Használati feltételek

Update:  June 27, 2023
Használati feltételek

Tartalomjegyzék

Összegzés

Ön meghatározott időtartamra (éves, féléves, negyedéves vagy havi) fizet elő szolgáltatásainkra, és az előfizetése a futamidő végén lejár, és automatikusan megújul, ha az ismétlődő vásárlási lehetőséget engedélyezte.

 Ha lemondott egy ismétlődő vásárlást, az előfizetése nem újul meg automatikusan.

Szolgáltatásaink szintjét a használat során bármikor fel- vagy leminősítheti. Mindkét esetben a korábbi fennmaradó előleg (ha volt és arányosan számítva) az új előfizetés időtartamának megfelelő meghosszabbításával módosul.

Ha visszatérítést szeretne, a döntést eseti alapon hozzuk meg.

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevételét a futamidő között abbahagyja, a hátralévő időszakra visszafizetjük az Ön által kifizetett díjakat.

Ha a csomag lejár, adatait legfeljebb egy (1) évig őrizzük meg. Ha ezen időszakon belül nem újítja meg előfizetését, lehetséges, hogy minden adatot eltávolítunk a fiókjából.

Kérheti fiókja és kifizetéseinek jövőbeli felfüggesztését is legfeljebb egy évre. Ebben az esetben fiókját felfüggesztjük, és adatait legfeljebb egy évig őrizzük meg.

Ha törölni szeretné vagy törölni szeretné fiókját, legalább 15 nappal a futamidő lejárta előtt értesítsen bennünket (az [email protected] e-mailben, vagy a termék irányítópultján keresztül). Lemondáskor adatai törlődnek szervereinkről.

A feltételeket bármikor módosíthatjuk, de erről előre értesítjük.

Szolgáltatás feltételei

Ez a megállapodás a QRTIGER PTE között jön létre. KFT. Szingapúrban bejegyzett cég, valamint a QRTIGER PTE előfizetési folyamatának részeként azonosított szolgáltatások fizetője és/vagy címzettje. KFT. A továbbiakban „Ügyfél”-nek nevezett szolgáltatások,

Míg az Ügyfél és a QRTIGER PTE. KFT. mindkettő elfogadja a feltételeket & az alábbiakban említett feltételek;

Ezért az „Elfogadom” gombra kattintva, megrendeléssel és/vagy QRTIGER PTE használatával. LTD. szolgáltatásait, az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződés (a továbbiakban: szerződés) valamennyi feltételét:

Szolgáltatási kör

A termék alkalmazási felülete („Generátor”, „Mentett QR-kódok”, „Leadek”, „Analytics”, „Speciális beállítások”, „QR Code Generation API”, „QR Code Management API”). A szolgáltatás a QRTIGER PTE által kezelt domainben található. KFT..

A termék adatgyűjtési és tartalomszolgáltatási hálózata.

A QRTIGER PTE támogatása. KFT. elsősorban az [email protected] e-mail címen és más ügyfélszolgálati csatornákon keresztül.

Ingyenes próbaverziós fiók

Ha regisztrál a Szolgáltatás ingyenes próbaverziójára, akkor a Szolgáltatást (korlátozottan) ingyenesen elérhetővé tesszük az Ön előfizetésének kezdő időpontjáig vagy az ingyenes próbaidőszak lejártáig. Ha további feltételeket adunk meg az ingyenes próbaverziós fiók regisztrációs oldalán, akkor azok is érvényesek. 

Az ingyenes próbaverziós fiókban (i) a Szolgáltatás „ahogy van” és mindenféle garancia nélkül biztosított, (ii) a Szolgáltatást bármikor, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük, és (iii) nem vállal felelősséget Önnel szemben a Szolgáltatás használatával kapcsolatos semmilyen kárért.

A szolgáltatások jogszerű használata

Az Ügyfél ezúton hozzájárul a QRTIGER PTE szolgáltatásainak igénybevételéhez. KFT. csak a kiválasztott szolgáltatási feltételek/csomag szerint engedélyezett módon. Abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a szolgáltatások igénybevétele sérti a jelen szerződés feltételeit, vagy az érintett hatóságok által időről időre meghozott egyéb törvényt, szabályt vagy előírást, QRTIGER PTE. KFT. fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

QRTIGER PTE. LTD. kötelezettségei, nyilatkozatai és garanciái

megállapodások

A Szolgáltatások teljesítésében a QRTIGER PTE. KFT. beleegyezik a következőkbe:

A Szolgáltatásokat legjobb tudása szerint és olyan gondossággal, gondossággal és szakértelemmel nyújtja, amelyet egy ésszerűen körültekintő személy hasonló körülmények között gyakorolna;

Kapcsolattartás az Ügyféllel az Ügyfél koordinátorán keresztül a Szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben;

Értesítse az Ügyfelet, amikor csak lehetséges, ha a megállapodás szerinti díjakon túli költségek merülnek fel;

Kiszámlázza az Ügyfelet a jelen Szerződés feltételeinek és az elvégzett Szolgáltatások vonatkozó Szolgáltatási ütemtervének megfelelően; és

Bármely Szolgáltatási ütemterv megszűnésekor az Ügyfél ésszerű utasításai szerint járjon el az Ügyfél adatainak és kellékeinek selejtezése tekintetében.

Ésszerű kísérletek az értesítési hibák kijavítására

QRTIGER PTE. KFT. szavatolja, hogy a saját költségén megteszi az üzletileg ésszerű kísérleteket a QRTIGER PTE által okozott hibák kijavítására. KFT. közvetlenül és kizárólagosan felelős a Szolgáltatás újraindításáért, feltéve, hogy az ilyen hibák kijavításához szükséges adatok a QRTIGER PTE rendelkezésére állnak. KFT.; vagy a QRTIGER PTE-n. LTD.” opció jóváírást biztosít az Ügyfélnek azzal a díjjal, amelyet a Szolgáltatás hibás részének kijavításáért kellett volna fizetni, ez a jóváírás csak a QRTIGER PTE által biztosított rendszer vagy szoftver meghibásodásából eredő hibákra vonatkozik. . KFT. vagy a QRTIGER PTE bármilyen hibája. LTD.’ személyzete a Szolgáltatás teljesítése során. 

Az újrafutási szolgáltatás vagy a jóváírás megszerzéséhez az Ügyfélnek értesítenie kell a QRTIGER PTE-t. KFT. írásban az ilyen hibákról a feltételezett hibákat tartalmazó Szolgáltatások kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül.

Az Ügyfél kötelezettségei, nyilatkozatai és garanciái

megállapodások

Az Ügyfél beleegyezik

Adjon meg minden szükséges adatot és minden speciális űrlapot vagy egyéb szükséges anyagot vagy információt a QRTIGER PTE részére. KFT. ütemterv szerint vagy időben a QRTIGER PTE engedélyezéséhez. KFT. a Szolgáltatások nyújtása;

Gondoskodjon a QRTIGER PTE részére átadott adatok pontosságáról, olvashatóságáról és teljességéről. KFT. és kizárólagos felelősséggel tartozik a Szolgáltatások Ügyfél általi használatából származó eredményekért;

Kapcsolattartás a QRTIGER PTE-vel. KFT. koordinátoron keresztül. Az Ügyfél azonosítja a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket, és felhatalmazza a koordinátort, hogy az Ügyfél nevében döntéseket hozzon a jelen Szerződés és a Szolgáltatások végrehajtásával, valamint azok bármely módosításával kapcsolatban;

Megfelel a QRTIGER PTE előírásainak. LTD. biztonsági és működési eljárásait (amelyeket a QRTIGER PTE. LTD. időről időre felülvizsgálhat vagy módosíthat), amikor az Ügyfél alkalmazottai vagy ügynökei kapcsolatban állnak a QRTIGER PTE-vel. KFT. telepített rendszerek;

Felügyeli és felelős a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó fiókinformációk, felhasználói azonosítók és jelszavak használatáért, valamint a QRTIGER PTE-vel való interfész során. KFT. telepített rendszerek;

Vevői nyilatkozatok és garanciák

Az Ügyfél képviseli és szavatolja a QRTIGER PTE felé. KFT. hogy: (a) az Ügyfél által a QRTIGER PTE-nél történő számla létrehozása céljából megadott adatok. KFT. pontos, és (b) az Ügyfél betartotta és a jövőben is betartja az összes vonatkozó adatvédelmi törvényt, és megszerezte és továbbra is meg fogja szerezni a szükséges adatvédelmi hozzájárulásokat a bármely webhelyen gyűjthető vagy karbantartható információ összegyűjtéséhez és felhasználásához. bármely QRTIGER PTE által üzemeltetett szerveren. KFT..

Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy az Ügyfél jogilag képes szerződést kötni, és amennyiben az Ügyfél valamely gazdasági társaság nevében jár el, az Ügyfél kellő felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az Ügyfél által képviselt jogalany nevében megállapodást kössön. Az Ügyfél továbbá kijelenti és szavatolja, hogy nem versenytársa a QRTIGER PTE-nek. KFT.,

A szolgáltatás időtartama, megszűnése és felfüggesztése

Kezdeti időtartam

A kezdeti előfizetési időszak az előfizetés hatálybalépésének napján kezdődik, és az előfizetési folyamat során kiválasztott időszak végén jár le.

Ügyfél általi felmondás

Az Ügyfél a jelen Szerződést a futamidő lejárta előtt felelősség nélkül felmondhatja (kivéve a felmondás hatálybalépéséig nyújtott Szolgáltatásokért esedékes összegeket), ha „QRTIGER PTE. KFT." (a) nem nyújtja a Szolgáltatásokat a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően, az ilyen mulasztás anyagi kárt okoz az Ügyfélnek és a „QRTIGER PTE. KFT." nem orvosolja a hibát az Ügyfél írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül, amelyben a meghibásodást ésszerű részletességgel ismerteti; vagy (b) lényegesen megsérti a jelen Szerződés bármely más rendelkezését, és nem orvosolja a jogsértést az Ügyfél írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, amely a jogsértést ésszerű részletességgel ismerteti.

Felmondás a „QRTIGER PTE. KFT."

„QRTIGER PTE. KFT." felmondhatja a jelen Szerződést a futamidő lejárta előtt felelősség nélkül (a) hét (7) munkanapos felmondási idővel az Ügyfél felé, ha az Ügyfél a jelen Szerződés alapján esedékes bármely összeg kifizetésével késedelembe esik; (b) ha az Ügyfél a jelen Szerződés bármely más rendelkezését lényegesen megsérti, és a jogsértést tíz (10) napon belül írásban nem orvosolja a „QRTIGER PTE. KFT." a jogsértés ésszerű részletes leírása; vagy (c) haladéktalanul írásos értesítésre, ha az Ügyfél a Csőd- és Fizetésképtelenségi törvények értelmében fizetésképtelenné vagy csődbe megy.

Felmondást követően

Megállapodás született arról, hogy felmondás esetén a QRTIGER PTE-nek járó díjakat. KFT. a jelen megállapodás értelmében nem mondható fel és nem mond le róla. Az Ügyfél adatai és fiókbeállításai a felmondástól számított harminc (30) napon belül visszavonhatatlanul törlődnek. Az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy a felmondás előtt minden szükséges adatot biztosítson az Ügyfél fiókjából.

Szolgáltatás felfüggesztése

QRTIGER PTE. KFT. jogosult a Szolgáltatást felelősség nélkül felfüggeszteni, ha (a) QRTIGER PTE. LTD. ésszerűen eljárva úgy véli, hogy a Szolgáltatást a jelen Szerződés vagy bármely vonatkozó jogszabály megsértésével használják; (b) Az Ügyfél megsérti a jelen Szerződés bármely lényeges feltételét, beleértve, de nem kizárólagosan, a számlázott összeg teljes összegének az Esedékességtől számított harminc (30) napon belüli kifizetését. 

Az Ügyfél semmilyen fájlhoz nem férhet hozzá a QRTIGER PTE-n. LTD.’ szervereket a Szolgáltatás felfüggesztése alatt. QRTIGER PTE. KFT. kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az Ügyfelet előzetesen írásban értesítse a Szolgáltatás felfüggesztéséről, kivéve, ha egy rendészeti vagy kormányzati szerv másként rendelkezik, vagy a QRTIGER PTE védelme érdekében a felfüggesztés értesítés nélkül szükséges. KFT. vagy a többi ügyfele. A Szolgáltatás ezen alszakasz szerinti felfüggesztése nem minősül a QRTIGER PTE általi jogsértésnek. KFT. e megállapodás feltételeit.

A felfüggesztés és az adatok megőrzésének időtartama

QRTIGER PTE. KFT. köteles az ügyfél számláját a fenti okok miatt felfüggesztetten legfeljebb egy (1) évig megőrizni, ezt követően a számla törlésre kerül, és az ügyfelek adatait/információit törölni kell a QRTIGER PTE adatbázisából. KFT.. De külön kérésre és a vevő biztosítására a szolgáltatások újraindításáról QRTIGER PTE. KFT. a felfüggesztés időtartamát meghosszabbíthatja, és az adatokat/információkat a megállapodás szerint további meghatározott ideig megőrizheti.

A futamidő megújítása

A fizetett előfizetés és a jelen Szerződés automatikusan megújul, ha az ismétlődő vásárlási opciót engedélyezte. Ha lemondott egy ismétlődő vásárlást, az előfizetése nem újul meg automatikusan.

QRTIGER PTE. KFT. eltárolja az Ön fizetési adatait fizetési szolgáltatóján keresztül a Checkout számára.

Díjak, számlázás, adók, díjak

Díjak

Az „Ügyfél” fiókja elején létrehozott megrendelőlapon rögzített díjak a Kezdeti futamidőre érvényesek, feltéve, hogy a QRTIGER PTE. KFT. jogosult ezeket a díjakat harminc (30) napos írásbeli értesítés mellett bármikor felülvizsgálni. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem ért egyet az ilyen díjmódosítással, az Ügyfélnek jogában áll a jelen Szerződést harminc (30) napos írásbeli felmondási idővel felmondani, feltéve, hogy a felmondásnak az értesítéstől számított harminc (30) napon belül meg kell érkeznie. a díjemelésről.

Számlázási és fizetési megállapodások

QRTIGER PTE. KFT. éves/negyedévente/félévente/havi vagy bármely más, kölcsönösen elfogadott időszak alapon számlázza ki az Ügyfeleknek az összes ismétlődő díjat (a fizetési/előfizetési tervekért tekintse meg a linket). Egyszeri díjak, beleértve a késedelmes fizetési díjakat, a számlafeldolgozási díjakat és a visszaküldött csekk díjait, bármikor felmerülhetnek. Minden visszatérítési kérelmet eseti alapon kezelünk. A számlák/kifizetések visszavonhatatlanul véglegesnek minősülnek és az Ügyfél által elfogadottnak minősülnek, kivéve, ha azokat a kibocsátástól számított harminc (30) napon belül vitatják vagy nem kérnek magyarázatot. Az Ügyfél köteles az adminisztratív vezérlőpulton mindenkor megadni és naprakészen tartani az Ügyfél elérhetőségét, hitelkártyáját, ha van ilyen, és számlázási adatait.

Fizetés hitelkártyával / banki átutalással / csekkel / PayPal / csíkkal

Fizetés ellenében QRTIGER PTE. KFT. kizárólag elektronikus számlát bocsát ki az Ügyfél részére. Az ügyfelek megtekinthetik és kinyomtathatják az Ügyfél fiókjához tartozó számlát. A számla PDF-változatát az [email protected]  címre küldött e-mailben kérheti. Ha hitelkártyával fizet, felhatalmaz bennünket arra, hogy a kezdeti előfizetési időszak elején fizetendő összes díjat megterheljük hitelkártyájáról vagy bankszámlájáról. Ön továbbá felhatalmaz bennünket arra, hogy harmadik felet használjunk a fizetések feldolgozásához, és hozzájárul ahhoz, hogy fizetési adatait az ilyen harmadik fél számára felfedjük. QRTIGER PTE. KFT. az Ügyfél különleges kérésére és körülményei alapján bármilyen más fizetési módot engedélyezhet.

Adók

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés értelmében felszámított díjak és költségek minden vonatkozó adót, vámot vagy állami illetéket tartalmaznak.

Feltételek módosítása

QRTIGER PTE. KFT. időről időre frissítheti, módosíthatja, módosíthatja vagy kiegészítheti a jelen Szerződés feltételeit, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy erről értesítse az Ügyfelet. Az Ügyfél felelős azért, hogy a jelen Szerződés legfrissebb verzióját rendszeresen felülvizsgálja a https://QR code tiger.com/terms-conditions oldalon.

Ha az Ügyfél bármikor nem ért egyet a jelen Szerződés feltételeinek bármely módosításával, módosításával vagy kiegészítésével, az Ügyfél a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően felmondhatja a jelen Szerződést. Ha az Ügyfél a felmondási idő lejárta után továbbra is használja az Ügyfél fiókját és/vagy a szolgáltatásokat, az véglegesen az ilyen módosítások vagy módosítások Ügyfél általi elfogadásának minősül.

Korlátozott garancia: A károk korlátozása

QRTIGER PTE. KFT. szolgáltatásokat nyújt „ahogy van”. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul a QRTIGER PTE használatához. KFT. szolgáltatásait az Ügyfél kizárólagos kockázatára vállalja. QRTIGER PTE. KFT. és leányvállalatai, leányvállalatai, tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei, partnerei, eladói és licencadói kifejezetten elutasítanak mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra és nem megsértése. Az ügyfelek ezennel beleegyeznek, hogy a jelen szerződés feltételei nem változnak a szokások vagy a használat, illetve a felek kereskedési módja vagy a jelen szerződés szerinti teljesítési módja miatt.

QRTIGER PTE. KFT. és leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei, partnerei, eladói és licencadói nem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges, büntető jellegű vagy következményes kárért, ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonból, üzletmenet megszakításából, veszteségből eredő károkat. olyan programok vagy információk és hasonlók, amelyek a szolgáltatások használatából vagy használatának képtelenségéből, vagy hibából, kihagyásból, megszakításból, fájlok vagy könyvtárak törléséből, hibákból, hibákból, késedelmes működésből vagy átvitelből erednek, függetlenül attól, hogy QRTIGER PTE . KFT. értesítették az ilyen károkról vagy azok lehetőségéről.

Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ügyfél kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely követelés esetén az Ügyfél által választott díjszabás szerint meghatározott és megállapodott jóváírásokra korlátozódik.

A QRTIGER PTE-n keresztül továbbított információk és adatok tartalmáért az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik. KFT. hálózatában vagy a Szolgáltatások használatával, valamint minden olyan tevékenységre, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatások segítségével végez.

Szoftver és szellemi tulajdonjogok

A szellemi tulajdonjogok tulajdonjoga

A jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjában valamely fél, annak licencadói vagy alvállalkozói tulajdonában lévő összes szellemi tulajdonjog, beleértve a szoftvereket, továbbra is az adott fél, annak licencadói vagy alvállalkozói tulajdonát képezi, és – a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott esetek kivételével – a másik fél nem szerez semmilyen jogot, címet vagy érdekeltséget az ilyen szellemi tulajdonjogokban. 

QRTIGER PTE. KFT. a QRTIGER PTE által létrehozott vagy fejlesztett anyagokkal kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség birtokában van. KFT. vagy alvállalkozói belső használatra vagy az Ügyfélnek a Szolgáltatások nyújtásában való segítésére, és az Ügyfél birtokol minden olyan szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogot, jogcímet és érdekeltséget, amely a jelen Szerződés értelmében kizárólag az Ügyfél számára létrehozott vagy kifejlesztett munkatermékből ered vagy azon alapul. ha az Ügyfél teljes egészében kifizette.

Védjegyek

A Vállalat neve, a QR TIGER, QR TIGER PTE LTD. kifejezések, valamint a fenti feltételekhez kapcsolódó összes logó és grafika, valamint minden más termék- és szolgáltatásnév, formatervezés és szlogen, amely az Oldalainkon szerepel, a Vállalat vagy leányvállalatai védjegyei vagy licencadók. A Társaság előzetes írásos engedélye nélkül nem használhat ilyen védjegyeket. Az oldalakon található összes többi név, logó, termék- és szolgáltatásnév, formatervezés és szlogen a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Logóhasználati jog

Az ügyfél vállalja, hogy a QRTIGER PTE. KFT. használja szervezetük logóját a QRTIGER PTE-ben. LTD. ügyféllistáján és weboldalának más helyein (beleértve, de nem kizárólagosanwww.qrcode-tiger.com, promóciós anyagok, közösségi oldalak és egyéb marketingplatformok).

Abban az esetben, ha az ügyfél meg akarja tagadni a QR TIGER logójának használatához való jogával kapcsolatos beleegyezését, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a www.qrcode-tiger.com/contact 

Az Ügyfél szoftverének és szellemi tulajdonának licence

Az Ügyfél vállalja, hogy a QRTIGER PTE részére biztosít. LTD., kizárólag a QRTIGER PTE számára. LTD. által nyújtott Szolgáltatások, licenc az időtartam alatt bármely szellemi tulajdonjog használatára, ideértve bármely olyan szoftvert, amely az Ügyfél tulajdonában van vagy harmadik felek által licencelt az Ügyfél számára, és amely szükséges a Szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtásához és az abban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez. ezt a megállapodást. 

A QRTIGER PTE által használt szellemi tulajdonjogok és szoftverek tekintetében. KFT. a Szolgáltatások nyújtása érdekében az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy: (a) az Ügyfél vagy a Szellemi Tulajdonjogok vagy Szoftver tulajdonosa, vagy a tulajdonos felhatalmazást kapott arra, hogy azokat jelen Szerződés hatálya alá vonja; és (b) QRTIGER PTE. KFT. joga van az időtartam alatt az ilyen szellemi tulajdonjogokat és szoftvert a jelen Szerződésben meghatározott Szolgáltatások nyújtása céljából az Ügyfélnek használni.

Nincs kompatibilitási garancia

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a QRTIGER PTE. KFT. nem vállal kijelentést, garanciát vagy biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél berendezése és Szoftvere kompatibilis lesz a QRTIGER PTE-vel. LTD. berendezései, szoftverei és rendszerei vagy a szolgáltatások.

Titoktartás

QRTIGER PTE. KFT. nem használja fel az Ügyfél bizalmas információit, kivéve a Szolgáltatások teljesítésével vagy a jelen Szerződés szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatban, és minden ésszerű óvintézkedést megtesz az Ügyfél bizalmas információinak bizalmas jellegének megőrzése, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy a Bizalmas információ. QRTIGER PTE. KFT. be kell vezetnie az ipari szabványos biztonsági eljárásokat, például a megfelelő tűzfalat, titkosítást és hozzáférési biztonsági intézkedéseket, de nem vállal felelősséget a titoktartási kötelezettségek véletlen megsértéséből az Ügyfélnek okozott károkért.

QRTIGER PTE. KFT. a Bizalmas Információkat csak azon alkalmazottai, valamint engedélyezett ügynökei és alvállalkozói számára adja ki, akiknek szükségük van a Bizalmas Információk megismerésére, és hozzáférést igényelnek, amennyiben az ésszerűen szükséges a QRTIGER PTE gyakorlása során. LTD. jogait és a Szolgáltatások teljesítését a jelen Szerződés értelmében. A jelen Szerződésben foglaltak ellenére a QRTIGER PTE. KFT. nem köteles bizalmasan kezelni, és korlátozás nélkül felhasználhatja vagy engedélyezheti a QRTIGER PTE által kidolgozott információfeldolgozással kapcsolatos ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat. KFT. a Szolgáltatások teljesítése során.

A fentiek ellenére a QRTIGER PTE. KFT. jogosult: (i) figyelemmel kísérni a Szolgáltatások Ügyfél általi használatát; (ii) jelentse a megfelelő hatóságoknak az Ügyfél (vagy az Ügyfél ügyfelei vagy végfelhasználói) által a QRTIGER PTE által tanúsított magatartást. KFT. megalapozottan úgy véli, hogy megsért bármely vonatkozó törvényt, (iii) megadni minden olyan információt, beleértve a Bizalmas információkat is, amelyeket törvény vagy rendelet előír, hogy közzétegyenek, vagy válaszul egy bűnüldöző vagy kormányzati szerv hivatalos vagy informális kérésére; és (iv) nyilvánosságra hozza, hogy a QRTIGER PTE. KFT. nyújtja a szolgáltatásokat az Ügyfélnek, és az Ügyfél nevét feltüntetheti a promóciós anyagokban, beleértve a sajtóközleményeket és a QRTIGER PTE-n. LTD. honlapja.

Kártalanítás

Az ügyfelek kötelesek kártalanítani, megvédeni és ártalmatlanná tenni a QRTIGER PTE-t. KFT. (és leányvállalatai, leányvállalatai, tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei, partnerei, megbízottjai, szállítói és licencadói) bármely és minden olyan követelésre (beleértve a harmadik felek követeléseit is), amelyek a jelen Szerződés megsértése vagy az Ügyfél hibája következtében vagy azzal kapcsolatban merülnek fel. , vagy az Ügyfél által a Szolgáltatásokon keresztül végzett tevékenységekkel kapcsolatban, vagy más módon az „Ügyfél” termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban.

Irányadó jog

A jelen Megállapodásra kizárólag és kizárólag Szingapúr törvényei az irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni. Az ügyfelek beleegyeznek abba, hogy amennyiben a jelen Szerződéssel kapcsolatban bármilyen követelést vagy keresetet indítanak, azt a szingapúri bíróságok kizárólagos joghatósága és helyszíne elé kell terjeszteni. A jelen Megállapodás érvényesítését célzó bármely intézkedésben, beleértve, korlátozás nélkül, a QRTIGER PTE bármely intézkedését. KFT. a jelen szerződés értelmében esedékes díjak behajtása érdekében az Ügyfél köteles megfizetni az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket az ilyen intézkedéssel kapcsolatban.

Elválaszthatóság 

Abban az esetben, ha az itt található rendelkezések közül egy vagy több bármely okból érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a jelen dokumentum többi rendelkezését sem. Megállapodást, és a jelen Megállapodást úgy kell értelmezni, mintha az ilyen rendelkezés(eke)t soha nem tartalmazta volna, feltéve, hogy az ilyen rendelkezés(eke)t csak az érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság megszüntetéséhez szükséges mértékben korlátozzák, korlátozzák vagy szüntetik meg. .

Lemondás

A QRTIGER PTE nem ad felmentést. KFT. a jelen Szerződés bármely rendelkezésének Ügyfél általi megszegése a jelen Szerződés bármely korábbi vagy későbbi megszegéséről való lemondásnak minősül. Az ilyen lemondás csak akkor hatályos, ha azt írásban írták alá a felek, és akkor is csak az ilyen írásban kifejezetten meghatározott mértékben.

Feladat

Az Ügyfelek nem engedményezhetik vagy ruházhatják át a jelen Szerződést vagy a jelen Szerződésből eredő bármely jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben, kivéve a QRTIGER PTE előzetes írásbeli hozzájárulásával. KFT.. QRTIGER PTE. KFT. részben vagy egészben átruházhatja vagy átruházhatja a jelen Szerződést, illetve az abból eredő bármely jogot vagy kötelezettséget: (i) a QRTIGER PTE leányvállalatára. LTD., (ii) a QRTIGER PTE üzleti tevékenységének egészének vagy jelentős részének egyesülése, összeolvadása vagy értékesítése kapcsán. LTD., vagy (iii) finanszírozási, értékpapírosítási vagy más hasonló célból, mely megbízások és/vagy átruházások működtetik az újítást és a QRTIGER PTE felmentését. KFT. alább. Az Ügyfél feletti irányítás megváltozása a jelen rendelkezés értelmében engedményezésnek és átruházásnak minősül, és arra jelen rendelkezés követelményei az irányadók.

A feltételekkel együttadatvédelmi szabályzatok minden hivatkozással együtt jelen szerződésben részes felek kizárólagos és teljes megállapodását képezi az itt foglalt tárgyra vonatkozóan, és felülír minden korábbi, az Ügyfél által elfogadott feltételt.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, beleértve a törvényes jogai gyakorlására vonatkozó kéréseket, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben a következő címen: [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger