som anges ovan under en period av högst ett (1) år, därefter kommer kontot att raderas och kunddata/information raderas från QRTIGER PTE:s databas. LTD.. Men på särskild begäran och på försäkran av kunden om återupptagande av tjänster, QRTIGER PTE. LTD. kan förlänga avstängningsperioden och behålla uppgifterna/informationen under ytterligare angiven tidsperiod enligt överenskommelse.

Förnyelse av termin

Den betalda prenumerationen och detta avtal förnyas automatiskt om det återkommande köpalternativet har hållits aktiverat. Om du har avbrutit ett återkommande köp kommer din prenumeration inte att förnyas automatiskt.

QRTIGER PTE. LTD. lagrar din betalningsinformation via sin betalningsleverantör till Checkout.

Avgifter, fakturering, skatter, avgifter

Avgifter

De avgifter som anges i beställningsformuläret som skapades i början av "Kundens" konto ska gälla under den initiala löptiden, förutsatt att QRTIGER PTE. LTD. ska ha rätt att ändra dessa avgifter när som helst med trettio (30) dagars skriftligt meddelande till kunden. I händelse av att kunden inte samtycker till en sådan avgiftsändring, ska kunden ha rätt att säga upp detta avtal med trettio (30) dagars skriftligt varsel, förutsatt att ett sådant meddelande om uppsägning måste tas emot inom trettio (30) dagar från uppsägningsdatumet av avgiftshöjningen.

Fakturerings- och betalningsarrangemang

QRTIGER PTE. LTD. kommer att fakturera kunderna årligen/kvartalsvis/halvår/månadsvis eller någon annan ömsesidigt överenskommen period för alla återkommande avgifter (se länken för betalning/prenumerationsplaner). Engångsavgifter, inklusive avgifter för sena betalningar, fakturahanteringsavgifter och avgifter för returnerade checkar kan förekomma när som helst. Alla begäranden om återbetalning kommer att behandlas från fall till fall. Fakturor/betalningar anses oåterkalleligt vara slutgiltiga och accepteras av kunden såvida de inte bestrids eller begärts förtydligande inom trettio (30) dagar från utfärdandedatum. Kunden ska alltid tillhandahålla och hålla aktuell och uppdaterad Kunds kontakt-, kreditkortsinformation, om tillämpligt, och faktureringsinformation på den administrativa kontrollpanelen.

Betalning med kreditkort/banköverföring/check/PayPal/Stripe

För betalning QRTIGER PTE. LTD. ska endast tillhandahålla en elektronisk faktura till Kunden. Kunder kan se och skriva ut en faktura för kundens konto. En begäran om en PDF-version av fakturan kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] . Om du betalar med kreditkort godkänner du att vi debiterar ditt kreditkort eller bankkonto för alla avgifter som ska betalas i början av den första prenumerationsperioden. Du godkänner vidare att vi använder en tredje part för att behandla betalningar och samtycker till att din betalningsinformation lämnas ut till sådan tredje part. QRTIGER PTE. LTD. kan tillåta vilket annat betalningssätt som helst på kundens särskilda önskemål och omständigheter.

Skatter

Kunden bekräftar att alla tillämpliga skatter, tullar eller statliga avgifter är inkluderade i de avgifter och utgifter som debiteras enligt detta avtal.

Ändring av villkor

QRTIGER PTE. LTD. kan uppdatera, ändra, modifiera eller komplettera villkoren i detta avtal från tid till annan och kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela kunden om detsamma. Kunden ansvarar för att regelbundet granska den senaste versionen av detta avtal när som helst på https://QR code tiger.com/terms-conditions.

Om kunden vid något tillfälle inte samtycker till någon ändring, modifiering eller tillägg till villkoren i detta avtal, kan kunden säga upp detta avtal i enlighet med villkoren i detta avtal. Kundens fortsatta användning av kundens konto och/eller tjänsterna efter uppsägningsperioden kommer definitivt att betraktas som att kunden accepterar sådana ändringar eller tillägg.

Begränsad garanti: Begränsning av skador

QRTIGER PTE. LTD. tillhandahåller tjänster "i befintligt skick". Kunden samtycker uttryckligen till användningen av QRTIGER PTE. LTD. tjänsterna sker på kundens egen risk. QRTIGER PTE. LTD. och dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners, leverantörer och licensgivare frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke- överträdelse. Kunder samtycker härmed till att villkoren i detta avtal inte ska ändras på grund av sedvänjor eller användning eller på grund av parternas affärer eller prestanda enligt detta avtal.

QRTIGER PTE. LTD. och dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners, leverantörer och licensgivare ska inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, straff- eller följdskador, inklusive men inte begränsat till skadestånd för förlorad vinst, affärsavbrott, förlust av program eller information och liknande som är ett resultat av användning eller oförmåga att använda tjänsterna eller av misstag, utelämnanden, avbrott, radering av filer eller kataloger, fel, defekter, förseningar i drift eller överföring, oavsett om QRTIGER PTE . LTD. har underrättats om sådana skador eller deras möjlighet.

Kunden samtycker till att kundens enda gottgörelse för eventuella anspråk angående tjänsterna är begränsad till de krediter som anges och överenskommits enligt tariffplan som kunden valt.

Kunden är fullt ansvarig för innehållet i informationen och data som passerar genom QRTIGER PTE. LTD. nätverk eller använda tjänsterna och för alla aktiviteter som kunder utför med hjälp av tjänsterna.

Programvara och immateriella rättigheter

Ägande av immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive programvara, som ägs av en part, dess licensgivare eller underleverantörer vid ikraftträdandet av detta avtal ska fortsätta att ägas av sådan part, dess licensgivare eller underleverantörer och, förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, annan part ska inte förvärva någon rättighet, titel eller intresse i eller till sådana immateriella rättigheter. 

QRTIGER PTE. LTD. ska äga alla rättigheter, titel och intressen i och till allt material som skapats eller utvecklats av QRTIGER PTE. LTD. eller dess underleverantörer för internt bruk eller för att hjälpa kunden med tillhandahållandet av tjänsterna och kunden ska äga alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till eventuella immateriella rättigheter som är ett resultat av eller baserat på någon arbetsprodukt som skapats eller utvecklats exklusivt för kunden enligt detta avtal om det är helt betald av kunden.

Varumärken

Företagsnamnet, termerna QR TIGER, QR TIGER PTE LTD., och alla logotyper och konstverk associerade med de föregående villkoren, och alla andra produkt- och tjänstnamn, design och slogans som förekommer på våra webbplatser är varumärken som tillhör företaget eller dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, design och slogans på webbplatserna är varumärken som tillhör deras respektive ägare.

Rätt att använda logotyp

Kunden samtycker till att låta QRTIGER PTE. LTD. använda sin organisations logotyp i QRTIGER PTE. LTD.s kundlista och på andra ställen på dess webbplats (inklusive men inte begränsat tillwww.qrcode-tiger.com, reklammaterial, sidor på sociala medier och andra marknadsföringsplattformar).

Om en kund vill undanhålla sitt samtycke till QR TIGERs rätt att använda sin logotyp, kan du kontakta vår kundsupport på www.qrcode-tiger.com/contact 

Licens för kundprogramvara och immateriella rättigheter

Kunden samtycker till att bevilja QRTIGER PTE. LTD., endast för QRTIGER PTE. LTD.s tillhandahållande av tjänsterna, en licens under löptiden att använda immateriella rättigheter, inklusive programvara, som ägs av eller licensieras till kunden av tredje part och som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna till kunden och i övrigt fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. 

Med hänsyn till eventuella immateriella rättigheter och programvara som används av QRTIGER PTE. LTD. för att tillhandahålla tjänsterna, intygar och garanterar kunden att: (a) kunden antingen är ägare till sådana immateriella rättigheter eller programvara eller är auktoriserad av sin ägare att inkludera den i detta avtal; och (b) QRTIGER PTE. LTD. har rätt att under löptiden använda sådana immateriella rättigheter och programvara i syfte att tillhandahålla tjänsterna till kunden som avses i detta avtal.

Ingen garanti för kompatibilitet

Kunden bekräftar att QRTIGER PTE. LTD. ger inga utfästelser, garantier eller garantier för att kundens utrustning och programvara kommer att vara kompatibla med QRTIGER PTE. LTD.s utrustning, programvara och system eller tjänsterna.

Sekretess

QRTIGER PTE. LTD. kommer inte att använda någon av kundens konfidentiella information utom i samband med utförandet av tjänsterna eller utövandet av dess rättigheter enligt detta avtal och kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att upprätthålla konfidentialiteten för kundens konfidentiella information och för att förhindra obehörigt avslöjande till andra av Konfidentiell information. QRTIGER PTE. LTD. ska implementera branschstandardiserade säkerhetsprocedurer, såsom lämpliga brandväggar, kryptering och åtkomstsäkerhetsåtgärder, men ska inte vara ansvarig för skador som orsakas kunden av oavsiktligt brott mot konfidentialitet.

QRTIGER PTE. LTD. ska endast avslöja den konfidentiella informationen till de av dess anställda och tillåtna agenter och underleverantörer som har ett behov av att känna till och behöver tillgång till den konfidentiella informationen som rimligen kan vara nödvändig vid utövandet av QRTIGER PTE. LTD.s rättigheter och utförandet av tjänsterna enligt detta avtal. Utan hinder av något annat i detta avtal, QRTIGER PTE. LTD. kommer inte att behöva hålla konfidentiell, och får använda eller licensiera utan begränsningar, några idéer, koncept, know-how eller tekniker relaterade till informationsbehandling som utvecklats av QRTIGER PTE. LTD. vid utförandet av tjänster.

Trots det föregående har QRTIGER PTE. LTD. ska ha tillåtelse att: (i) övervaka kundens användning av tjänsterna; (ii) rapportera till lämpliga myndigheter alla beteenden från Kunden (eller Kundens kunder eller slutanvändare) som QRTIGER PTE. LTD. rimligen tror bryter mot någon tillämplig lag, (iii) tillhandahålla all information, inklusive konfidentiell information, som krävs enligt lag eller förordning för att avslöjas, eller som svar på en formell eller informell begäran från en brottsbekämpande eller statlig myndighet; och (iv) avslöja att QRTIGER PTE. LTD. tillhandahåller tjänsterna till kunden och kan inkludera kundens namn i reklammaterial inklusive pressmeddelanden och på QRTIGER PTE. LTD.s webbplats.

Skadeersättning

Kunder ska gottgöra, försvara och hålla QRTIGER PTE skadeslös. LTD. (och dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners, obligatoriska, leverantörer och licensgivare) av alla anspråk (inklusive tredje parts anspråk) som uppstår som ett resultat av eller i samband med brott mot detta avtal eller fel från kundens sida , eller i relation till någon verksamhet som utförs av kunden genom tjänsterna, eller på annat sätt i relation till "Kundens" produkter eller tjänster.

Gällande lag

Detta avtal ska styras av, uteslutande och exklusivt, och tolkas i enlighet med lagarna i Singapore. Kunder samtycker till att om något anspråk eller talan väcks i samband med detta avtal, ska det väckas till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i Singapore. I alla åtgärder för att upprätthålla detta avtal, inklusive, utan begränsning, alla åtgärder från QRTIGER PTE. LTD. för återkrav av avgifter som ska betalas enligt detta, ska kunden betala rimliga advokatarvoden och kostnader i samband med sådan åtgärd.

Avskiljbarhet 

I händelse av att någon eller flera av bestämmelserna häri, av någon anledning, anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något avseende, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller ogenomförbarhet inte påverka någon av de andra bestämmelserna i denna Avtal, och detta avtal ska tolkas som om sådana bestämmelser aldrig hade ingått här, förutsatt att sådana bestämmelser ska begränsas, begränsas eller elimineras endast i den utsträckning det är nödvändigt för att avlägsna ogiltigheten, olagligheten eller omöjligheten att verkställa .

Avstående

Inget avstående från QRTIGER PTE. LTD. om kunden bryter mot någon av bestämmelserna i detta avtal ska det anses vara ett avstående från föregående eller efterföljande brott mot detta avtal. Inget sådant avstående är effektivt om det inte är skriftligt undertecknat av parterna härtill, och då endast i den utsträckning som uttryckligen anges i sådan skrift.

Uppdrag

Kunder får inte överlåta eller överföra detta avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, förutom med föregående skriftligt medgivande från QRTIGER PTE. LTD.. QRTIGER PTE. LTD. kan överlåta eller överföra detta avtal, eller alla rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis: (i) till ett dotterbolag till QRTIGER PTE. LTD., (ii) i samband med en sammanslagning, sammanslagning eller försäljning av hela eller en väsentlig del av QRTIGER PTE:s verksamhet. LTD., eller (iii) för finansiering, värdepapperisering eller andra liknande ändamål, vilka uppdrag och/eller överföringar ska driva novation och befria QRTIGER PTE. LTD. här under. En förändring av kundens kontroll ska anses vara en överlåtelse och överföring enligt detta och ska regleras av kraven i denna bestämmelse.

Villkoren tillsammans medsekretesspolicyer med alla referenser, utgör det enda och fullständiga avtalet mellan parterna i detta avtal med avseende på ämnet som finns häri, och ersätter alla tidigare villkor som godkänts av kunden.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa allmänna villkor, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger